Search form

JAN 8

Arakhle la džuvľa te kerel lubipen

1O Ježiš odgeľa pro Olivovo verchos. 2Ale tosara avľa pale andro chramos. Savore manuša avenas ke leste, ov peske bešľa a sikavelas len. 3O zakoňika the o farizeja ande ke leste jekha džuvľa, sava arakhle te kerel lubipen a thode la te ačhel maškaral. 4A phende leske: “Učiťeľina, kadi džuvľi sas arakhľi, paš oda sar kerelas lubipen. 5O Mojžiš amenge andro zakonos prikazinďa te murdarel le barenca kajsa džuvľa - a tu, so pre oda phenes?” 6Kada phende vaš oda, hoj les te chuden pro lav, hoj pre leste paľis te vakeren.

Ale o Ježiš banďiľa tele a pisinelas le angušteha pre phuv. 7Avke sar lestar pale phučle, uščiľa a phenďa lenge: “Ko tumendar hino bi o binos, mi čhivel andre late ešebno le bareha.” 8A pale banďiľa tele a pisinelas pre phuv. 9Sar oda on šunde, jekh pal aver džanas het, ešeb o nekphureder a avke dži o posledno. Avke ačhiľa ča o Ježiš korkoro the odi džuvľi, so ačhelas maškaral. 10A sar o Ježiš pale uščiľa, na dikhľa ňikas, ča ola džuvľa a phenďa lake: “Kaj hine ola, so pre tute vakerenas? Ňiko tut na odsudzinďa?” 11Oj phenďa: “Ňiko, Rajeja!” O Ježiš lake phenďa: “Aňi me tut na odsudzinav: dža a imar ma ker buter o bini!”

O svetlos le svetoskero

12Paľis ke lende o Ježiš pale prevakerďa: “Me som o svetlos le svetoskero. Oda, ko phirela pal mande, na phirela andro kaľipen, ale ela les o svetlos le dživipnaskero.” 13O farizeja leske phende: “Tu vakeres korkoro pal tu, tiro sveďectvo nane čačipnaskero.” 14O Ježiš lenge odphenďa: “The te me korkoro pal mande vakerav, miro sveďectvo hin čačo, bo džanav khatar avľom a kaj džav. Ale tumen na džanen khatar avav, abo kaj džav. 15Tumen sudzinen avke sar o nipi, me na sudzinav ňikas. 16The te me sudzinav, miro sudos hino čačipnaskero, bo na som korkoro, ale o Dad, so man bičhaďa, hino manca. 17Se the andre tumaro zakonos hin pisimen, hoj o sveďectvo duje manušengero hino čačo. 18Me som oda, so vakerav korkoro pal mande a vakerel pal mande the oda, ko man bičhaďa, o Dad.” 19Akor leske phende: “Kaj hino tiro Dad?” O Ježiš odphenďa: “Na prindžaren aňi man, aňi mire Dades. Te prindžarďanas man, prindžarďanas the mire Dades.” 20O Ježiš vakerelas a sikavelas kala lava andro chramos paš e pokladňa a ňiko pre leste na thoďa o vasta, bo mek na avľa leskeri ora.

O Ježiš phenel, hoj nane pal kada svetos

21Paľis lenge o Ježiš pale phenďa: “Me džav het a tumen man rodena a merena andre tumaro binos. Ode, kaj me džav, tumen našči aven.” 22Akor phenenas o Židi: “So, kamel pes korkoro te murdarel, te phenel hoj ode, kaj me džav, tumen našči aven?” 23Ov lenge phenďa: “Tumen san telal pal e phuv, me som upral andral o ňebos. Tumen san andral kada svetos, me na som andral kada svetos. 24Vaš oda phenďom tumenge, hoj merena andre tumare bini. Bo sar na pačana, hoj me som, merena andre tumare bini.” 25Akor leske phende: “Ko sal tu?” O Ježiš lenge odphenďa: “Me tumenge furt phenavas, ko me som. 26Hin man but pal tumende te vakerel the te sudzinel. Ale oda, ko man bičhaďa, hino čačo a me vakerav le svetoske oda, so šunďom lestar.” 27No on na achaľile, hoj lenge vakerelas pal o Dad. 28Avke phenďa o Ježiš: “Sar hazdena upre le Čhas le manušeskeres, akor džanena, hoj me som a hoj korkoro mandar na kerav ňič, ale vakerav avke, sar man sikaďa miro Dad. 29Oda, ko man bičhaďa, hino manca. Na mukľa man o Dad korkores, bo me furt kerav oda, so hin leske pre dzeka.” 30Sar oda vakerelas, but džene andre leste pačanďile. 31Akor phenďa o Ježiš ole Židenge, so andre leste pačanďile: “Te doľikerena miro lav, čačes san mire učeňika. 32Prinďarena o čačipen a o čačipen tumen oslobodzinela.”

O Čhavo tumen šaj oslobodzinel

33Odphende leske: “Amen sam le Abrahamoskere čhave a šoha (*ňikda) ňikaske na služinahas. Sar oda tu phenes: ‘Avena oslobodzimen?’ ” 34O Ježiš lenge phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj sako ko kerel o binos, hino otrokos le binoske. 35O otrokos na ačhela andro kher furt - o čhavo ačhela furt. 36Sar tumen o Čhavo oslobodzinela, akor avena čačes slobodne. 37Džanav, hoj san le Abrahamoskere čhave, ale kamen man te murdarel, bo mire laves nane than andre tumende. 38Me vakerav oda, so dikhľom ke miro Dad a the tumen keren avke, sar šunďan tumare dadestar.” 39Odphende leske: “Amaro dad hin o Abraham.” Pre oda lenge o Ježiš odphenďa: “Te uľanas le Abrahamoskere čhave, kerďanas ola veci so o Abraham. 40Akana man kamen te murdarel - manušes, so tumenge vakerelas o čačipen, savo šunďa le Devlestar. A kada o Abraham na kerďa. 41Tumen keren o veci tumare dadeskere.” Phende leske: “Amen na uľiľam (*pes na narodzinďam) le lubipnastar, amen hin jekh Dad, o Del.” 42O Ježiš lenge phenďa: “Te uľahas o Del tumaro dad, kamňanas man, bo me avľom le Devlestar a ade som. Bo me na avľom korkoro mandar, ale ov man bičhaďa. 43Soske na achaľon oleske so me vakerav? Bo našči šunen mire lava. 44Tumaro dad hin o beng a tumen kamen te kerel o nalačhe žadosci tumare dadeskere. Ov sas vrahos ešebnovarestar a na ačhiľa andro čačipen, bo andre leste nane ňisavo čačipen. Te klaminel, vakerel oda, so hin andre leste, bo ov hino klamaris the o dad le klamišagoske. 45Ale mange na pačan, bo me vakerav o čačipen. 46Ko tumendar šaj phenel pre ma, hoj kerďom varesavo binos? Ale te vakerav o čačipen, soske mange na pačan? 47Oda ko hino le Devlestar, šunel le Devleskere lava, tumen vaš oda na šunen, bo na san le Devlestar.”

O Židi kamen le Ježiš te murdarel le barenca

48Akor leske o Židi odphende: “Či amen na phenas mište, hoj sal Samaritanos a hin andre tu demonos?” 49O Ježiš odphenďa: “Andre mande nane demonos, ale me dav pačiv mire Dades a tumen man thoven andre ladž. 50Me na rodav miri slava, hin aver ko ada rodel a ov the sudzinel. 51Čačes, čačes phenav tumenge te vareko doľikerela miro lav, šoha na dikhela o meriben.” 52Akor leske o Židi phende: “Akana prindžarďam, hoj andre tu hin demonos. O Abraham muľa the o proroka mule a tu phenes, hoj te vareko doľikerela tiro lav, šoha na merela? 53So sal tu bareder sar amaro dad o Abraham, so muľa? The o proroka mule. Ko tutar keres?” 54O Ježiš odphenďa: “Te man lašarav me korkoro, miro lašariben na mol ňič. Miro Dad hin oda, ko man lašarel - pal kaste tumen phenen, hoj hino tumaro Del. 55A na prindžarďan les, ale me les prindžarav. Te phenďomas, hoj les na prindžarav, uľomas ajso klamaris sar the tumen. No me les prindžarav a doľikerav leskero lav. 56O Abraham tumaro dad radisaľiľa, hoj dikhela miro džives; the dikhľa a radisaľiľa.” 57Akor leske o Židi phende: “Mek tuke nane aňi penda (50) berš a le Abraham dikhľal?” 58O Ježiš phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj sigeder sar sas o Abraham, me som.” 59Akor hazdle o bara, hoj andre leste te čhiven, no o Ježiš pes garuďa a geľa avri andral o chramos.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index