Search form

LUKAŠ 1

Angluno vakeriben

1Imar but džene kamenas te pisinel andre ola veci, so pes ačhile ke amende. 2Kamenas oda te pisinel avke sar amenge oda podine ola, so dikhle oda ešebnovarestar a ačhile služobňika andro lav. 3The mange pes dičholas avke, hoj kampel mište te predikhel a te predžal ešebnovarestar šoros-šoroha a te pisinel tuke, lačho Teofilona, 4hoj mište te prindžares oda, so tut sikavenas.

O Zachariaš the e Alžbeta

5Akor sar sas o Herodes kraľis upral e Judsko, dživelas varesavo rašaj, so pes vičhinelas Zachariaš. Ov sas le Abiašiskere rašajendar. Leskeri romňi sas le Aronoskere čhajendar a lakero nav sas Alžbeta. 6Sodujdžene sas čačipnaskere anglo Del a dživenas andre savore zakoni the prikazaňia le Rajeskere avke, hoj našči pre lende ňiko ňič phenďa. 7A na sas len čhave, bo e Alžbeta našči ačhiľa khabňi a sodujdženenge sas imar buter berša. 8Ačhiľa pes, sar kerelas o Zachariaš anglo Del e rašajiko služba, sar avľa pre leste o šoros. 9Bo le rašajen sas ajso zvikos te losinel a o losos peľa pre leste. A geľa andro chramos le Rajeskero, hoj te labarel oda, so del sagošno thuv. 10Akor sar thuvisaľolas o sagošno thuv pes modľinenas avri igen but nipi. 11A sikaďa pes leske o aňjelos le Rajeskero: ačhelas pre čači sera le oltariske kaj thuvisaľolas. 12Sar les dikhľa o Zachariaš, predaranďiľa a avľa pre leste e dar. 13Ale o aňjelos leske phenďa: “Ma dara tut Zachariašina, bo tiro mangipen hin avri šundo a tiri romňi e Alžbeta khabňola, uľola (*pes narodzinela) lake muršoro a deha leske o nav Jan. 14Ela tut radišagos a kheleha radišagostar. A but džene radisaľona, sar uľola! 15Bo ov ela baro anglo Raj. Na pijela e mol aňi ňisavo aver pijiben sostar pes mačol. A imar andral o per peskera dakero ela pherardo le Sentne Duchoha. 16A but dženen le Izraeloskere čhavendar visarela kijo Raj, lengero Del. 17Ov korkoro džala anglo Del andro Duchos the andre zor le Eliašiskeri, hoj te visarel o jile le dadengere pale kijo čhave a te visarel kije goďi the kijo čačipen olen, so na šunen le Devles, hoj te pripravinel le Rajeske le nipen.” 18Ale o Zachariaš phenďa le aňjeloske: “Pal soste oda prindžarava? Me som imar phuro a the mira romňake imar hin o berša.” 19Akor leske o aňjelos odphenďa: “Me som o Gabriel, so ačhel anglo Del a som bičhado vaš oda, hoj tuha te vakerav a te phenav tuke kada radišagos. 20Dikh, aveha čhit, ačheha ňemo a našči prevakereha až dži andre oda džives, sar pes oda savoro ačhela! Bo na pačanďiľal mire lavenge, save pes ačhena andre peskero časos (*ideos).” 21O nipi užarenas le Zachariaš a čudaľinenas pes, hoj pes kajci zľikerďa andro chramos. 22Sar avľa avri, našči ke lende prevakerďa a prindžarde, hoj vareso dikhľa andro chramos, bo delas lenge te džanel le vastenca a ačhiľa ňemo. 23Sar pregele leskere dživesa andre služba, odgeľa andre peskero kher. 24Pal ola dživesa ačhiľa khabňi e Alžbeta leskeri romňi a pandž čhon pes garuvelas andre. 25Phenelas: “Kada mange kerďa o Raj andre kala dživesa sar pre ma peskereha lačhipnaha dikhľa, a iľa mandar e ladž anglal o nipi.”

O aňjelos phenel sar uľola o Ježiš

26Andre šovto čhon sas bičhado o aňjel Gabriel le Devlestar andro galilejsko foros, so pes vičhinel Nazaret, 27kije pačivaľi džuvľi. Odi džuvľi pes vičhinelas Maria a sas mangaďi le Jozefoha, savo sas andral o kher le Davidoskero. 28Sar avľa o aňjelos ke late phenďa: “Radisaľuv, bo chudňal o lačhipen le Devleskero! O Raj tuha!” [“Bachtaľi sal maškar o džuvľa!”] 29Sar les dikhľa, daranďiľa leskere lavendar a gondoľinelas upral oda, sar lake paľikerďa. 30Ale o aňjelos lake phenďa: “Ma dara tut Mario, bo arakhľal o lačhipen anglo Del, 31ačheha khabňi, uľola (*narodzinela pes) tuke čhavoro a deha leske nav Ježiš. 32Ov ela baro a vičhinela pes Čhavo le Nekbaredereskero. A o Raj, o Del, leske dela o tronos le Davidoskero, leskere dadeskero. 33Kraľinela upral o kher le Jakoboskero pro furt a leskere kraľišagoske na ela šoha (*ňikda) koňec.” 34E Maria phenďa le aňjeloske: “Sar pes oda ačhela, te me som mek pačivaľi džuvľi?” 35O aňjelos lake phenďa: “O Sentno Duchos avela pre tu a e zor le Nekbaredereskeri tut učarela andre. Vaš oda, the oda so tutar uľola, ela sentno a vičhinela pes Čhavo le Devleskero. 36Dikh, tiri famelija e Alžbeta: pre late phenen, hoj la našči avel čhave, ale oj imar hiňi šovto čhon khabňi, the te imar hiňi phuri. 37Bo o Del šaj kerel savoro.” 38Akor phenďa e Maria: “Me som le Rajeskeri služobňička, mi ačhel pes mange pal tire lava.” A o aňjelos latar odgeľa.

E Maria ke Alžbeta

39Andre ola dživesa e Maria uščiľa a geľa sigo pro verchi andro Judsko foros. 40Geľa andro kher le Zachariašiskero a paľikerďa la Alžbetake. 41Sar šunďa e Alžbeta o paľikeriben la Mariakero, podchučiľa andre late o čhavoro a e Alžbeta sas jekhvareste pherarďi le Sentne Duchoha 42a vičhinďa zorale hangoha: “Tu sal bachtaľi maškar o džuvľa a bachtalo hin oda, so tutar uľola! 43Ale sar oda, hoj mire Rajeskeri daj avel ke mande? 44Bo soča šunďiľa andre mire kana tiro hangos, sar mange paľikerehas, radišagoha pes čhalaďa o čhavoro andre miro per! 45Bachtaľi hiňi odi so pačanďiľa, bo ačhela pes oda, so lake o Raj phenďa!”

46E Maria phenďa: “Miri duša bararel le Rajes 47a miro duchos radisaľol andro Del, miro Spasiťeľis, 48bo dikhľa pre peskeri cikňori služobňička. Akanastar man savore nipi vičhinena bachtaľi, 49bo oda Zoralo manca kerďa bare veci a leskero nav hin sentno, 50bo le Devleskero lačhipen džal andral jekh pokoleňie pre aver, olenge so pes lestar daran. 51Ov sikaďa e zor peskere vasteha a roztradňa olen, so pes andro jile upre ľidžanas a gondoľinenas peske, hoj hine vareso; 52le zoralen čhiďa tele pal o tronos a hazdňa upre olen, so sas tele dikhle; 53le bokhalen pherarďa lačhe vecenca a le barvalen bičhaďa het čučes. 54Pomožinďa le Izraeloske, peskere služobňikoske, bo na bisterel pro lačhipen, 55avke sar phenelas amare dadenge, le Abrahamoske the leskere čhavenge pro furt.”

56E Maria laha ačhiľa vaj trin čhon a paľis geľa pale khere.

Sar uľiľa o Jan Krsťiťeľ

57La Alžbetake avle o dživesa, hoj te ločhol (*tele te pašľol) a uľiľa (*pes narodzinďa) lake muršoro. 58Sar pes dodžanle lakere sušedi the e famelija, hoj o Raj la diňa peskero lačhipen, radisaľonas laha. 59Pre ochtoto džives gele te občhinel (*obrezať) le čhavores a kamle leske te del o nav pal leskero dad, Zachariaš. 60Ale leskeri daj phenďa: “Na, bo vičhinela pes Jan.” 61A phende lake: “Se ňiko nane andre tiri famelija, so pes avke vičhinel!” 62A visarde pes ke leskero dad, sar leske ov kamel te del o nav. 63Ov peske mangľa tabuľa a pisinďa: “Leskero nav hin Jan.” A savore pes čudaľinenas. 64Jekhvareste pes leske pomukle o vušta the leskeri čhib a vakerelas a lašarelas le Devles. 65Akor avľa dar pre savorende, so pašal lende bešenas a pal caľi verchengeri Judsko phuv pes vakerelas pal kala veci. 66Savore, so oda šunde, gondoľinenas andre peskere jile a phenenas: “S'oda ča ela kale čhavorestar?” A le Rajeskero vast sas leha.

Le Zachariašiskero proroctvo

67O Zachariaš, leskero dad, sas jekhvareste pherardo le Sentne Duchoha a prorokinelas: 68“Požehňimen hin o Del, o Raj le Izraeloskero, bo avľa ke peskere nipi a cinďa len avri. 69Diňa amen zorale Spasiťeľis andral o kher le Davidoskero, peskere služobňikoskero. 70Avke sar imar čirlastar vakerelas prekal o muja peskere prorokengere, 71hoj amen zachraňinela amare ňeprijaťeľendar the andral o vasta savorendar, so amen našči avri ačhen. 72Aleha sikavel peskero lačhipen amare dadenge a leperel peske pre peskeri sentno zmluva. 73Oda lav so diňa le Abraham amare dades, 74hoj sar avaha avri cirdle andral o vasta amare ňeprijaťelendar, služinaha leske bi e dar 75dojekh džives andre amaro dživipen, sentnes the andro čačipen.”

76“A tu čhavoreha, vičhineha tut prorokos le Nekbaredereskero. Bo džaha anglo Raj, hoj leske te pripravines o droma, 77hoj te des leskere nipenge te džanel pal o spaseňie, aleha, hoj lenge ela odmukle o bini, 78bo amaro Del hino igen lačhejileskero. A andre oda lačhipen avela andral o ňebos ke amende avke, sar avel avri o kham, 79hoj pes te sikavel olenge, so bešen andro kaľipen the andro ciňos le meribnaskero, hoj te ľidžal amare pindre pro drom, kaj hin o smirom.”

80O čhavoro barolas a zoraľolas andro duchos. Dživelas pre pušťa dži andre oda džives, medik pes na sikaďa le Izraeloske.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index