Search form

LUKAŠ 15

Pal o našado bakroro

1O colňika the o binošne avenas pašeder kijo Ježiš, hoj les te šunen. 2O farizeja the o zakoňika dudrinenas a phenenas: “Kada manuš prilel le binošnen a chal lenca.”

3Akor lenge phenďa kada podobenstvo: 4“Te varekas tumendar elas šel (100) bakre a jekhes lendar našaďahas, či na mukela olen eňavardeš the eňa (99) pre pušťa a na džala pal oda so našľiľa, medik les na arakhela? 5Sar les arakhel, lel peske les pro vali a radisaľol. 6A sar avel khere, vičhinel le kamaraten the le sušeden a phenel lenge: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom le bakres, so mange našľiľa!’ 7Phenav tumenge, hoj bareder radišagos ela andro ňebos upral jekh binošno manuš, so pes visarela kijo Del, sar upral ola eňavardeš the eňa (99) čačipnaskere, savenge pes na kampel te visarel le binendar.”

8“Abo, te varesava džuvľa elas deš rupune love a te jekh lendar našaďahas, či na labarela e momeľi a na šulavela o kher, hoj mište te rodel, medik ola love na arakhela? 9Sar les arakhela, vičhinela le kamaratken the le sušedken a phenela: ‘Radisaľon manca, bo arakhľom o love so našaďom!’ 10Phenav tumenge, hoj ajso radišagos hin maškar o aňjela le Devleskere, upral jekh binošno manuš, so pes visarel le binendar kijo Del.”

Pal jekh našado čhavo

11A phenďa: “Varesave manušes sas duj čhave. 12O terneder čhavo phenďa le dadeske: ‘Dado, de mange miro kotor tire barvaľipnastar!’ A o dad lenge rozuladža o barvaľipen. 13A na pregeľa but dživesa a o terneder čhavo iľa savoro a geľa het dur andre varesavi phuv. Ode dživelas barikanes a rozkerďa savoro peskero barvaľipen. 14Sar imar savoro prechaľa, avľa bari bokh andre odi phuv a ov bokhaľolas. 15A geľa ke varesavo manuš, so bešelas andre odi phuv, te mangel peske buči. Ov les bičhaďa pre peskere maľi te čaľarel le balen. 16Kamelas pes te čaľarel hojča ole šupenca, so chan o bale, ale ňiko leske len na delas. 17No paľis pes zagondoľinďa a phenďa peske: ‘Keci manuša keren buči ke miro dad a hin len pherdo maro a me kade merav bokhatar! 18Uščava, džava ke miro dad a phenava leske: Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu, 19imar na som buter hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo; prile man sar jekhe manušes, so kerel ke tu buči.’ 20Uščiľa a avľa ke peskero dad. A sar mek sas dur, dikhľa les leskero dad a sas leske pre leste igen pharo. Denašelas ke leste, chudňa les andre angaľi a čumidelas les. 21O čhavo leske phenďa: ‘Dado, kerďom binos anglo ňebos the angle tu a imar buter na som hodno, hoj man te vičhinav tiro čhavo.’ 22Akor phenďa o dad peskere sluhenge: ‘Anen sigo avri ola nekfeder gada a uren les! Thoven e angrusňi pre leskero vast a o sandalki pro pindre! 23Len ola thuľa gurumňora a murdaren la! Chas a radisaľuvas, 24bo kada miro čhavo sas mulo a obdžiďiľa, sas našado a arakhľa pes!’ A chudle te radisaľol. 25No, leskero phureder čhavo sas pre maľa. Sar avelas pale a imar sas paš o kher, šunďa o bašaviben the o kheliben. 26Vičhinďa peske jekhes le sluhendar a phučľa lestar, so pes ačhiľa. 27Ov leske phenďa: ‘Tiro phral avľa pale a vaš oda, hoj avľa sasto, tiro dad murdarďa thuľa gurumňora.’ 28A o phureder phral vaš oda rušľa a na kamňa te džal andre. Avke avľa pal leste leskero dad a mangelas pes leske. 29Ale ov odphenďa peskere dadeske: ‘Dikh, kajci but berš tuke služinav a furt kerav oda so mange phenes, ale man šoha (*ňikda) na diňal mek aňi kozica, hoj man te zabajinav mire kamaratenca. 30Ale sar avľa kada tiro čhavo, so le lubňenca prechaľa tiro barvaľipen, murdarďal leske ola thuľa gurumňora.’ 31Ov odphenďa: ‘Čhavo miro, tu sal furt manca a savoro, so hin miro, hin the tiro. 32Ale kampel te radisaľol a te thovel baripen, bo kada tiro phral sas mulo a obdžiďiľa; sas našado a arakhľa pes.’ ”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index