Search form

LUKAŠ 23

O Raj anglo Pilat

1Pre oda uščile savoredžene a ľigende les kijo Pilat. 2Chudle pre leste te vakerel: “Kales arakhľam sar previsarelas amaro narodos! Na domukelas te del le Cisariske o daňe a phenelas pal peste, hoj ov hin o Kristus, o kraľis!” 3O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 4Akor o Pilat phenďa le nekbaredere rašajenge the le nipenge: “Pre kada manuš na arakhav ňisavi vina.” 5Ale on pre leste ispidenas a phenenas: “Marel upre le manušen sar sikavel pal caľi Judsko! Chudňa andral e Galileja a avľa dži kade!”

O Ježiš anglo Herodes

6Sar oda o Pilat šunďa, phučľa: “Hino kada manuš andral e Galileja?” 7Sar pes dodžanľa, hoj patrinel tel e autorita le Herodesiske, bičhaďa les kijo Herodes, bo ov sas andre ola dživesa thiš andro Jeruzalem. 8Sar o Herodes dikhľa le Ježiš igen radisaľiľa, bo imar čirlastar les kamelas te dikhel. Bo but pal leste šunelas a užarelas hoj les dikhela te kerel varesavo zazrakos. 9Phučelas lestar but veci, ale o Ježiš leske ňič na odphenďa. 10Ačhenas ode o nekbareder rašaja the o zakoňika a igen pre leste vakerenas. 11O Herodes peskere slugadženca kerďa leha igen namište, anďa les pro asaben, urďa les andro šukar gada a bičhaďa les pale kijo Pilat. 12O Pilat the o Herodes sas peha ole dživesestar lačhe, bo angle oda pes našči avri ačhenas.

O Ježiš pale anglo Pilat

13O Pilat peske vičhinďa le nekbareder rašajen, le anglune muršen the le nipen 14a phenďa lenge: “Anďan mange kale manušes a phenďan, hoj marel upre le manušen. Me lestar phučavas anglal tumende a na arakhľom pre kada manuš ňisavi ajsi vina, sar tumen pre leste vakeren. 15Ale aňi o Herodes na arakhľa pre leste ňič, vaš oda amenge les bičhaďa pale. Dikhen, na kerďa ňič vaš soske mušinďahas te merel! 16Dava les te marel a premukava les!” 17[Bo pre oda inepos lenge mušinelas furt te premukel jekhe bertenošis.] 18Ale on savoredžene vriskinde: “Kales murdar a muk amenge le Barabaš!” 19Ov sas zaphandlo andre bertena vaš oda, hoj kerďa andro foros varesavi vzbura a the murdarďa. 20Akor pale ke lende prevakerďa o Pilat, bo kamelas te premukel le Ježiš. 21Ale on pale vriskinenas: “Ukrižin! Ukrižin les!” 22O Pilat lenge tritovar phenďa: “Ale so ajso nalačho kerďa? Na arakhľom pre leste ňič, vaš soske mušinďahas te merel! Dava les te marel a premukava les!” 23Ale on pre leste ispidenas bara vikaha a mangenas, hoj les te del te ukrižinel. Lengeri vika ňerinďa (*zviťazinďa). 24Akor kerďa o Pilat avke, sar peske mangenas. 25Premukľa oles, so sas phandlo andre bertena vaš e vzbura the vaš oda, hoj murdarďa, bo les peske mangenas. A le Ježiš diňa hoj leha te keren avke sar on kamenas.

Ľidžan le Ježiš te ukrižinel

26Sar imar les ľidžanas, ačhade varesave Šimon Cirenejsko sar avelas pal e maľa a thode pre leste o kerestos, hoj les te ľidžal pal o Ježiš. 27Džanas pal leste igen but nipi the džuvľija so rovenas a hikinenas upral leste. 28O Ježiš pes visarďa ke lende a phenďa: “Čhajale Jeruzalemoskere, ma roven upral ma, ale roven korkore upral peste the upral tumare čhave. 29Bo dikh, aven ajse dživesa, sar phenena: ‘Bachtale ola, so len našči el čhave; ola džuvľa, so na ločhile (*na pašľile tele); ola džuvľa, so na denas te pijel le čhavoren!’ 30Akor phenena le verchenge: ‘Peren pre amende!’ a le brehenge: ‘Učaren amen andre!’ 31Bo te kada keren le saste stromoha, ta so kerena le šuke stromoha?” 32A ľidžanas leha the avre duje živaňen, hoj len jekhetane leha te murdaren.

Le Ježiš ukrižinen

33Sar avle pre oda than, so pes vičhinel Lebka, ode les ukrižinde a the ole živaňen leha - jekhes pal e čači a dujtones pal e baľogňi sera. 34O Ježiš phenďa: “Dado, odmuk lenge, bo na džanen, so keren!” Paľis peske rozulade leskere gada a losinde vaše. 35O manuša ačhenas a dikhenas. Asanas lestar a lenca asanas the o anglune murša a phenenas: “Avrenge pomožinelas! Mi pomožinel the peske, te ov hin o Kristus, oda avrikidlo le Devleskero!” 36The o slugaďa lestar asanas, avenas a podenas leske šut 37a phenenas: “Te sal tu oda Židoviko kraľis, zachraňin tut!” 38Upral leste sas pisimen grecki, latinski the hebrejski: “Kada hin le Židengero kraľis!” 39Jekh olendar, so leha sas ukrižimen, vakerelas pre leste: “Či na sal tu o Kristus? Pomožin tuke the amenge!” 40Ale oka dujto leske zoraha priphenďa: “Mek aňi akana tut na daras le Devlestar? Se the tu sal avke odsudzimen! 41Amen čačipnaha chudňam oda so peske zaslužinďam, vaš oda so kerahas, ale ov na kerďa ňič nalačho!” 42A phenďa le Ježišoske: “Gondoľin pre ma, Rajeja, sar aveha andre tiro kraľišagos.” 43O Ježiš leske phenďa: “Čačipen tuke phenav, adadžives aveha manca andro rajos.”

Le Ježišoskero meriben

44Sas vaj dešuduj ori pro dilos a avľa o kaľipen pre caľi phuv a ľikerelas dži trin ori. 45O kham kaľiľa andre a o pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš. 46O Ježiš vriskinďa zorale hangoha: “Dado, andre tire vasta dav mire duchos!” A sar oda phenďa, muľa. 47Sar dikhľa o veliťeľis upral o šel slugaďa so pes ačhiľa, lašarelas le Devles a phenďa: “Kada manuš sas čačes čačipnaskero!” 48Savore nipi pes ode zgele, sar pro ďivadlos, hoj te dikhen so pes ode ačhel. Sar oda dikhle, marenas pes andre brekh (*andro čuča) a gele het. 49Savore le Ježišoskere prindžarutne ačhenas dural. A dikhenas pre oda the o džuvľa so pal leste džanas andral e Galileja.

Parunen le Ježiš

50Sas jekh manuš andral e Bari rada so pes vičhinelas Jozef. Ov sas lačho the čačipnaskero manuš a 51užarelas o kraľišagos le Devleskero. Sas andral e Judsko foros Arimatija. Ov na diňa čačipen la Bara radake, aňi oleske so kerde. 52Avľa kijo Pilat a mangľa peske le Ježišoskero ťelos. 53Sar les iľa tele, zapačarďa les andre lepeda a thoďa andro hrobos so sas avri kerdo andre skala, andre savo mek šoha (*ňikda) ňiko na pašľolas. 54Sas paraščuvin a imar avelas o sombat. 55Džanas pal leste the o džuvľa so avle le Ježišoha andral e Galileja. Dikhle o hrobos the oda, sar ode sas thodo leskero ťelos. 56Paľis gele pale a pripravinde o sagošne oleji the o sagošne makhibena. Ale prekal o sombat odpočovinenas, avke sar hin o zakonos.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index