Search form

LUKAŠ 24

O Ježiš uščel andral o meriben

1No paľis, ešebno džives andro kurko, sig tosara mek sar sas rat, avle o džuvľa kijo hrobos a anenas o sagošne veci, save pripravinde. 2A arakhle o bar odcirdlo pašal o hrobos. 3Sar gele andre, na arakhle o ťelos le Rajeskero le Ježišoskero. 4On na džanenas so peske pal oda te gondoľinel. Jekhvareste ačhile paš lende duj murša andro igen jagale gada. 5O džuvľa daranďile a banďarde o šere tele kije phuv. Ale ola murša lenge phende: “Soske roden le džides maškar o mule? 6Nane kade, ov uščiľa andral o meriben. Ma bisteren pre oda, so tumenge phenelas, sar mek sas andre Galileja: 7‘O Čhavo le manušeskero mušinel te el dino andro vasta le binošne manušenge; mušinel te el ukrižimen a pro trito džives te uščel andral o meriben.’ ” 8Akor lenge avľa pre goďi leskere lava. 9Sar gele pale pašal o hrobos, phende savoro le dešujekh dženenge the savorenge oklenge. 10Oda sas e Maria Magdalena, e Johanna, e Maria le Jakoboskeri the mek okla lenca, so ada vakerenas le apoštolenge. 11Ale le apoštolenge pes dičholas lengere lava sar diliňipen; na pačanas lenge. 12Ale o Peter uščiľa a denašelas kijo hrobos. Sar banďiľa andre, dikhľa ode ča o lepedi. Geľa het a čudaľinelas pes oleske so oda pes ačhiľa.

Pro drom andro foros Emaus

13Andre oda džives džanas duj džene lendar andro foros so pes vičhinel Emaus. Oda foros hino le Jeruzalemostar vaj dešujekh kilometri dureder. 14On peske vakerenas pal savoreste so pes ačhiľa. 15Andre oda, sar peske on vakerenas a phučenas jekh avrestar, avľa o Ježiš paš lende a džalas lenca. 16Ale on les na prindžarde, bo na sas lenge oda mek dino. 17A phenďa lenge: “Pal soste tumenge vakeren le dromeha?” A on pharipnaha zaačhile. 18Jekh lendar, so pes vičhinelas Kleofaš, leske phenďa: “So, dural aves, hoj ča tu korkoro na džanes so pes andre kala dživesa ačhiľa andro Jeruzalem?” 19Ov lendar phučľa: “A so?” On leske phende: “Oda, so pes ačhiľa le Ježišoha andral o Nazaret, savo sas prorokos a sas zoralo andre oda so kerelas the vakerelas anglo Del a the anglo savore manuša. 20Les o nekbareder rašaja the amare anglune murša dine te odsudzinel pro meriben a ukrižinde les. 21A amen pes zmukahas pre leste, hoj ov hin oda so avľa te zachraňinel le Izrael. A oda imar hin trito džives sar pes kada savoro ačhiľa. 22Ale the varesave amare džuvľa phende vareso, soske pes amen igen čudaľinahas. Sig tosara gele paš o hrobos 23a na arakhle leskero ťelos. Avle a vakerenas hoj dikhle le aňjelen a on lenge phende, hoj dživel. 24Paľis gele varesave džene amarendar kijo hrobos a arakhle savoro avke, sar phende ola džuvľa. Ale les na dikhle.” 25A o Ježiš lenge phenďa: “Tumen nagoďaver manušale, so polokes pačan andro jile savoreske, so vakerenas o proroka! 26Či na mušinďa o Kristus kada savoro te precerpinel a avke te džal andre peskeri slava?” 27A chudňa lenge te sikavel andral o Mojžiš the andral savore proroka, kaj všadzik hin pal leste pisimen. 28Avke doavle paš oda foros andre savo džanas. No, o Ježiš pes kerelas hoj džala dureder. 29Ale on les mangle: “Ačh amenca, bo imar zaračol a maj ela kaľipen!” Avke geľa andre a ačhiľa lenca. 30Sar peske lenca bešľa paš o skamind, iľa o maro a paľikerelas, phagerelas a podelas lenge. 31Andre oda pes lenge phundrade o jakha a on les prindžarde, ale ov lendar našľiľa. 32Akor phende jekh avreske: “Či na labonas andre amende amare jile, sar amenge pal o drom vakerelas a delas amenge te achaľol o lava le Mojžišoskere the le prorokengere?” 33A takoj uščile a gele pale andro Jeruzalem. A arakhle ole dešujekh dženen jekhetane a the olen so sas lenca, 34so phenenas, hoj o Raj čačes uščiľa a hoj pes sikaďa le Šimonoske. 35A the on vakerenas pal oda so pes lenge pro drom ačhiľa a sar les prindžarde paš oda sar phagerelas o maro.

O Raj pes sikavel maškar lende

36Sar pal oda vakerenas o Ježiš korkoro ačhiľa maškar lende a phenďa lenge: “Smirom tumenge!” 37Ale on igen predaranďile, bo gondoľinenas peske hoj dikhen le duchos. 38Ov lenge phenďa: “Soske predaranďiľan a soske aven andre tumare jile ajse gondoľišagi? 39Dikhen mire vasta the mire pindre, hoj oda som me! Chuden tumen mandar a dikhen, bo le duchos nane ťelos the kokala a sar dikhen, man hin.” 40Sar oda phenďa, sikaďa lenge o vasta the o pindre. 41A sar peske mek andre oda baro radišagos našči dopačanas a čudaľinenas pes, phenďa lenge: “Nane tumen ade vareso te chal?” 42On leske podine kotor peki riba. 43Ov iľa a anglal lende chaľa. 44Phenďa lenge: “Kada hin mire lava, so tumenge vakeravas mek sar somas tumenca, hoj pes mušinel te ačhel savoro so hin pal ma pisimen andro Mojžišoskero zakonos, andro proroka the andro žalmi.” 45Akor phundraďa lengeri goďi, hoj te achaľon le Devleskere laveske. 46Phenďa lenge: “Avke hin pisimen: o Kristus mušinďa te cerpinel a pro trito džives te uščel andral o meriben 47a mušinel pes te vakerel andre leskero nav, hoj pes o manuša andral savore narodi te visaren le binendar a te odmukel pes lenge o bini. A chudela pes oda te vakerel andral o Jeruzalem. 48A tumen san ola, so vakerena pal oda, so dikhľan. 49Dikh, me tumenge bičhavava oda daros pal savo miro Dad phenďa, hoj tumen dela, ale tumen ačhen andro foros Jeruzalem, medik na avena urde andre zor uprunestar.”

O Ježiš ilo upre andro ňebos

50Paľis len iľa avri, dži andre Betanija a hazdňa peskere vasta a diňa len o požehnaňje. 51Sar oda kerelas, geľa lendar sikra dureder a sas ilo upre andro ňebos. 52On banďile anglal leste a avle pale andro Jeruzalem bare radišagoha. 53A sas calo časos (*ideos) andro chramos a lašarenas the bararenas le Devles.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index