Search form

LUKAŠ 7

Le veliťeľiskero pačaben

1Sar o Ježiš dovakerďa savore peskere lava le manušenge so les šunenas, geľa andro Kafarnaum. 2Jekhe veliťeľis upral o šel (100) slugaďa sas sluhas, saves igen ľikerelas. No oda sluhas sas pro meriben nasvalo. 3Sar šunďa o veliťeľis pal o Ježiš, bičhaďa ke leste mangipnaha le Židovike phurederen, hoj te avel a te sasťarel leskere sluhas. 4On avle kijo Ježiš, igen les mangenas a phende: “Zasogaľinel peske, hoj leske oda te keres. 5Bo ov kamel amare nipen. Se mek e sinagoga amenge ačhaďa.” 6Avke lenca o Ježiš geľa. Sar imar na sas dur ole kherestar, bičhaďa ke leste o veliťeľis peskere kamaraten, hoj leske te phenen: “Rajeja, ma trapin tut, bo na som hodno, hoj te aves andre miro kher. 7Aňi man na šunavas hodno te džal kija tute. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 8Bo the me som manuš tel o vast avrenge a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - ta avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov takoj kerela.” 9Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes. Visaľiľa kijo nipi a phenďa lenge: “Phenav tumenge, hoj andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben.” 10Sar ola džene, so sas bičhade, gele pale andro kher, arakhle ole sluhas, so sas nasvalo, imar sastes.

O Raj uštavel la vdovakere čhas andral o meriben

11Pre aver džives džalas o Ježiš andro foros, so pes vičhinel Nain. A džanas leha but leskere učeňika the igen but nipi. 12Sar doavľa paš e brana le foroskeri, ipen akor ľidžanas avri jekhe mules. Oda sas jekhoro čhavo peskera dakero, savi sas vdova. A džanas laha igen but nipi andral o foros. 13Sar la dikhľa o Raj, sas leske igen pharo vaš lake a phenďa lake: “Ma rov!” 14Geľa pašeder, chudňa pes le mochtestar a ola, so ľidžanas le mules, zaačhile. O Ježiš phenďa: “Čhavoreja, tuke phenav, ušči!” 15O mulo peske bešľa a chudňa te vakerel. A o Ježiš les diňa leskera dake. 16Akor avľa bari dar pre savorende. Lašarenas le Devles a phenenas: “Baro prorokos uščiľa maškar amende a o Del avľa ke peskere nipi!” 17Kada hiros pal leste pes rozľigenďa pal caľi Judsko the pal savore fori odarik pašal.

O Jan bičhavel pal o Ježiš

18Le Janoskere učeňika leske ande o hiros pal oda savoro. O Jan peske vičhinďa duje dženen le učeňikendar 19a bičhaďa len kijo Ježiš, hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 20Sar avle ola murša ke leste, phende: “O Jan Krsťiťeľ amen bičhaďa pal tu a phenďa, hoj tutar te phučas: ‘Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?’ ” 21Ipen andre odi ora, sasťarďa but dženen le nasvaľibenendar the avre dukhendar the le nalačhe duchendar a but kore dženenge diňa pale te dikhel. 22O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske, so dikhľan the šunďan, hoj o kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 23Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som!” 24Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 25Abo, so geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada the dživen barikanes, bešen andro palaca. 26Abo, soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 27Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen: ‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 28Bo phenav tumenge, hoj nane bareder prorokos sar o Jan Krsťiťeľ maškar savore nipi, so uľile (*pes narodzinde) le džuvľendar, ale oda, ko hin nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov.” 29(Sar pes o nipi so šunenas le Jan the o colňika, dine te bolel leskere boľipnaha, akor peske pridžanle, hoj o Del hino čačipnaskero. 30Ale o farizeja the o zakoňika na priile le Devleskero planos oleha, hoj pes na dine te bolel le Janostar.)

31O Ježiš phenďa: “Ke kaste pripodobňinava adadživeseskere manušen? Pre kaste maren? 32Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen pre peste:

‘Bašavahas tumenge,

ale na khelenas!

Giľavahas andre žaľa sar upral o mulo,

ale na rovenas!’

33Bo avľa o Jan Krsťiťeľ, savo na chalas maro, aňi na pijelas mol a phenen: ‘Hin andre leste nalačho duchos!’ 34Avľa o Čhavo le manušeskero, savo chalas the pijelas a phenen: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos! Ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca!’ 35Ale le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha, so kerel.”

O Ježiš andro kher ko farizejis

36A varesavo farizejis les vičhinďa ke peste te chal. O Ježiš geľa andro leskero kher a bešľa peske pal o skamind. 37No andre oda foros sas varesavi binošno džuvľi. Sar pes došunďa, hoj bešel andre le farizejiskero kher, anďa peha jekh caklocis igen dragano oľejos. 38Bešľa peske palunestar paš leskere pindre, rovelas a chudňa leske te cinďarel le apsenca o pindre a khoseles len le balenca. Čumidelas leske o pindre a makhelas le sagošne oľejoha. 39Sar kada dikhľa o farizejis, so les vičhinďa ke peste, phenďa peske: “Te ov uľahas prorokos, džanľahas, ko hin kadi džuvľi so pes lestar chudel, bo oj hiňi binošno.” 40O Ježiš leske odphenďa: “Šimon, kamav tuke vareso te phenel.” Ov phenďa: “Učiťeľina, phen!” 41“Jekhe manušeske, so del kečen, kamenas love duj džene. Jekh leske kamelas pandž šel (500) rupune a dujto penda (50). 42Na sas len sar te del pale a ov odmukľa sodujdženenge. Phen mange, hoj ko kale dujendar les buter kamela?” 43O Šimon odphenďa: “Gondoľinav mange, hoj oda, kaske buter odmukľa.” O Ježiš leske phenďa: “Mište rozsudzinďal.” 44Visarďa pes kije džuvľi a phenďa le Šimonoske: “Dikhes kala džuvľa? Avľom andre tiro kher a na diňal man paňi pro pindre, ale oj mange o pindre peskere apsenca cinďarďa a peskere balenca len khosľa; 45tu man na čumidňal, ale oj mange na preačhiľa te čumidel o pindre, kanastar avľom andre; 46o šero mange na makhľal le oľejoha, ale oj mange makhľa o pindre le sagošne oľejoha. 47Vaš oda tuke phenav, odmukel pes lake savore bini, bo but kamelas. Oda, kaske pes frima odmukel, frima kamel.” 48A phenďa lake: “Odmukel pes tuke o bini.” 49Ola džene, so leha bešenas jekhetane paš o skamind, chudle andre peste te vakerel: “Ko hin kada, hoj the o bini odmukel?” 50A o Ježiš phenďa la džuvľake: “Tiro pačaben tut zachraňinďa. Dža andro smirom!”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index