Search form

LUKAŠ 8

O džuvľa so kerenas pašal o Raj

1Paľis phirelas o Ježiš pal o forici the pal o gavora, kazinelas the vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero. A phirenas leha o dešuduj učeňika 2the varesave džuvľa, saven sasťarďa avri le nalačhe duchendar the le nasvaľibenendar. Oda sas e Maria (so la vičhinenas Magdalena) andral savi gele avri efta demoni; 3e Johanna, sava sas rom o Chuzas, so dodikhelas pro chulajipen le Herodesiske; e Zuzana the mek but aver, save pašal leste kerenas peskere lovenca.

O podobenstvo pal o štar phuva

4Sar pes zgele igen but nipi a zdžanas pes ke leste o nipi andral o fori, phenďa kada podobenstvo: 5“Geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv (*o zrnos). Sar rozčivkerelas, varesavo peľa paš o drom, phirďa pes palal a chale les o čirikle andral o ňebos. 6Aver peľa pre skala, sig bariľa a šučiľa avri, bo na sas les paňi. 7Aver peľa maškar o kandre (*o koľaka, o pichľača) a o kandre barile jekhetane leha a tasade les. 8A pale aver peľa andre lačhi phuv a sar bariľa, anďa šelvar ajci hasna.” Sar oda o Ježiš dovakerďa, vičhinďa: “Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!” 9Leskere učeňika lestar phučle: “Pal soste hin kada podobenstvo?” 10Ov phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o Devleskero kraľišagos, ale oklenge avri pes vakerel andro podobenstva, hoj te dikhen, ale te na dikhen a hoj te šunen, ale te na achaľon. 11O podobenstvo phenel kada: o ďiv (*zrnos) hin o lav le Devleskero. 12O ďiv, so peľa paš o drom, oda hine ola, so šunen, ale paľis avel o beng a lel avri o lav andral lengero jilo, hoj te na pačan a te na aven zachraňimen. 13Ola, so hine sadzimen pre skala, hine ajse, hoj sar šunen, prilen o lav radišagoha. Ale nane len koreňis a pačan ča pre varesavo časos (*ideos) a akor, sar avel e proba (*e skuška), oddžan. 14Oda, so peľa andro kandre, oda hin ola so šunde o lav, ale sar džan, tasaven len andre o starišagi, o barvaľipen the o kiňešagi le dživipnaskere a nane lendar hasna. 15A oda, so peľa andre lačhi phuv, oda hin ola, so šunde o lav a ľikeren les andro čačipnaskero the lačho jilo a anen furt hasna. 16Oda, ko labarel e momeľi, na garuvel la tel e piri, abo na thovel la tel o haďos, ale ačhavel la pro momeľaris, hoj ola, so aven andre, te dikhen o svetlos. 17Bo nane ňič počoral, so na ela jekhvar sikado; aňi nane ňič garudo, so pes na džanela a na avela jekhvar avri. 18Vaš oda, šunen mište! Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so peske gondoľinel, hoj les hin.”

Le Rajeskeri daj the phrala

19Avle ke leste leskeri daj the o phrala a našči pes ke leste dochudle, bo sas ode but manuša. 20A phende leske: “Tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tut te dikhel.” 21O Ježiš lenge odphenďa: “Miri daj the mire phrala hine ola, so šunen le Devleskero lav a doľikeren les.”

O Raj zaačhavel e balvaj

22Andre varesavo džives pes ačhiľa, hoj geľa andre loďa le učeňikenca a phenďa lenge: “Aven, predžas la loďaha pre oki sera le moroske.” A on gele. 23Sar džanas la loďaha, o Ježiš peske zasuča. A jekhvareste avľa bari balvaj pro moros. E loďka pherďolas le paňeha a on chudenas te tasľol. 24Avle ke leste, uštade les a phende: “Rajeja! Rajeja! Imar tasľuvas!” Avke o Ježiš uščiľa, prikazinďa la balvajake the le vlnenge a on preačhile a sas igen čhit. 25A phenďa lenge: “Kaj hin tumaro pačaben?” O učeňika pes andre dar čudaľinenas a phenenas jekh avreske: “Koda hin kada manuš, hoj mek the le balvajenge the le paňeske rozkazinel a on les šunen?”

O posadnuto manuš andro foros Gadara

26Doavle la loďaha andre Gadaraňiko phuv, savi hiňi pre oki sera la Galilejake. 27Sar geľa avri pre phuv, arakhľa pes leha varesavo murš andral oda foros. Andre oda murš sas imar čirlastar o nalačhe duchi. Ov sas lango a na bešelas andro kher, ale andro hrobi. 28Sar dikhľa le Ježiš, vriskišagoha peľa anglal leste a vičhinďas zorales: “So man hin tuha, Ježiš, Čhavo le Nekbaredere Devleskero! Mangav tut, ma trapin man!” 29Bo o Ježiš rozkazinďa le nalačhe duchoske, hoj te džal avri andral oda manuš, bo imar čirlastar sas andre leste. The te les phandenas le lancenca the le putenca pro pindre a merkinenas pre leste, ov furt phagerelas o puta a o nalačho duchos les lelas pro omukle thana. 30O Ježiš lestar phučľa: “Sar tut vičhines?” Ov phenďa: “Legion. Bo but nalačhe duchi gele andre leste.” 31A mangenas les, hoj len te na bičhavel andre benguňaľi chev. 32Sas ode baro stados le balenca, so pes pasinenas pro verchos. Mangle les, hoj lenge te domukel te džal andre lende. A o Ježiš lenge domukľa. 33O nalačhe duchi gele avri andral o manuš andro bale a o stados pes mukľa tele le brehoha andro moros a tasľiľa. 34Sar dikhle ola, so pasinenas le balen, so pes ačhiľa, denašle a phende ada avri andro foros, andro khera the pre maľa. 35A o manuša avle te dikhel, so pes ačhiľa. Sar avle kijo Ježiš, arakhle ole manušes, andral savo gele avri o nalačhe duchi, te bešel paš le Ježišoskere pindre - urdones the paš e sasťi goďi - a daranas pes. 36A the ola, so oda dikhle, lenge vakerenas pal oda, sar sas o posadnuto sasťardo. 37A savore nipi pašal odi Gadaraňiko phuv les mangenas, hoj te džal lendar het, bo avľa pre lende igen bari dar. O Ježiš geľa andre loďka a visarďa pes pale. 38Oda murš, andral savo gele avri ola nalačhe duchi, les mangelas, či šaj džal leha. Ale o Ježiš les bičhaďa het a phenďa leske: 39“Dža pale andre tiro kher a vaker, save bare veci tuke kerďa o Del.” Ov odgeľa a vakerelas pal calo foros, save bare veci leske kerďa o Ježiš.

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

40Sar avľa o Ježiš pre oki sera le moroske, priile les igen but nipi, bo savore les užarenas. 41Avľa ode jekh murš, so pes vičhinelas Jairus. Ov sas angluno manuš andral e sinagoga. Peľa paš le Ježišoskere pindre a mangelas les, hoj leha te džal andre leskero kher, 42bo leskeri jekhori čhajori, vaj dešuduj beršengeri, merelas. Sar džalas, o nipi pes pre leste ispidenas. 43A sas maškar lende varesavi džuvľi, so sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben a diňa savore peskere love avri le doktorenge, ale ňiko la našči avri sasťarďa. 44Oj avľa kijo Ježiš a palunestar pes dotkňinďa leskere gadendar a takoj sasťiľa andral peskero nasvaľiben. 45O Ježiš phenďa: “Ko pes mandar dotkňinďa?” A sar pes ňiko na pridžanelas, phenďa o Peter the ola, so sas leha: “Rajeja, o nipi pes pre tu kikiden the ispiden a tu phenes: ‘Ko pes mandar dotkňinďa?’ ” 46Ale o Ježiš phenďa: “Dotkňinďa pes mandar vareko, bo šunďom, sar mandar geľa avri e zor.” 47Sar dikhľa odi džuvľi hoj oda našči garuvel andre, izdralas daratar, avľa a peľa anglal leste a angle savoredženende leske phenďa avri, hoj soske pes lestar dotkňinďa a sar sasťiľa avri. 48Ov lake phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa. Dža andro smirom!” 49Medik o Ježiš vakerelas, avľa vareko andral le Jairusoskero kher a phenďa leske: “Tiri čhajori imar muľa, de smirom le Učiťeľiske!” 50Sar oda šunďa o Ježiš, phenďa leske: “Ma dara tut, ča pača a ela zachraňimen!” 51Geľa andro kher a na domukľa ňikaske hoj leha te džal andre, ča le Peteriske, le Janoske the le Jakoboske the la čhajorakera dake the dadeske. 52Savore rovenas a hikinenas upral late. Ale o Ježiš phenďa: “Ma roven, se oj na muľa, oj ča sovel.” 53Asanďile les avri, bo džanenas, hoj muľa. 54Ale ov tradňa savoren avri, chudňa la vastestar a vičhinďa: “Čhajorije, ušči!” 55Lakero duchos avľa pale a oj takoj uščiľa. O Ježiš prikazinďa, hoj la te den te chal. 56Lakera da the dades na sas so te phenel radišagostar, ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj te na vakeren ňikhaj, so pes ačhiľa.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index