Search form

LUKAŠ 9

O Ježiš bičhavel le dešuduje učeňiken

1O Ježiš vičhinďa kija peste le dešuduje učeňiken a diňa len e autorita upral savore nalačhe duchi a the zor te sasťarel o nasvaľibena. 2Bičhaďa len te kazinel o kraľišagos le Devleskero the te sasťarel le nasvalen 3a phenďa lenge: “Ma len tumenca ňič pro drom: aňi e paca, aňi andre zajdica ňič, aňi maro, aňi love, aňi po duj gada tumenca ma len. 4Te džana andre varesavo kher, ačhen ode dži akor, medik na džana avri andral oda foros. 5Andral oda foros, kaj tumen na prilena, džan het a mek the o prachos pal o pindre keren tele, hoj on te džanen hoj namište kerde.” 6Avke gele, phirenas pal o gavora, vakerenas o evaňjelium a všadzik sasťarenas.

O Herodes pes došunel pal o Ježiš

7The o tetrarchas o Herodes šunďa pal savoreste so kerelas o Ježiš a na džanales, so peske te gondoľinel, bo vareko phenelas, hoj o Jan uščiľa andral o meriben, 8a varesave džene phenenas, hoj o Eliaš pes sikaďa a pale aver phenenas, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar. 9O Herodes phenďa: “Le Janoske odčhinďom o šero, ale ko hin kada, hoj pal leste šunav kajse veci? A kamelas les te dikhel.”

O Raj čaľarel pandž ezera manušen

10Sar avle o apoštola pale, vakerenas le Ježišoske save bare veci kerenas. Iľa len peha a gele korkore andro foros, so pes vičhinel Betsaida. 11Sar pes oda o nipi dodžanle, gele pal leste. Priiľa len a vakerelas lenge pal o kraľišagos le Devleskero a sasťarelas olen, kaske oda kampelas. 12Sar imar zaračolas, avle o dešuduj učeňika ke leste a phende leske: “Rozmuk le nipen, hoj te džan andro pašutne fori the gavora te presovel e rat a te arakhen peske te chal, bo kade sam pro omuklo than.” 13Phenďa lenge: “Tumen len den te chal!” On phende: “Nane amen buter sar pandž mare the duj ribi. Kames hoj te džas a te cinas chaben prekal savore kala nipi?” 14Bo oda sas vaj pandž ezera (5 000) murša. Phenďa peskere učeňikenge: “Thoven len te bešel andro skupinki po penda (50) dženen!” 15Kerde avke a thode savoren te bešel. 16Paľis iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, požehňinďa, phagerelas a delas le učeňikenge hoj on te poden le manušenge. 17Chale savore a čaľile. Olestar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj košara.

O Peter viznavinel, ko hin o Ježiš

18Sar pes modľinelas korkoro a sas leha the o učeňika, phučľa lendar: “So phenen o manuša pal mande, hoj ko me som?” 19On leske odphende: “Hoj o Jan Krsťiťeľ, ale aver phenen, hoj o Elijaš a pale aver vakeren, hoj uščiľa jekh le čirlatune prorokendar.” 20Ov lendar phučľa: “A tumen so phenen, hoj ko me som?” O Peter leske odphenďa: “Tu sal o Kristus le Devleskero!” 21Zoraha lenge prikazinďa, hoj oda ňikaske te na phenen avri. 22Paľis lenge phenďa: “O Čhavo le manušeskero mušinela but te cerpinel a te el odčhido le phurederendar, le nekbaredere rašajendar the le zakoňikendar. Mušinela te avel murdardo a pal o trin dživesa te uščel andral o meriben.” 23A savorenge phenďa: “Te kamel vareko te avel pal ma, mi bisterel pre peskero, mi lel sako džives peskero kerestos a mi avel pal ma. 24Bo sako, ko kamel te arakhel peskero dživipen, les našavela, ale ko našavela peskero dživipen vaš ma, oda les arakhela. 25Bo, so hin le manušes olestar, hoj calo svetos ela leskero, ale peskero dživipen musarela a našavela? 26Bo sako, ko pes ladžala vaš ma the vaš mire lava, vaš oda pes ladžala the o Čhavo le Devleskero, sar avela andre peskeri slava the andre slava le Dadeskeri the le sentne aňjelengeri. 27Ale čačipen tumenge phenav, hoj varesave džene tumendar, so kade ačhen, na dikhena o meriben, medik na dikhena o kraľišagos le Devleskero.”

O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

28Vaj ochto džives pal oda vakeriben iľa peha o Ježiš le Peter, le Jan the le Jakob a geľa pro verchos pes te modľinel. 29Andre oda sar pes o Ježiš modľinelas, pes leskero muj jekhvareste čerinďa a leskere gada parňile a vidňisaľile sar o bleskos. 30A dikh, duj murša leha vakerenas, o Mojžiš the o Elijaš. 31Sikade pes andre slava a vakerenas pal leskero meriben, savo mušinel te predžal andro Jeruzalem. 32Le Peter the okle duje učeniken igen cirdelas te sovel, ale prekerde pes a dikhle leskeri slava the ole duje muršengeri so leha ačhenas. 33Andre oda, sar ola murša imar džanas het, phenďa o Peter le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade, keras peske trin stani: jekh tuke, jekh le Mojžišoske the jekh le Elijašiske!” Ov na džanelas, so vakerelas. 34Mek sar oda vakerelas, avľa e chmara a zaučarďa len andre. Daranas pes, sar okla duj džene džanas andre chmara. 35Andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, saves mange avri kidňom - les šunen!” 36Andre oda, sar vakerelas oda hangos, ačhiľa o Ježiš pale ča korkoro. On sas čhit a andre ola dživesa na vakerenas ňikaske pal oda so dikhle.

O Raj sasťarel le čhas zaphandles le demonoha

37Pre aver džives, sar avle tele pal o verchos, arakhle pes lenca igen but nipi. 38A jekh manuš ole nipendar vičhinďa: “Učiťeľina, mangav tut, dikh pre miro čhavo - bo nane man aver čhave, ča ov jekh. 39O duchos les zachudel a jekhvareste vriskinel a čhivkerel leha, marel leske pro muj o peni, trapinel les a na džal lestar het medik les igen na dukhavel. 40Mangľom tire učeňiken, hoj les te traden andral leste avri, no on oda našči kerde.” 41O Ježiš lenge odphenďa: “O, tumen previsarde manušale bi o pačaben, mek dži kana tumenca avava a ľidžava tumen? An kade tire čhas!” 42Mekča sar avelas oda čhavo, čhiďa leha o nalačho duchos a čhivkerelas leha. Ale o Ježiš pokarhinďa ole nalačhe duchos, sasťarďa le čhavores a diňa les pale le dadeske. 43A sa pes čudaľinenas oleske, savi bari hin le Devleskeri zor. Andre oda medik pes sako čudaľinelas oleske, so kerelas o Ježiš, ov phenďa peskere učeňikenge: 44“Tumen ma bisteren pre kala lava, bo o Čhavo le manušeskero ela dino le manušenge andro vasta.” 45Ale on na achaľile kale laveske, bo sas garudo anglal lende, hoj leske te na achaľon. Ale daranas pes lestar pal oda lav te phučel.

O učeňika phučen, ko hin lendar bareder

46O učeňika pes chudle te kerel, hoj ko hin lendar bareder. 47Ale o Ježiš dikhľa, so peske andro jilo gondoľinen, iľa le čhavores a ačhaďa les paš peste 48a phenďa: “Sako, ko prilela kajse čhavores andre miro nav, man prilel; a sako, ko man prilel, prilel oles, ko man bičhaďa. Bo oda, ko hin maškar tumende savoredženende nekcikneder, oda ela baro.” 49O Jan odphenďa: “Rajeja, dikhľam varesave manušes te tradel avri le demonen andre tiro nav a na domukahas leske, bo na phirel amenca.” 50Ale o Ježiš leske phenďa: “Domuken leske, bo oda, ko na džal pre tumende, hino tumenca.”

Le Ježiš na prilen andre varesavo gav

51Sar imar sas pašes ola dživesa, hoj o Ježiš te avel ilo upre andro ňebos, phenďa peske: “Džav andro Jeruzalem!” 52A bičhaďa anglal peste varesave manušen. On gele a doavle andro samaritansko gav, hoj leske te arakhen o soviben. 53Ale ola nipi les ode na priile, bo ov džalas andro Jeruzalem. 54Sar oda dikhle leskere učeňika o Jakob the o Jan, phende: “Rajeja, kames, hoj te mangas e jag andral o ňebos, hoj len te labarel [avke sar kerďa o Eliaš?]” 55Ale o Ježiš visaľiľa, pokarhinďa len [a phenďa: “Tumen na džanen, savo duchos andre tumende hin, 56bo o čhavo le manušeskero na avľa te murdarel le manušen, ale te zachraňinel.”] A gele andre aver gavoro.

Ola, so kamen te džal pal o Ježiš

57Ačhiľa pes, sar džanas pal o drom, hoj vareko leske phenďa: “Rajeja, džava pal tu, všadzik kaj džaha.” 58O Ježiš leske phenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 59A avreske phenďa: “Av pal ma!” Ale ov phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 60Ale o Ježiš leske phenďa: “Le mulen muk te parunel peskere mulen, ale tu dža a rozvaker o kraľišagos le Devleskero!” 61A aver phenďa: “Džava pal tu, Rajeja, ale domuk mange ešeb, hoj te dav te džanel le manušenge andral miro kher, hoj džav het.” 62Ale o Ježiš leske phenďa: “Ňiko, ko thovel peskero vast pro pluhos a obdikhel pes palal, nane hodno andre le Devleskero kraľišagos.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index