Search form

MAREK 10

Pal o rozvodos

1O Ježiš odarik uščiľa a geľa andre Judsko the Zajordansko phuv. A pale pes zgele paš leste igen but nipi a ov len pale sikavelas, avke sar furt. 2Andre oda avle kija leste o farizeja a kamenas les te chudel avri. Vaš oda lestar phučle, či šaj omukel o rom peskera romňa. 3O Ježiš lenge odphenďa: “So tumenge prikazinďa o Mojžiš?” 4On leske odphende: “O Mojžiš domukľa te pisinel o rozvodno ľil a te premukel la romňa.” 5O Ježiš lenge odphenďa: “Vaš oda tumenge pisinďa o Mojžiš oda prikazaňie, bo tumare jile sas barune. 6Ale ešebnovarestar o Del kerďa muršes the džuvľa. 7Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha. 8A on dujdžene ena jekh ťelos. Imar nane duj, ale jekh ťelos. 9Vaš oda: ‘Oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!’ ” 10Paľis sar sas andro kher, phučle lestar pal oda o učeňika. 11O Ježiš lenge phenďa: “Sako, ko omukel peskera romňa a lel peske avra, kerel laha lubipen. 12A te e romňi omukela peskere romes a lela peske avres, thiš kerel lubipen.”

O Raj požehňinel le čhavoren

13Anenas ke leste le čhavoren, hoj te thovel pre lende o vasta, ale o učeňika na domukenas. 14Sar oda o Ježiš dikhľa, sas choľardo a phenďa lenge: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero. 15Čačipen phenav tumenge: Ko na prilela le Devleskero kraľišagos sar čhavoro, šoha (*ňikda) andre na džala.” 16Paľis lelas o Ježiš le čhavoren pro vasta, thovelas pre lende o vasta a žehňinelas lenge.

O barvalo terno murš

17Sar džalas pal o drom, avľa ke leste jekh terno manuš, peľa anglal leste pro khoča a phučľa lestar: “Lačho Učiťeľina, so te kerav, hoj man te dochudav andro večno dživipen?” 18O Ježiš leske phenďa: “Soske man vičhines lačho? Ňiko nane lačho, ča jekh o Del. 19O prikazaňia džanes: ‘Na murdareha! Na kereha lubipen! Na čoreha! Na garuveha o čačipen andre! Ňikas na občoreha! Ľiker tuke la da the le dades!’ ” 20Ov leske odphenďa: “Učiťeľina, savoro kada imar terňipnastar doľikerav.” 21Akor pre leste dikhľa o Ježiš kamibnaha a phenďa leske: “Mek vareso tuke kampel: Dža, biken savoro so tut hin a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22Sar šunďa ola lava, ačhiľa smutno a geľa het, bo sas les but barvaľipen. 23O Ježiš dikhľa pašal peste a phenďa peskere učeňikenge: “Sar phares avena ola, kas hin o barvaľipen, andro kraľišagos le Devleskero!” 24O učeňika pes igen čudaľinenas leskere lavenge, ale o Ježiš lenge ada phenďa mek jekhvar: “Čhavorale, phares hin te džal andro kraľišagos le Devleskero [olenge, so pes muken pro barvaľipen]. 25Lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske andro kraľišagos le Devleskero.” 26On pes igen čudaľinenas a jekh avreske phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 27O Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 28Akor leske chudňa o Peter te vakerel: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu.” 29O Ježiš odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj dojekh dženo, ko omukľa vaš ma the vaš o evaňjelium peskero kher, vaj le phralen abo le pheňen, vaj la da abo le dades, vaj le čhaven abo e maľa, 30hoj imar akana andre kala dživesa, the te pre leste džana, ela les šelvar ajci khera, phrala, pheňa, daja, čhave the maľi a andre oda džives so avela, mek the večno dživipen. 31Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”

Tritovar phenel avri, hoj cerpinela

32Džanas pal o drom upre andro Jeruzalem. O Ježiš džalas anglal lende a o učeňika džanas pal leste daraha. A the ola, so džanas pal lende, pes daranas. Pale peske iľa le dešudujen a chudňa lenge te vakerel, so pes leske majinel te ačhel: 33“Dikh, džas upre andro Jeruzalem a o Čhavo le manušeskero ela dino le nekbareder rašajenge the le zakoňikenge. Odsudzinena les pro meriben a dena les le nažidenge. 34Asana lestar, čungarna pre leste, zbičinena les a murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.”

Ko hin bareder andro kraľišagos le Devleskero

35O čhave le Zebedeoskere, o Jakob the o Jan, avle kijo Ježiš a phende leske: “Učiťeľina, kamas, hoj amenge te keres sa, soča tutar mangaha.” 36Ov lenge phenďa: “So kamen, hoj tumenge te kerav?” 37On leske odphende: “De amenge, hoj te bešas jekh pre tiri čači a aver pre baľogňi sera akor, sar aveha andre tiri slava.” 38Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Tumen na džanen so mandar mangen. Či šaj pijen andral odi kuči andral savi me pijav a či šaj aven bolde ole boľipnaha, saveha me som boldo?” 39On leske odphende: “Šaj.” O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen hin, hoj pijena andral odi kuči so me pijav. The ole boľipnaha, saveha som me boldo, the tumen bolde avena. 40Ale, hoj te bešen pal miri čači the baľogňi sera, oda nane pre mande te phenel. Ola thana ena dine olenge, prekal kaste hine pripravimen.” 41Sar oda šunde okla deš učeňika, sas choľarde pro Jakob the pro Jan. 42Ale o Ježiš peske len vičhinďa: “Džanen, hoj o vladara ľidžan le naroden zoraha a o bare raja ispiden tele le nipen. 43Ale maškar tumende te na el avke, ale oda, ko kamel te el bareder, mi el tumaro sluhas. 44Oda, ko kamel te el ešebno, mi služinel savorenge. 45Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa, hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”

O Ježiš sasťarel le Bartimeus

46Paľis avle andro Jericho. Andre oda, sar avenas o Ježiš le učeňikenca the ola but nipi avri andral o Jericho, o koro Bartimeus, so sas le Timeoskero čhavo, bešelas paš o drom a žobrinelas. 47Sar šunďa o koro, hoj avel o Ježiš Nazaretsko, chudňa te vriskinel: “Ježiš, čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 48O nipi leske phenenas, hoj te čhitel, no ov mek zoraleder vriskinelas: “Čhavo le Davidoskero, av ke ma jileskero!” 49Paľis o Ježiš zaačhiľa a phenďa: “Vičhinen les!” Vičhinde le kores a phende leske: “Ma dara! Ušči, vičhinel tut!” 50O koro čhiďa tele o plašťos, chučiľa upre a geľa ko Ježiš. 51O Ježiš leske phenďa: “So kames, hoj tuke te kerav?” O koro leske odphenďa: “Učiťeľina, kamav te dikhel!” 52Akor leske o Ježiš phenďa: “Dža, tiro pačaben tut sasťarďa!” A takoj chudňa te dikhel a džalas pal oda drom le Ježišoha.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index