Search form

MAREK 12

O podobenstvo pal e viňica

1O Ježiš lenge chudňa te vakerel andro podobenstva: “O manuš peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos, a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le robotňikenge a geľa het pro droma. 2Sar avľa o časos (*ideos), hoj pes kidelas upre o hroznos, bičhaďa peskere sluhas kijo robotňika, hoj les te den olestar, so kidle upre. 3On les chudle, marde les, na dine les ňič a bičhade les het. 4Pale ke lende bičhaďa avre sluhas, ale leske pharade o šero [le barenca] a asanďile les avri. 5Ov pale bičhaďa avres, no the les murdarde. Mek but sluhen bičhaďa, ale jekhen marenas a avren murdarenas. 6Sas les mek jekh čhavo a igen les kamelas. The les bičhaďa kija lende, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 7No ola robotňika peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 8Avke les chudle, murdarde les a čhide les avri andral e viňica.” 9A o Ježiš phučľa: “No, so kerela o raj la viňicakero? Avela, murdarela ole manušen a e viňica dela avrenge.” 10A phenďa: “So, aňi oda na genďan, so hin pisimen: ‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. 11O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas’?” 12Kamenas les te chudel, bo achaľile, hoj pal lende phenďa kada podobenstvo. Ale daranas pes le nipendar, vaš oda les mukle a gele het.

Či te počinel o daňe le Cisariske

13Paľis kija leste bičhade varesave farizejen the herodijanen, hoj les te chuden andro lava. 14Sar avle ko Ježiš, phende leske: “Učiťeľina, džanas, hoj vakeres čačipen a na ačhes ňikastar, bo tu na dikhes pro manuš, ale sikaves le Devleskero drom, avke sar kampel, andro čačipen. Phučas tutar: kampel te počinel le Cisariske o daňe, či na? Kampel te del, vaj na kampel?” 15O Ježiš prindžarďa lengero budžaňďipen a phenďa lenge: “Soske man kamen te chudel pro lav? Anen mange o denaris, hoj les te dikhav.” 16On ande a o Ježiš lendar phučľa: “Kaskero hin kada muj the nav?” On leske odphende: “Le Cisariskero.” 17Akor lenge o Ježiš phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero le Cisariske a so hin le Devleskero le Devleske.” A igen pes čudaľinenas upral leste.

Či šaj o manuš uščel andral o meriben

18Avle kija leste o saduceja. On pačan, hoj o manuš našči uščel andral o meriben. 19A phučle le Ježišostar: “Učiťeľina, o Mojžiš amenge pisinďa, hoj te muľahas varekaske o phral a mukela la romňa bi o čhave, hoj leskero phral peske la te lel romňake a te kerel le phraleske čhaven. 20A sas efta phrala. Ešebno peske iľa romňa a muľa, ale na sas len čhave. 21Paľis laha ačhiľa dujto phral a thiš muľa bi o čhave, avke varesar sas the tritone phraleha. 22Avke laha ačhile savore efta phrala, no ňikastar la na sas čhave. Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 23Akor kaskeri ela romňi, sar uščena andral o meriben, te savore efta phrala laha dživenas?” 24O Ježiš lenge odphenďa: “Tumen calkom na achaľon, bo na prindžaren le Devleskero lav aňi leskeri zor. 25Bo sar uščena o mule andral o meriben, na lena romňen a na džana romeste, ale ena sar o aňjela andro ňebos. 26Pal o mule so uščena andral o meriben - tumen na genďan andro Mojžišoskero zakonos, hoj o Del leske paš oda labardo krakos phenďa: ‘Me som o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero’? 27O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge. Tumen calkom na achaľon.”

O nekbareder prikazaňie

28Andre oda avľa pašeder jekh le zakoňikendar, bo šunďa, sar pes lenca o Ježiš kerelas a džanľa, hoj lenge o Ježiš mište odphenďa. A phučľa lestar: “Savo prikazaňie hin nekbareder maškar savore?” 29O Ježiš leske odphenďa: “Nekbareder maškar savore prikazaňie hin: ‘Šun Izrael! O Raj, amaro Del, hin ča jekh Raj! 30Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša, andral caľi tiri goďi a andral caľi tiri zor!’ Ada hin ešebno prikazaňie. 31A dujto hin kada: ‘Kameha avres avke, sar pes korkores!’ A bareder prikazaňie kalendar imar nane.” 32O zakoňikos leske phenďa: “Mište, učiťeľina! Čačipen phenďal, hoj hin ča jekh Del a aver Del nane. 33A kameha les andral calo tiro jilo, andral caľi goďi, andral caľi duša, andral caľi zor a te kamel avres avke, sar pes korkores, hin buteder, sar savore labarde the aver obeti.” 34O Ježiš dikhľa, hoj o zakoňikos goďaha odphenďa a phenďa leske: “Na sal dur le Devleskere kraľišagostar.” A imar buter ňiko pes na opovažinďa te phučel vareso le Ježišostar.

Pal o čhavo le Davidoskero

35Sar o Ježiš odphenďa, chudňa te sikavel andro chramos: “Sar oda, hoj o zakoňika phenen, hoj o Kristus hin o čhavo le Davidoskero? 36Bo korkoro o David phenďa andro Sentno Duchos: ‘O Raj phenďa mire Rajeske: Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.’ 37Korkoro o David les vičhinel ‘Rajeja.’ Ta akor, sar šaj avel o Kristus leskero čhavo?” A but nipi les radišagoha šunenas.

Pal o zakoňika

38Sar len o Ježiš sikavelas, phenelas lenge: “Den tumenge pozoris pro zakoňika, bo on kamen te phirel andro šukar džinďarde gada a kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren. 39Kamen anglune thana andro sinagogi a nekfeder thana pro hoscini. 40Chan avri o khera le vdovenge a but pes modľinen, hoj len te dičhol. Vaš oda ena goreder sudzimen.”

E čori vdova

41O Ježiš peske bešľa andro chramos paš e pokladňica a dikhelas sar o nipi andre čhivkerenas o love. But barvale čhide but. 42Andre oda avľa e čori vdova a čhiďa duj churde love, sar duj centi. 43Akor peske o Ježiš vičhinďa le učeňiken ke peste a phenďa lenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj kadi čori vdova čhiďa buter sar savore okla barvale, so čhivkerenas andre pokladňica. 44Bo savore okla čhide olestar, so lenge ačhelas, ale oj čhiďa peskere čoripnastar savoro, so la sas pro dživipen.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index