Search form

MAREK 3

O Raj sasťarel sombatone le muršeskero vast

1Sar geľa pale andre sinagoga, sas ode jekh manuš, saves sas ňevladno vast. 2A kamenas te džanel či les sasťarela avri sombatone, hoj les te den andre. 3O Ježiš phenďa ole manušeske, so leskero vast sas ňevladno: “Ačh kade maškaral!” 4A phučľa lendar: “Či šaj sombatone mište te kerel, vaj namište te kerel? O dživipen te zachraňinel, či te murdarel?” A on sas čhit. 5Dikhľa pašal peste pre lende choľaha ale the pharipnaha, bo sas len ajse zorale jile. Phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” A sar hazdňa o vast sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast. 6O farizeja pes takoj gele te dovakerel le herodianenca, sar te murdarel le Ježiš.

O Raj sasťarel paš o moros

7O Ježiš peskere učeňikenca geľa paš o moros. Džanas pal leste but manuša andral e Galileja, andral e Judsko 8the andral o Jeruzalem, Idumea the Zajordansko. A džanas pal leste thiš but nipi pašal o Tir the Sidon, bo šunde pal oda so kerel. 9Le učeňikenge phenďa hoj te richtinen leske e loďka, hoj pes pre leste o manuša te na ispiden. 10Bo but dženen sasťarďa a savore nasvale pes pre leste ispidenas a kamenas pes lestar te chudel. 11The o nalačhe duchi, sar les dikhenas, perenas anglal leste a vriskinenas: “Tu sal oda Čhavo le Devleskero!” 12Ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj ňikaske te na phenen ada avri.

O Raj peske kidel avri le dešuduje apoštolen

13O Ježiš geľa pro brehos a vičhinďa kija peste ča olen kas ov kamelas. Sar gele ke leste, 14ačhaďa dešudujen, hoj te aven leha a hoj len te bičhavel te vakerel o evaňjelium. 15A diňa len zor te tradel avri le demonen. 16Kala hin ola dešuduj: O Šimon (saveske diňa nav Peter), 17o Jakob the leskero phral o Jan, le Zebedeoskere čhave (savenge diňa nav Boanerges - so hin prethodo: Le perumoskere čhave); 18a mek o Andrej, o Filip, o Bartolomej, o Matuš, o Tomaš, the o Jakob le Alfeoskero čhavo, o Tadeus a o Šimon Kanaansko - 19the o Judaš Iškariotsko, so les paľis the zradzinďa.

Namište vakeren pro Sentno Duchos

20Avle andro kher a pale pes zgele igen but manuša. Vaš oda len na sas kana mek aňi maro te chal. 21A sar ada šunde le Ježišoskeri famelija gele hoj les te len het, bo phende pre leste, hoj našaďa e goďi. 22O zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, phende pre leste, hoj andre leste hin o Beelzebul, so hino upral savore demona. A phende pro Ježiš, hoj leskera zoraha tradel avri le demonen. 23O Ježiš peske len vičhinďa a chudňa lenge te vakerel andro podobenstva: “Sar šaj tradel o Satan avri le Satan? 24Te pes o kraľišagos rozulavela a džala pre peste, oda kraľišagos našči obačhela. 25A te pes o kher rozulavela a džala pre peste, oda kher našči obačhela. 26A the te o Satan džala korkoro pre peste a rozulavela pes, našči obačhela, ale hin leske koňec. 27Ňiko našči džal ko zoralo murš andro kher te čhorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela a až paľis šaj čhorel avri leskero kher. 28Čačipen tumenge phenav, hoj savore bini the o nalačhe lava, so vakerena o manuša pro Del, lenge ela odmukle. 29Ale oda, ko vakerela nalačhe lava pro Sentno Duchos, oleske na ela šoha (*ňikda) odmuklo, ale leskero binos ačhela pre leste furt.” 30Bo phenenas: “Hin andre leste nalačho duchos.”

Le Ježišoskeri daj the phrala

31Avľa leskeri daj the leskere phrala a bičhade pal leste, hoj te avel avri. 32Bešenas pašal leste but manuša a phende leske: “Dikh, tiri daj the tire phrala the o pheňa tut roden.” 33Ov lenge odphenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?” 34Visaľiľa kijo ola, so leha bešenas, sikaďa pre lende a phenďa: “Dikh miri daj the mire phrala. 35Bo sako, ko kerel le Devleskeri voľa, hino miro phral, miri pheň the miri daj.”

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index