Search form

MATUŠ 13

Efta podobenstva pal o kraľišagos le Devleskero

1Andre oda džives geľa o Ježiš avri andral oda kher a bešľa peske paš o moros. 2Zgele pes ke leste igen but nipi, vaš oda geľa andre loďa a bešľa peske a savore nipi ačhenas avri paš o moros. 3Vakerelas lenge but andro podobenstva a phenďa: “O manuš geľa te rozčhivkerel o žužoďiv (*zrnos). 4A sar rozčhivkerelas, varesave zrnka pele paš o drom a avle o čirikle a chale len. 5Aver pele pro baruno than, kaj len na sas but phuv a sig barile, bo na gele but tele andre phuv. 6Ale sar avľa avri o kham zlabile a vaš oda, hoj len na sas o koreňa, šučile avri. 7Aver pele andro kandre (*koľaka, kraki) a o kandre barile a tasade len. 8Aver pele andre lačhi phuv a ande hasna: varesave šel (100), varesave šovardeš (60) a varesave tranda (30). 9Kas hin kana pre oda, hoj te šunel, mi šunel!” 10Avle o učeňika a phende leske: “Soske lenge vakeres andro podobenstva?” 11A ov lenge odphenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o Devleskero kraľišagos, ale kolenge nane dino. 12Bo oles kas hin, oleske ela dino buter, ale oles kas nane, olestar mek pes lela the oda, so les hin. 13Andro podobenstva lenge vakerav vaš oda, hoj dikhen, ale na dikhen a šunen, ale na šunen aňi na achaľon. 14Ačhel pes paš lende oda proroctvo, so phenďa o Izaiaš: ‘Te šunel šunena, ale ňič na achaľona a te dikhel dikhena, ale ňič na dikhena. 15Bo kale nipenge zoraľile o jile, le kanenca phares šunde a phandle andre peskere jakha, hoj ča le jakhenca te na dikhen a le kanenca te na šunen, andro jilo te na achaľon, hoj pes te na visaren a me len te na sasťarav avri.’ 16Ale tumare jakha hine bachtale, hoj dikhen a tumare kana, hoj šunen. 17Bo čačipen phenav tumenge, hoj but proroka the čačipnaskere manuša kamenas te dikhel oda, so tumen dikhen, ale na dikhle; a te šunel oda, so tumen šunen, ale na šunde. 18Akor šunen a achaľon o podobenstvo pal oda manuš so rozčhivkerelas o žužoďiv. 19Sar o manuš šunel o lav pal oda kraľišagos a na achaľol, akor avel o nalačho a čorel oda so leske sas sadzimen andro jilo. Kada hin oda, so sas sadzimen paš o drom. 20A pro baruno than sadzimen hin oda manuš, ko šunel o lav a takoj les radišagoha prilel. 21Ale nane les koreňis a hino ča pre varesavo časos (*ideos). Sar avel o pharipen, vaj džan pre leste vaš o lav, takoj oddžal le lavestar. 22Andro kandre sadzimen hin oda manuš, ko šunel o lav, ale o pharipen the o barvaľipen andre kada svetos tasavel o lav a nane lestar hasna. 23Ale andre lačhi phuv sadzimen hin oda manuš, ko šunel o lav a achaľol a oda imar paľis čačes anel hasna, vareko anel šel (100), vareko šovardeš (60) a vareko tranda (30).”

Pal o kukoľ

24Phenďa lenge mek the aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o manuš, so sadzinďa lačho semeno pre peskeri maľa. 25Ale medik o nipi sovenas, avľa leskero ňeprijaťeľis a sadzinďa o kukoľ maškar e pšeňica pre maľa a geľa het. (*O kukoľ hin e burina so dičhol avri sar e pšeňica.) 26Sar bariľa e pšeňica a anďa o uľipen, akor pes sikaďa the o kukoľ. 27Avle o sluhi le gazdaskere a phende leske: ‘Rajeja, či na sadzinďal o lačho semeno pre tiri maľa? Khatar akor avľa kada kukoľ?’ 28Ov phenďa: ‘O ňeprijaťeľis ada kerďa.’ O sluhi leske phende: ‘Kames akor hoj te džas a te cirdas les avri?’ 29Ov phenďa: ‘Na, bo sar cirdena avri o kukoľ, šaj cirden avri the e pšeňica. 30Muken, hoj te barol jekhetane soduj dži e žatva a andre žatva phenava olenge so skiden upre: skiden upre ešeb o kukoľ a phanden les andre pre kopa te labarel, ale e pšeňica ľidžan andre miri šopa.’ ”

Pal o horčično ďiv

31A pale lenge phenďa aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o horčično ďiv, savo iľa o manuš a sadzinďa pre peskeri maľa. 32Oda ďiv hino nekcikneder maškar savore semena, ale sar barol, hino bareder sar aver rastlini a ačhel lestar stromos. A o čirikle peske šaj bešen andre leskero ciňos.”

Pal o drožďi

33A vakerelas lenge mek the aver podobenstvo: “O ňeboskero kraľišagos hino sar o drožďi, save iľa e džuvľi a rozkerďa o aro andro trin bare čhare, medik savoro na avľa upre.” 34Kada savoro vakerelas o Ježiš andro podobenstva le nipenge a bi o podobenstva lenge na vakerelas ňič, 35hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: “Phundravava miro muj andro podobenstva a vakerava ola veci, so sas garude kanastar sas kerdo o svetos.”

Phenel lenge avri pal o kukoľ

36Akor omukľa o Ježiš le nipen a geľa andro kher. Avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Phen amenge avri o pododbenstvo pal oda kukoľ pre maľa.” 37Ov lenge odphenďa: “Oda, ko rozčhivkerel o lačho semeno hin o Čhavo le manušeskero; 38e maľa hin o svetos; o lačho semeno hin o manuša le kraľišagoskere; o kukoľ hine o manuša le nalačheskere; 39o ňeprijaťeľis, so len sadzinďa, hin o beng; e žatva hin o koňec sveta a ola, so kiden upre, hin o aňjela. 40Avke sar pes kidel upre o kukoľ a labarel andre jag, avke ela the pro koňec kale svetoske: 41o Čhavo le manušeskero bičhavela peskere aňjelen a kidena avri andral leskero kraľišagos savoren, so keren hoj o manuša te peren andro binos, the olen so keren o nalačhipen. 42A čhivena len andro jagalo bov. Ode ela o roviben the randena le dandenca andre dukh. 43Akor švicinena o čačipnaskere manuša sar o kham andro kraľišagos lengere Dadeskero. Kas hin kana pre oda hoj te šunel, mi šunel!”

O barvaľipen

44“O ňeboskero kraľišagos hino sar o barvaľipen garudo pre maľa a sar les o manuš arakhľa, garuďa les a radišagostar geľa a bikenďa savoro so les sas a paľis cinďa odi maľa. 45A pale, o ňeboskero kraľišagos hino sar o manuš so cinavkerel, savo kamelas te cinel o šukar perli. 46A sar arakhľa jekh dragaňi perla, odgeľa, bikenďa savoro so les sas a cinďa la.”

Pal e sita

47“O ňeboskero kraľišagos hino mek the sar e sita, so čhide a mukle andro moros a savi zachudňa savore ribendar. 48A sar sas pherďi, cirdle la avri pro brehos, bešle peske a skidle save sas lačhe andro košara a o nalačhe čhide avri. 49Avke ela the pro koňec sveta: avena o aňjela a lena avri le nalačhen le čačipnaskerendar 50a čhivena len andro jagalo bov. Ode ela o roviben the randena le dandenca andre dukh.”

Neve the purane veci

51O Ježiš lenge phenďa: “Achaľiľan kaleske savoreske?” A on leske odphende: “He, Rajeja.” 52Ov lenge phenďa: “Vaš oda dojekh sikado manuš, savestar ačhiľa učeňikos andro ňeboskero kraľišagos, hino sar o manuš gazdas, so lel avri andral peskero barvaľipen the neve the purane veci.”

Le Ježiš na prilen andro Nazaret

53Sar dovakerďa o Ježiš kala podobenstva geľa odarik het. 54Avľa andre odi phuv, kaj bariľa avri. A sikavelas len andre lengeri sinagoga, avke, hoj pes čudaľinenas a phenenas: “Khatar hin kales odi goďi a khatar ola zazraki? 55Či nane ov le ťesariskero čhavo? Či pes na vičhinel leskeri daj Maria a leskere phrala Jakob the Jozes, Šimon the Judaš? 56Či nane savore leskere pheňa ke amende? Khatar les hin kada savoro?” 57A na priile les. O Ježiš lenge phenďa: “O prorokos hino bi e pačiv ča ode, kaj bariľa avri the andre peskero kher.” 58Na kerďa ode but zazraki, bo na sas len pačaben.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index