Search form

MATUŠ 20

Pal o robotňika andre viňica

1“Bo o ňeboskero kraľišagos hino sar jekh raj, so geľa sig tosara avri hoj te lel le robotňiken andre peskeri viňica. 2A dovakerďa pes le robotňikenca, hoj len dela jekh denaris pro džives a bičhaďa len andre peskeri viňica. 3Sar geľa avri vaj eňorendar, dikhľa avre dženen hoj ňič na keren a ačhen pro pľacos. 4The lenge phenďa: ‘Džan the tumen andre viňica a počinava tumen avke, sar kampel.’ A on gele. 5Pale geľa avri vaj dešudujorendar the trinorendar a pale oda kerďa. 6Paľis geľa avri vaj pandžorendar a arakhľa avre dženen te ačhel ňič te na kerel a phenďa lenge: ‘So kade ačhen calo džives a ňič na keren?’ 7Phende leske: ‘Vaš oda, bo ňiko amen na iľa andre buči.’ A ov lenge phenďa: ‘Džan the tumen a počinava tumen avke, sar kampel.’ 8Sar zaračiľa, phenďa o raj la viňicakero le sluhaske so sas upral o robotňika: ‘Vičhin le robotňiken a počin lenge.’ Chude le poslednendar dži o ešebne. 9Sar avle ola, so sas ile andre buči vaj pandžorendar, chudle po denaris. 10A sar paľis avle ola ešebne, gondoľinenas peske hoj chudena buter, ale the on chudle po jekh denaris. 11Sar ile, dudrinenas pro raj 12a vakerenas: ‘Amen pes trapinahas calo džives pro kham, ale kala posledne kerenas buči ča jekh ora a počinďal len avke, sar amen.’ 13Ale ov odphenďa jekheske lendar: ‘Prijaťeľina, na kerav pre tu hamišagos! Či tut na dovakerďal manca vaš jekh denaris? 14Le oda so hin tiro a dža! Me kamav kale poslednones te del avke, sar tut. 15Abo so, našči kerav mireha oda, so me kamav? Dikhes pre mande namište, vaš oda hoj som lačho?’ 16Avke ena o palune ešebne a o ešebne palune.”

O Raj phenel avri pal peskero cerpišagos

17Sar o Ježiš džalas upre andro Jeruzalem, iľa peske pre sera ole dešuduje učeňiken a pal o drom lenge vakerelas: 18“Dikh, džas upre andro Jeruzalem a o Čhavo le manušeskero ela dino avri le nekbaredere rašajenge the le zakoňikenge a odsudzinena les pro meriben. 19Dena les le Nažidenge, hoj lestar te asan a hoj les te zbičinen the te ukrižinen, ale pro trito džives uščela andral o meriben.”

Le Zebedeoskere čhave

20Akor avľa e daj le Zebedeoskere čhavengeri peskere čhavenca ko Ježiš, banďolas anglal leste a mangelas lestar vareso. 21Ov lake phenďa: “So kames?” Oj phenďa: “Phen, hoj kala mire duj čhave te bešen jekh pre tiri čači a aver pre tiri baľogňi sera andre tiro kraľišagos.” 22O Ježiš lake odphenďa: “Na džanen, so mangen. Či šaj pijen odi kuči, savi me majinav te pijel?” [“A či šaj aven bolde ole boľipnaha, saveha me som boldo?”] Phende leske: “Šaj.” 23Ov lenge phenďa: “Čačipen hin, hoj pijena andral odi kuči so me pijav. [The ole boľipnaha, saveha som me boldo, the tumen bolde avena] ale, hoj te bešen pal miri čači the baľogňi sera, oda nane miri veca. Ola thana ena dine olenge prekal kaste hine pripravimen mire Dadestar.” 24Sar oda šunde okla deš učeňika, rušle pre ola duj phrala. 25Ale o Ježiš peske len vičhinďa a phenďa: “Džanen, hoj o vladara ľidžan le naroden zoraha a o bare raja ispiden tele le nipen. 26Ale maškar tumende te na el avke. Oda, ko kamel te el bareder, mi el tumaro sluhas. 27Oda, ko kamel te el ešebno, mi služinel savorenge. 28Bo aňi o Čhavo le manušeskero na avľa hoj leske te služinen, ale hoj ov te služinel a te počinel peskere dživipnaha vaš o but manuša.”

O kore paš o foros Jericho

29Sar avelas avri andral o Jericho, džanas pal leste igen but nipi. 30A bešenas paš o drom duj kore manuša. Sar šunde, hoj odarik džal o Ježiš, vriskinde: “Rajeja, Čhavo le Davidoskero, av ke amende jileskero!” 31Ale o nipi lenge phenenas hoj te čhiten, no on mek zoraleder vriskinenas: “Av ke amende jileskero, Rajeja, Čhavo le Davidoskero!” 32O Ježiš zaačhiľa, vičhinďa len a phenďa: “So kamen, hoj tumenge te kerav?” 33On leske phende: “Rajeja, hoj pes te phundraven amare jakha.” 34Le Ježišoske sas pharo vaš lenge, chudňa pes lengere jakhendar a takoj chudle te dikhel. A džanas pal leste.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index