Search form

MATUŠ 21

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1Sar imar doavenas paš o Jeruzalem a avle andre Betfaga, paš o Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje učeňiken 2a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende. Soča džana andre, arakhena zaphandles terne somaricis the somaris. Odphanden len a anen len ke ma. 3Te vareko tumenge vareso phenela, tumen phenena, hoj le Rajeske len kampel, ale maj len anela pale.” 4Oda savoro pes ačhiľa, hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: 5“Phenen le Sionoskera čhake: ‘Dikh, tiro kraľis avel ke tu pokorno a bešel pre oslica the pro terno somaricis.’ ” 6O učeňika gele a kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš. 7Ande la oslica the le somaricis, thode pre lende peskere gada a o Ježiš peske pre lende bešľa. 8But manuša ole nipendar rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o stromi a rakinenas pro drom. 9Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna le Davidoskere Čhaske! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Hosanna andro ňebos!” 10A sar avľa andro Jeruzalem, andre calo foros avľa bari vika a sa phučenas: “Ko hin kada?” 11Ola nipi phenenas: “Kada hin o Ježiš, oda prorokos andral o Galilejsko Nazaret.”

O Raj žužarel o chramos

12O Ježiš geľa andro chramos a tradňa avri savoren, so ode cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge so vatinenas o love, the olenge, so bikenenas le holuben. 13A phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’, ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa!” 14A avle kija leste andro chramos o kore the o bange a sasťarďa len. 15Ale sar dikhle o nekbareder rašaja the o zakoňika ola zazraki, so kerelas the le čhavoren, sar vriskinen andro chramos: “Hosanna le Davidoskere Čhaske!” - rušenas 16a phende leske: “Šunes, so vakeren?” O Ježiš phenďa: “He. So, tumen mek šoha (*ňikda) na genďan kada? ‘Andral o čhavorengere muja the andral o muja le cikne čhavengere tuke kerďal e chvala.’ ” 17A mukľa len ode. Geľa andral o foros avri andre Betanija a ode presuča e rat.

Pal o figovňikos

18Paľis sig tosara, sar džalas pale andro foros, sas bokhalo. 19Pal o drom dikhľa jekh figovňikos a geľa paš leste, ale na sas upre ňič, ča o prajti. A phenďa leske: “Imar šoha buter te na barol pre tu ovocje!” Oda figovňikos takoj šučiľa avri. 20Sar oda dikhle leskere učeňika, čudaľinenas pes a phenenas: “Sar oda, hoj oda figovňikos takoj šučiľa avri?” 21O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj te tumen uľahas pačaben a na pochibinďanas, na ča kada le figovňikoha kerďanas, ale te phenďanas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ - ačhela pes. 22Savoro, vaš soske tumen pačabnaha mangena andre modľitba, chudena.”

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

23Sar avľa andro chramos a sikavelas, avle ke leste o nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere a phende leske: “Sava zoraha keres kala veci? A ko tut diňa odi autorita?” 24O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a te mange phenena, the me tumenge phenava sava zoraha kerav kala veci. 25Khatar sas le Janoskero boľipen? Andral o ňebos vaj le manušendar?” On gondoľinenas maškar peste a phenenas: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’ - phenela amenge: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 26Ale aňi našči phenas: ‘Le manušendar’, bo savore lenas le Jan sar prorokos a daras pes le nipendar.” 27Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge the ov phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.” 28“No, so pes tumenge dičhol? Varesave manušes sas duj čhave. Avľa ko ešebno a phenďa: ‘Čhavo miro, dža adadžives te kerel buči andre miri viňica!’ 29A ov odphenďa: ‘Na kamav te džal.’ Ale paľis leske sas pharo a geľa. 30Avľa ke dujto čhavo a the leske phenďa ada. A ov odphenďa: ‘Džav, rajeja!’ - ale na geľa. 31Savo kale dujendar kerďa oda, so lendar o dad kamelas?” Odphende leske: “Oda ešebno.” A o Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj o colňika the o lubňa tumen predenašen andro kraľišagos le Devleskero! 32Bo avľa ke tumende o Jan čačipnaskere dromeha a na pačanďiľan leske. Ale o colňika the o lubňa leske pačanďile a tumen oda dikhľan, ale the avke na čerinďan tumaro jilo a na chudňan leske te pačal.”

O podobenstvo pal e viňica

33“Šunen the aver podobenstvo: Sas jekh raj, so peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le chulajenge a geľa het pro droma. 34Sar avľa odi ora hoj barolas o uľipen, bičhaďa peskere sluhen ke ola chulaja, hoj te lel peskero uľipen. 35Ale ola chulaja chudle leskere sluhen a varekas marde, varekas murdarde a andre varekaste čhivkerenas barenca. 36Pale bičhaďa avre sluhen - buter sar ešebnovar - a the lenca ada kerde. 37Pro koňec ke lende bičhaďa peskere čhas, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 38Ale ola chulaja peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 39Chudle les, čhide les avri andral e viňica a murdarde les. 40No, sar avela o raj la viňicakero, so kerela ole manušenca?” 41Phende leske: “Murdarela ole nalačhe manušen a e viňica dela avre chulajenge, so leske anena o uľipen andre peskero časos (*ideos).” 42O Ježiš lenge phenďa: “So mek šoha na genďan so hin pisimen? ‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas!’ 43Vaš oda tumenge phenav, hoj pes tumendar lela o kraľišagos le Devleskero a dela pes le narodoske, so anela o uľipen.” 44[“Oda, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.”] 45Sar šunde o nekbareder rašaja the o farizeja ola leskere podobenstva, prindžarde hoj vakerel pal lende. 46Kamle les te lel, ale daranas pes le nipendar, bo o nipi les lenas sar prorokos.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index