Search form

MATUŠ 8

Pal o malomocno

1Sar avľa o Ježiš tele pal o verchos, avenas pal leste igen but nipi. 2A dikh, avľa ke leste o malomocno, banďolas anglal leste a phenďa: “Rajeja, te kamňalas, šaj man žužares.” 3O Ježiš hazdňa o vast, chudňa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” A takoj sas žužo andral o malomocenstvo. 4O Ježiš leske phenďa: “Dikh, hoj te na phenes ňikaske pal oda, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda daros, so phenďa o Mojžiš, hoj on te džanen.”

O veliťeľis upral o šel slugaďa the leskero sluhas

5Sar avľa o Ježiš andro Kafarnaum, avľa ke leste o veliťeľis upral o šel slugaďa a mangelas les: 6“Rajeja, miro sluhas pašľol khere nasvalo, našči pes čhalavel a igen cerpinel.” 7O Ježiš leske phenďa: “Me džava a sasťarava les avri.” 8O veliťeľis leske phenďa: “Rajeja, na som hodno, hoj te aves andre miro kher. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri. 9Se the me som manuš tel o vast avre manušeske a tel miro vast hin o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ - ta džala; a avreske: ‘Av!’ - avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ - a ov kerela.” 10Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes a phenďa olenge, so pal leste džanas: “Čačipen phenav tumenge, hoj aňi andro Izrael na dikhľom kajso baro pačaben. 11Ale phenav tumenge, hoj avena but džene pal o vichod the pal o zapad a bešena paš o skamind le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha andro ňeboskero kraľišagos, 12ale o čhave le kraľišagoskere ena avri čhide andro baro kaľipen, kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.” 13A paľis phenďa o Ježiš le veliťeľiske: “Dža! Avke sar pačanďiľal, avke pes tuke mi ačhel!” A leskero sluhas sasťiľa avri andre odi ora.

Le Peteriskeri sasuj

14Sar avľa o Ježiš andro kher ko Peter, dikhľa leskera sasa, hoj pašľol a hin la horučka. 15Chudňa pes lakere vastestar a takoj la e horučka omukľa, uščiľa a kerelas pašal lende. 16A sar zaračiľa, ande ke leste but dženen, so sas zaphandle le demonenca. A o Ježiš le laveha tradňa avri le nalačhe duchen a savoren, so lenge sas namište, sasťarďa avri, 17hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš: “Ov iľa pre peste amare nasvaľibena a ľidžalas amare dukha.”

Ola so kamen te džal pal o Ježiš

18Sar dikhľa o Ježiš pašal peste igen but nipen, rozkazinďa te džal la loďaha pre aver sera. 19Avľa ke leste varesavo zakoňikos a phenďa leske: “Učiťeľina, džava pal tu všadzik kaj džaha!” 20O Ježiš leske odphenďa: “Le lišken hin peskere cheva kaj šaj dživen a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le manušeskeres nane kaj o šero te thovel.” 21Aver leskere učeňikendar leske phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb te džal te parunel mire dades.” 22Ale o Ježiš leske phenďa: “Av pal ma a muk, hoj o mule te parunen peskere mulen.”

O Raj zaačhavel e burka

23Geľa andre loďa a leskere učeňika gele pal leste. 24A dikh, bari burka avľa pro moros, avke hoj o vlni učarenas andre e loďa a ov sovelas. 25Avle ke leste leskere učeňika, uštade les a phende: “Rajeja, zachraňin amen, bo meras!” 26Ov lenge phenďa: “So tumen daran, manušale cikne pačabnaha!” Avke uščiľa, vriskinďa pre balvaj the pro moros a sas igen čhit. 27O manuša pes čudaľinenas a phenenas: “Oda savo manuš hino, hoj les the o balvaja the o moros šunen?”

Duj zaphandle le demonenca andre Gadara

28Sar avľa pre oki sera andre Gadaraňiko phuv, arakhle pes leha duj manuša, so sas zaphandle le demonenca. Avenas andral o hrobi bara choľaha a ňiko pašal lende pal oda drom našči pregeľa. 29A vriskinenas: “So amen hin tuha, Ježiš, Čhavo le Devleskero? Avľal, hoj amen te trapines, sigeder sar hin odi ora?” 30Na dur odarik sas but bale, so ode chanas. 31O demona les mangenas: “Te amen trades avri, domuk amenge te džal andre kola but bale!” 32A phenďa lenge: “Džan!” On avle avri a gele andro bale. A savore bale pes mukle tele le brehoha andro moros, tasľile a mule andro paňi. 33Ola, so pasinenas le balen, denašle het a gele andro foros a vakerenas avri sa so pes ačhiľa, the pal ola, so sas zaphandle le demonenca. 34A jekhvareste avľa calo oda foros ko Ježiš a sar les dikhle, mangenas les hoj te džal het andral lengeri phuv.

E Nevi Zmluva pal o Romanes

© The Word for the World International, 2013

More Info | Version Index