Search form

Iuhubeau Ekia Aka 7:41

41Rani weianai ia tehore poromakau nahu aubaubana ha tebabaina, banamo tabakia temaiainakia kaiba'uku weiana wairanai tehorotinakia, imakiai tebabaina tabana wairanai teaonamo.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index