Search form

Ioane 13

Iesu I'abana Haukia Aekia Eutunakia.

1Mara hanona Kabanai tatuna, weiana Iesu e'iobina ena rani aba ekara'au hanopaka kehabona keao Hamana herena. Ia hanopakai ia 'euna haukia rani ikoinai eraona'au ainakia, ia bariu ena raona'au maikoinai kebaihanakia keao mo ke'ari.

2Rabirabi teaniani aonai, tiaporo aba Simona nahuna Iuda Isakariote hauna aona eana Iesu hinahinana kehinahinaina. 3Iesu hanona aba e'iobina Hamana ehore taba ikoikiai aba ia imanai eutanakia, weiana ia hanona Tirama herenai emai haeamona kemue Tirama herena. 4Weiana Iesu aniani 'ekanai emikiri ena ibatoto habuni ahanai hauna ea'i obona ehorotina ba tauera ea'ina huanai ehaina. 5Bei ebaharu ahina ritiai ba i'abana haukia aekia eutu ramanakia, tauera huanai ehaina hauna aekia eba'ororonakia.

6Iesu emai Simona Petero herenai ekara'au raninai Petero e'abi etibaha, “Obiapaka e, oi hanona au ae'u koutunakia, u?” 7Iesu Petero ena 'abi ebamuena etibaha, “Bariu au taba nababaina hauna oi obona a'i nuobo, 'a keao muriai hanona obona aba kobo.” 8Petero Iesu ehina bena etibaha, “Oi hanona au ae'u a'i koutu 'apuanakia.” Iesu Petero ena 'abi ebamuena etibaha, “Aemu a'i kautunakia raninai oi hanona au i'aba'u haumu aha'i.” 9Simona Petero ia ehina bena etibaha, “Obiapaka e, ae'u mo ikupaiakia aha'i, 'a ima'u mai ara'u abomo koutunakia.” 10Iesu ia ehina bena etibaha, “Hau ha aba e'uere hauna hanona hauna maikoina aba emahamaha ba aena mo keutunakia. Wai hanona aba tomahamaha, iamo hamona hanona aha'i.” 11Pokina Iesu e'iobina tai hanona ia kehinahinaina, weiana buonai e'abi etibaha, “Ikoimiai hanona tomahamaha iamo hamona hanona aha'i.”

12Weiana aekia eutunakia murinai ena ibatoto habuni ea'ina ebatoto muena. Emue 'ekanai emiati. Ia ehore ebakainakia etibaha, “Au taba heremiai ababaina hauna anina to'iobina? 13Wai au tuaparina'u emi ba'iobi hau'u mai Obiapaka, ua tu'abi aiho hanona ebero, pokina au hanona ua homa'u. 14Ba au emi Obiapaka mai emi ba'iobi hau'u iamo aemi autunakia raninai wai abomimo 'abami ha ha aekia katoutunakia. 15Au babai neiana heremiai ababaina toihana hauna ihobonai mo katobabaina. 16'Abi tohana au wai nahina benimi, ta'ara'i hauna hanona ena poki hauna a'i etara haona, ihobona mo iuhubeau hauna hanona euhuna hauna a'i etara haona. 17Bariu babai neiakia ababainakia anikia aba to'iobinakia, ba taeara ihobonai katobabainakia hanona wai Tirama kebanamonimi.

Iesu Ehore Ia Kehinahinaina Hauna Ehina Pou 'Uaina.

(Mt 26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)

18“Au ikoimiai robami a'i nahuna, ia weiakia atina'anakia haukia hanona a'iobinakia. Ia weiana hanona Puka robenai tererena 'abina nibatohana, ‘Tararua parawa ṯani haeamo hauna ehore au ni'oatana'u.’ 19Bariu taba neiana a'i nirama baha aonai naba'iobi baihanimi, pokina taba weiana kerama raninai wai katoa'ikakauma au hanona miaho banaibanai hau'u. 20'Abi tohana au wai nahina benimi, hau ha au auhuna hauna nia'i taeana hauna hanona au nia'i taeana'u, mai hau ha au nia'i taeana'u hauna hanona euhuna'u hauna abomo nia'i taeana.”

21Iesu 'abi neiana ehinana murinai ia aona epuma e'abi etibaha, “'Abi tohana mo au wai nahina benimi. Wai hau ha au kohinahinaina'u.” 22Weiana buonai i'abana haukia kipokia tebaiha maiaina a'i te'iobina ia hanona tai robana niahuna. 23Ia i'abana haukia ha Iesu ena raona'au hauna Iesu herenai emiati. 24Weiana Simona Petero mahana ebairu ia herenai ba etibaha, ‘Mobakaina ia tai robana niahuna.’ 25Ia Iesu herenai emiati hauna eiru haha Iesu herena ebakaina etibaha, “Obiapaka e, oi tai robana nuahuna?” 26Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Parawa papana 'ororo aonai kakaihuna kabena hauna iamo weiana.” Ba Iesu ehore parawa ea'ina 'ororo aonai ekaihuna ba Iuda ebena, ia hanona Simona nahuna Isakariote hauna.

27Beronai Iuda parawa ea'ina eana hanona Satani ia aonai etoto. Weiana Iesu Iuda ehina bena etibaha, “Taba kobabaina hauna mobabai biaina.” 28Weiakia aniani 'ekanai temiati haukia Iesu Iuda ua ehinabe aihona hanona obona a'i teobo. 29Iuda hanona moni puteputena e'imana paunai baika teraonana Iesu ia ehina bena taba tatuai tenuatae ainakia haukia kekawanakia, 'ao taba baika uraru haukia kebenakia. 30Iuda parawa puana papana ea'ina eana murinai, beronai emikiri ekarahi, ba weiana hanona aba erabi.

Rauhubu 'Abina Mahamahana.

31Iuda ekamuri aonai, Iesu e'abi etibaha, “Bariu hanona au Maearima Nahuna e'u nuabi kewaira tina mai au hau'uai Tirama ena nuabi abomo kewaira tina. 32Ba au hau'uai Tirama ena nuabi kewaira tina raninai Tirama abomo au Maearima Nahuna e'u nuabi kebawaira tinana, ba beronai mo kebabaina. 33E'u raona'au miorimi e, au hanona rani papana mo wai kipokia kahamiaho. Ba wai au katotabuna'u. Iuda haukia aba ahina benakia ihobonai bariu wai nahina benimi, au kaeao 'ekana wai katoao hanona a'i ketaina. 34Au rauhubu 'abina mahamahana wai nabenimi, wai ha ha katoraona'au ainimi. Au wai araona'au ainimi ihobonai wai abomo ha ha katoraona'au ainimi. 35Wai ha ha katoraona'au ainimi raninai, maearima ikoikiai kate'iobina wai hanona au i'aba'u haumi.”

Iesu Ehore Petero Ia Kebuniai aina Hauna Ehina Pou 'Uaina.

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Lk 22.31-34)

36Simona Petero ia ebakaina etibaha, “Obiapaka e, oi hanona aeana nuao?” Iesu e'abi etibaha, “Au bariu naeao 'ekana oi muri'uai komai hanona a'i ketaina, 'a muriai hanona muri'uai komai.” 37Petero e'abi etibaha, “Obiapaka e, aehoma buonai bariu murimuai ka'au hanona a'i ketaina? Au hanona aba aba'oru oi paumuai ka'ari.”

38Ba Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Oi au pau'uai ko'ari, u? 'Abi tohana au oi nahina beni'o, kokoro'u a'i kearara baha aonai oi rani aihau au kobuniai aina'u.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index