Search form

Ioane 2

Kana Aiaranai Hawainibe Tatuna Ha.

1Wapu rua murinai Galilea Kana aiarana aonai hawainibe tatuna ha erama. Iesu hinana hanona weia, 2Iesu mai i'abana haukia kipokia abomo tebeaunakia teao hawainibe tatuna weianai. 3Tatu aonai bine beina teinu orena raninai Iesu hinana ehore Iesu haianai e'abi etibaha, “Ia herekiai bine beina aba eore.” 4Iesu e'abi etibaha, “Hina'u, taba buonai ekia aro'ari hauna au nubena'u. Au e'u rani a'i nitai bahana.” 5Ia hinana ta'ara'i haukia ehina benakia etibaha, “Ia taba ṉa keho hanona maikoinai katobabai.”

6Weia pihara puoukia 'abaihau tekoroti, Iuda haukia ekia hoahoa taikia weia bei katerai'au imakia mai aekia kateutu, puou ha ha aokiai beibei matoha harau rua 'ao harau aihau 'abakia. 7Iesu ta'ara'i haukia ehina benakia etibaha, “Puou aokiai bei tomoba bonunakia.” Ua buonai teheinakia tebabonu teao 'ako'akokiai. 8Ba ia ehina benakia etibaha, “Bariu harua tomorai 'aunakia tomoaoaina tatu iha'ini hauna tomobena.” Ba harua teraina teaoaina ia tebena. 9Tatu neiha 'inina hauna bei weiana bine beinai eao hauna einu hobona, ae'e ai emai hanona ia a'i e'iobina, ta'ara'i haukia bei teraina haukia mo te'iobina. Ba iha'ini hauna hawainibe mahamaha hauna eaparina haiahaiai, 10e'abi etibaha, “Maearima ikoikiai hanona bine beina namona tibeni 'uainakia, ba ṯeinu 'ari murinai bine beina 'ama'amana tibenakia, ia oi hanona bine beina namona obamauaina emai mo bariu obaibeni.”

11Iesu bata'uta'u huri hoana kori'uaina neiana ebabaina Galilea Kana aonai. Ena nuabi ebawaira tinana ba i'abana haukia ia tea'ikakaumana.

12Tatu neiana murinai Iesu hinana hatina mai i'abana haukia kipokia teao Kaperanauma ua'a temiaho wapu baika teao.

Iesu Ehore Kawakawa Haukia Marea Robeai Eu'u Ahinakia.

(Mt 21.12, 13; Mk 11.15-17; Lk 19.45, 46)

13Iuda haukia ekia Kabanai tatuna beraurana ekaibari buonai Iesu ekara'au Ierusalema eao. 14Ua'a marea robe aonai hanona poromakau, mamoe, rauria tikawakawa ainakia haukia mai moni tia'i banai haukia temiati eihanakia. 15Ba i'ati'ati 'anauana ha ebabaina 'anauai marea robe aonai poromakau mai mamoe ikoikiai eura ahinakia, moni a'ibanai haukia ekia moni ebarobo otarainakia ekia itara etori ku'a banainakia. 16Weiakia rauria tikawakawa ainakia haukia herekiai e'abi etibaha, “Neiakia tomoa'i katu'anakia 'eka neianai. Hama'u ena itu hanona wai emi kawakawa 'ekanai a'i tomobaona!” 17Ba i'abana haukia Puka robena aba tererena 'abina teraona tinana, “Oi emu itu iraona'au aina hanona au ao'uai iruba niara 'abana.”

18Ba Iuda haukia apa'uakia tehore Iesu tebakaina tetibaha, “Bata'uta'u huri hoana tabana ai kobaihanamai hanona katabatohani'o oi mai emu bero neiakia ikoikiai nubabai.” 19Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Marea robe neiana tomoahu 'iti'itina, au wapu aihau aonai kabakori muena.” 20Iuda haukia apa'uakia te'abi tetibaha, “Marea robe neiana tebabaina ihauna hanona bariabui 'abaihau, ia wapu aihau aonai aea kobakori mue aihona?”

21'A Iesu marea robe robana eahuna hauna hanona ia kipona hauanina. 22Weiana Iesu 'ariai emikiri mue murinai ia i'abana haukia ena 'abi ehinana hauna teraona tinana. Ba Puka robena mai Iesu ehina 'abikia tebatohanakia.

Iesu Maearima Ekia Hoahoa Aba E'iobinakia.

23Iesu Kabanai tatuna aonai Ierusalema ai emiaho, maearima bo'ona bata'uta'u huri hoakia ebabai teihana hanona tea'ikakaumana. 24'A Iesu kipona hanona maearima a'i ebatohanakia pokina ia hanona ikoinai e'iobinakia. 25Iesu kipona maearima aokiai ṯemiaho tabakia aba e'iobinakia paunai, hau ha a'i kehore maearima poukia ia herenai a'i kehinanakia.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index