Search form

Ioane 20:19

Iesu I'abana Haukia Herekiai Ewaira Tina.

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19Rani weiana hamonai wapu kori'uaina Huiai beraura ekaihuna aonai, i'abana haukia ikoinai 'eka hamonai teto'una, itu pa'abina tekaiabunakia, pokina Iuda haukia apa'uakia teta'u ainakia. Ba Iesu eao baiatakiai ekoroti ehina benakia etibaha, “Baibua heremiai kemiaho.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index