Search form

Luka 1

Luka Marere Ererena Eao Teofilo herenai.

1Obia haumu Teofilo e. Maearima bo'ona baiatamai ai taba tohakia terama haukia aba tererenakia, 2bahabanai mahakiai aka neiana teihana mai teiroro aina haukia tehina benamai ihobona. 3Au abo'umo popouna 'akinai ea'i ramana 'abikia ikoinai atabu harainakia. Ba naraonana enamo buonai au marere ha karerena oi 'eumu. 4Weiana ko'iobi haraina taba teba'iobini'o 'abikia hanona tohakia.

Aneru Sakaria Ehinabena Nahuna Ioane Kerama.

5Heroda Iuda eobia aina raninai robe hauna ha weia atana Sakaria, Abia ena itubu hauna, atawana Elisabeta hanona Arona ena rama babi'ena. 6Terarua hanona aka bero maearimakia Tirama wairanai, Obiapaka ena rauhubu mai bairobe te'ima harainakia, ki'a ha a'i tebabaina. 7Iamo terarua hanona nahukia aha'i pokina Elisabeta hanona 'one'one haeamona terarua aba teanepaka.

8Sakaria ena itubu haukia ekia aka raninai, ia ehore robe akakia ebabai Tirama wairanai. 9Robe haukia ekia hoahoa tainai, pu'iai ia tea'i taeana 'eka robena ketoto muramura timina 'orimona kekinena. 10Ikinena ranina etaina, bahuba'ari haukia ikoikiai atapakai teto'una tibahuba'ari. 11Obiapaka ena aneru ha herenai ewaira tina muramura timina 'orimona ikinena itarana abihanai itipana tainai ekoroti. 12Sakaria aneru eihana raninai nuana etae abomo eta'u ki'a baha. 13Iamo aneru ia ehina bena etibaha, “Sakaria e, a'i kota'u. Emu bahuba'ari 'uruna Tirama aba eona, oi atawamu Elisabeta hanona nahumu hau ha kebaramana, atana koaparina Ioane. 14Aomu hanona kenamo, mai koaonamo ki'a baha, mako abomo ena ramai kateaonamo. 15Pokina Obiapaka wairanai ia hanona keapa'ua, bine 'ao muramura kirokia a'i keinu, abomo hinana nuanai a'i kerama baha aonai Auba Robeai kebonu. 16Ia kehore Isaraela maearimakia bo'ona 'akina kebaraona kabenakia Obiapaka ekia Tirama herena kateao. 17Ke'uai Obiapaka wairanai Elia ena aka mai ena hiabu ihobona, hama mai nahu aokia keba hamomonakia, mai aia o'o aha'i haukia bero haukia ekia aotipa taearanai kebaka'anakia, maearima keba'orunakia Obiapaka 'euna.”

18Sakaria aneru ebakaina etibaha, “Neiana hanona aea ka'iobi harai aihona? Au hanona aba anepaka mai atawa'u abomo eanepaka.”

19Aneru ena 'abi ebamuena etibaha, “Au hanona Gabriel, Tirama wairanai nakoroti, euhuna'u pou namona neiana amaiaina heremu kaba'iobini'o. 20Bariu oi hanona maeamu keki'a a'i ko'abi'abi keaomo taba neiakia ekia rama ranina ketaina. Pokina e'u 'abi rani weianai ketohana hauna a'i obatohana paunai.”

21Maearima hanona Sakaria te'ima 'arina abonamo aokia earo'ari pokina marea robe aonai rani homa'ana emiaho. 22Ia ekarahi raninai 'abi kehinana hanona a'i etaina. Weiana te'iobina ia hanona marea robe aonai taba ha eihana. Hoahoa mo ebabai maeana eki'a a'i e'abi'abi. 23Ena aka beraurana ebaorena hanona emue ena itu eao. 24Murinai ia atawana Elisabeta epuma, nawa ima itu aonai mo emiaho. 25E'abi etibaha, “Neiana hanona Obiapaka ena nuatae hoana here'uai, maearima baiatakiai e'u haumaea kea'i parena.”

Aneru Maria Ehinabena Iesu Kebaramana.

26Elisabeta nawana 'abaihau aonai Tirama ehore aneru ha atana Gabriel euhuna Galilea aonai aiara ha atana Nasareta eao. 27Uaho rari ha weia te'abi aina hau ha atana Iosepa keatawana Davida ena rama hauna, uaho weiana atana hanona Maria. 28Aneru eao herena ehina bena etibaha, “Moaonamo. Oi hanona enuataeai apa'uani'o. Obiapaka hanona oi heremuai.” 29'Abi weiana Maria aona ebaro'arina, mai eraonaraona banamo weiana anina hanona taba. 30Ia aneru e'abi etibaha, “Maria e, a'i mota'u, Tirama ena nuatae aba oa'ina. 31Oi hanona kopuma, miori ha kobaramana, atana koaparina Iesu. 32Ia hanona ketarahi mai kateaparina 'Ubi toha tohana Hauna Nahuna, Tirama Obiapaka kehore 'aba'abana Davida ena obia kebena. 33Mai Iakobo ena itubu keobia aina keaomo banai banai, ena obia hanona a'i kepua.”

34Maria aneru ebakaina etibaha, “Au hau ha a'i a'iobina. Neiana hanona aea kerama aiho?”

35Aneru ehina bena etibaha, “Auba Robe keriri oi ahamuai, 'Ubi toha tohana Hauna ena hiabuai kebahu abuni'o, Robe Hauna kerama atana kateaparina Tirama Nahuna.

36Oi hatia'amu Elisabeta te'abi ia hanona 'one'one, ia ena anepakai miori ha ea'ina, bariu nawana aba 'abaihau. 37Tirama herenai hanona taba ha a'i epahihi.”

38Maria e'abi etibaha, “Au hanona Obiapaka ena ta'ara'i babi'e'u. Emu 'abi ihobona here'uai merama.” Ba aneru Maria ehabona.

Maria Eao Elisabeta Herena.

39Rani weianai Maria ea'i a'i harai mai enoanoa eao oeo aiarana ha Iudea puro'onai. 40Sakaria ena ituai etoto Elisabeta ebanamona. 41Elisabeta Maria ena banamo 'uruna eona raninai nuana aonai miori eibiuibiu mai Auba Robe Elisabeta aona ebabonuna. 42Weiana e'abi aota, “Babi'e ikoikiai baiatakiai oi hanona onamo ki'a baha, miori kobaramana hauna abomo enamo. 43E'u namo hanona taba e'u Obiapaka hinana here'u emai! 44Berona 'akinai emu banamo 'uruna aona raninai miori nua'u aonai mai aonamona eibiu ibiu. 45A'ikakauma babi'emu e, aba onamo pokina Obiapaka ena 'abi ehina heremuai haukia katemai katetoha.”

Maria Ena Aonamo Huina.

46Maria e'abi etibaha,

“Au ao'u Obiapaka nibanamona.

47Mai auba'u abomo e'u bamauri

Tiramana niaonamo aina,

48pokina ena uraru mai ta'ara'i

babi'e'u eraona tinana'u paunai.

Bariu rani neianai keao

uru ikoikiai namo'u katehinana,

49pokina hiabu Tiramana

taba rarikia 'eu'uai ebabainakia.

Ia atana hanona erobe,

50uru ha keao uru ha

ena aoko'o hanona

nibawaira tinana weiakia

timariki aina haukia herekia.

51Ia imanai ena tabura ebakarahina,

apa haukia ekia raona

ekipu otarainakia.

52Ia ehore obia haukia taburakia

ekia obia 'ekakiai ebaririnakia,

mai uraru haukia ebakara'aunakia.

53Mare'a ti'ari haukia

taba namokiai ebabonu 'aunakia,

ia kepu haukia euhunakia

imakia 'abaeakia temue.

54Ena 'abi'uai eraona tinana

ena ta'ara'i itubuna

Isaraela haukia ebarainakia.

55'Aba'abaka herekiai

ehinana hauna ena aoko'o

ebawaira tinana Aberahamo

mai kupuna 'aba'abana herekiai

keaomo banai banai.”

56Maria Elisabeta ohi temiaho nawa aihau 'abana ba emue eao ena aiara.

Elisabeta Nahuna Ioane Ebaramana.

57Elisabeta ena mauri ranina etaina hanona nahuna hau ebaramana. 58Herenai ṯemiaho haukia mai hatia'ana pou teona, Obiapaka ena aoko'o rarina 'akina herenai ebawaira tinana hanona kipokia teaonamo haeamo.

59Wapu iba'ababanina emai hanona ikoikiai temai miori itarena to'una, haeamona hamana Sakaria atana kateaparina. 60Ia hinana etae etibaha, “Aha'i, ia atana kahaparina Ioane.” 61Ikoikiai tehina bena tetibaha, “Hatia'amu ha atana uahomana aha'i.” 62Weiana mahakia tebairu hamana herenai miori ata tabana keaparina. 63Weiana ia rererere piharana ebakai bakai aina, weia ahanai ṉa erere aihona, “Atana hanona Ioane,” raninai ikoikiai teta'uta'u huri. 64Mawa'eai pinana ekaikauna, maeana ebero e'abi'abi mue, Tirama ebanamona. 65Herekiai ṯemiaho haukia ikoikiai teta'u ki'a, mai Iudea oeo aiarakia maikoinai pou neiana tehina otaraina. 66Pou teona haukia aokiai teraona 'ini'inina tetibaha, “Miori neiana aea homanai keao.” pokina Tirama imana hanona ia ahanai.

Sakaria Ena Mahabanai 'Abina.

67Miori hamana Sakaria aona Auba Robe ebabonuna, ba Tirama ena 'abi ehinana etibaha,

68“Obiapaka Isaraela ekia Tirama

kahabanamona,

pokina emai ena maearima

aba ekawa muenaka.

69Bamauri Pokina+ ebamikirina

aika 'euka ena ta'ara'i hauna

Davida ena itubuai.

70Aba wa'i baha raninai

ena 'abi mahabanai robekia

pinakiai tehinana 'abana.

71Eka 'ou haukia mai

'arika a'i ti'ari haukia ikoikiai

imakiai kebamaurinaka.

72Kupuka eaoko'o ainakia

mai ena 'abi'uai robena

eraona 'inina.

73Kupuka Aberahamo herenai

ena 'abi'uai ehinana:

74Eka 'ou haukia imakiai

kebamaurinaka,

a'i kahata'u ena aka kahababaina

75robeai mai beroai ia wairanai

eka miaho ranikia ikoikiai.

76“Haeamona naha'u e,

oi hanona kateaparini'o

'ubi toha tohanai hauna

ena mahabanai haumu.

Pokina oi ko'uai

Obiapaka wairanai ena taeara

koa'ia'i haraina,

77ena maearima bamauri aoberona

koba'iobinakia

ekia ki'a ihina haonai keao.

78Aika eka Tirama ena aoko'o paunai.

Beraura nitae eana kupai

keriri kemai hereka,

79'ari aiaianai mai wapurai ṯemiaho

haukia ahakiai kerara, weiana

aeka kebaka'anakia baibua

taearanai kebaka totonakia.”

80Miori hauaniai eapa'ua mai aubai etabura. Ia hano'akunai emiaho eaomo ekarahi Isaraela mako herekiai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index