Search form

Luka 8:18

18Aia aea nuo aihona hanona ko'ima haraina, pokina mai 'euna hauna hanona ahanai baika Tirama kehore 'auna kebena, ia 'euna aha'i hauna hanona herenai papana nemiaho niraonana 'euna hauna abomo kea'i obona.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index