Search form

Mataio 16

Parisea Haukia Tenuatae Hoa Ha Kateihana.

(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56)

1Parisea haukia mai Sadukea haukia temai Iesu herena tehobona, tenoina hoa ha keba ihanakia katebatohana ia hanona kupai emai. 2Iesu ehinabenakia etibaha, “Rabirabi beraura kaihu niaoaina raninai, tu'abi ṯotibaha, ‘Mara rani kenamo pokina kupa nipairu.’ 3Kerani raurani tu'abi ṯotibaha, ‘Bariu rani neianai abara mai baura katemai pokina kupa nipairu auhao ekaiabu haraina.’ To'iobina kupai hoa tabakia katerama, ia aehoma buonai rani neianai hoa tabana kerama hauna a'i to'iobina? 4A'ikakauma aha'i mai aka ki'a uruna haumi, hoa tutabu, ia hoa ha a'i kabenimi, mahabanai hauna Iona ena hoa mo kabaihanimi.” Ba Iesu ehabonakia herekiai ekaobo.

Parisea Ekia Bakupu Muramurana.

(Mk 8.14-21)

5Weiana i'abana haukia tekabanai obu abiranai raninai parawa tereanakia a'i tea'i. 6Ba Iesu ehina benakia etibaha, “Mahami katoba no'a, Parisea haukia mai Sadukea haukia ekia bakupu muramurana herenai kato'ima 'ima harainimi.” 7I'abana haukia kipokia te'abi'abi tetibaha, “'Abi neiana nehinana pokina parawa ha a'i hamaiaina.” 8Iesu ekia raona e'iobina ba ehina benakia etibaha, “A'ikakauma papana haumi e, aehoma buonai kipomi parawa ha a'i toa'ina hauna paunai tu'abi'abi? 9Aomi a'i niea baha parawa ima 'aki maearima taha ima (5,000) teani'ari mai harikia areha bita tobabonu hauna a'i turaona 'inina? 10Abomo parawa 'abaihau hamomoaimo maearima taha bani (4,000) teani'ari, harikia areha bita tobabonu haukia a'i toraona'ini? 11Aehoma buonai aomi a'i niea? Au hanona parawa robana a'i nahuna, ia Parisea haukia mai Sadukea haukia ekia bakupu muramurana herenai kato'ima'ima harainimi.”

12'Abi weianai aokia ea, te'iobina ia hanona parawa ibakupuna muramurana robana a'i niahuna 'a ia hanona Parisea haukia mai Sadukea haukia ekia ba'iobi 'abikia herekiai kate'ima'ima harainakia.

Petero Iesu Ehina Pouna Keriso.

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13Iesu Kaisarea Pilipo hanokiai ekara'au aonai, i'abana haukia ebakainakia etibaha, “Maearima taba ṉa tihoma, au maearima nahuna hanona tai?” 14Ena 'abi tebamuena tetibaha, “Baika ti'abi Ioane ba'uere robe hauna, baika ti'abi Elia, haeamona baika ti'abi Ieremia 'ao mahabanai hauna ha.” 15Iesu haeamona ebakai muenakia etibaha, “Ia wai taba ṉa tuhoma, au hanona tai?”

16Simona Petero e'abi etibaha, “Oi hanona Keriso, mauri Tiramana Nahuna.”

17Iesu e'abi etibaha, “Simona Iona nahuna e, Tirama ebanamoni'o, pokina maearima ha 'abi neiana oi a'i eba'iobini'o 'a Hama'u kupai nemiaho hauna eba'iobini'o. 18Nahina beni'o, oi hanona Petero, wairo neiana ahanai e'u marea kabakorina, 'ari ena hiabu e'u marea neiana a'i keba ibiuna. 19Au kahore Tirama ena obia aiarana ikaikauna hiabuna kabeni'o, ba hanopaka ai kobirinakia haukia abomo kupa ai kebirinakia, hanopaka ai korubunakia haukia abomo kupa ai kerubunakia.” 20Ba Iesu i'abana haukia eharabunakia, hau ha haianai a'i kate'abi ia hanona Keriso.

Iesu Kehaiara Mai Ke'ari 'Abikia Ehinana.

(Mk 8.31–9.1; Lk 9.22-27)

21Rani weianai Iesu i'abana haukia eba'iobi ramanakia ia hanona keao toha Ierusalema ai weia Iuda ekia maearima apa'uakia, robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia hauna katebahaiara ki'ana ba kateahu 'arina, ia wapu ibaihaunai Tirama kehore ia kebamikiri muena.

22Petero ehore Iesu ebakapare haiahaiai ehinabe pahihina etibaha, “Obiapaka e, ua a'i kehoma, oi hanona ua a'i katehomani'o.” 23Iesu ekori kabe Petero erikena etibaha, “Satani e, here'uai mokatua, oi au e'u taeara nukaiabuna, pokina emu raona raona hanona Tirama 'eunai aha'i ia maearima 'eukiai emai.”

24Ba Iesu i'abana haukia ehinabenakia etibaha, “Hau ha kenuatae au muri'uai keka'a raninai ia kipona ena mauri kehabona, ena matiu ibiri ropo kebuana au muri'uai keka'a. 25Hau ha kipona ena mauri nenuatae ai ki'ana hauna hanona keba'akaumana, ia hau ha au pau'uai kipona ena mauri kehabona hauna hanona kea'i muena. 26Hau ha hanopaka maikoina ia'inai ena mauri keba'akaumana hanona ena namo taba? 'Ao hau ha ena mauri tabai kekawa muena? 27Au Maearima Nahuna hanona Hama'u nuabinai kamai e'u aneru kipokia, rani weianai maearima ha ha ekia aka ihobokiai 'arakia kabenakia. 28'Abi tohana au wai nahinabenimi, baika neia tikoroti haukia a'i kate'ari baha keaomo Au Maearima Nahuna kupa aiarana obia hiabunai kamai maearima baiatakiai hanona kateihana'u.”

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index