Search form

Apostolo 11

Petelo yona paisowa wa ye hededehemasalahadi Yelusalema unai

1Apostolo yo taukawamamohoi hekadi Yudeya unai taumiya wasa se lapui meta dagela tamowaidi hinage Yaubada wasana se hai. 2Na huyana Petelo ye seuyo Yelusalema meta taukawamamohoi hekadi, siya pelitome tauhaidi, maidadi Petelo se haikawayagala 3se wane, “Kowa idohagi to ku lau dagela tamowaidiyao udiyedi na yodi numaena maidamwao kwa kaikai.”

4Na Petelo ye hetubu ginauli maudoidi ye hededehemasalahanamwanamwaedi kalidiyena, ye wane, 5“Magai Yopa unai ya tapwatapwalolo na Yaluwa ye taukasinigau, ede tautau tabuna hesau ya kita. Ginauli lakilakina hesau ya kita kana kao doha kabobo lakilakina, isu hasi ne unai se kabi na galewa ne unai se hedalolodobiyeiyama kaliguwai. 6Ya kitalau luwana ne unai meta suisui kaekaediyao hasi kadi kao udoiꞌudoi, suisui kaikaikalasidiyao, yo hinage mwata yo manuwa ya kitadi. 7Na kabo kalina hesau ya lapui ye hedehededelaoma ye wane, ‘Petelo, ku tolo. Ku koihemwaloidi ku ligadi na ku kaidi.’

8Ya hededebui ya wane, ‘Taba nige, Guiyau! Yogu mauliyena sola nige suisui bidabidana yo siusiuna hesau ya kai.’

9Kalina wa galewa ne unai ye hedehededeꞌuyo ye wane, ‘Saha Yaubada ye heꞌaꞌadiko meta tabu ku kawayabayababaedi.’ 10Hedehedede wa ye tubu ma haiyona, na kabo kabobo wa se tabehai ye seuyo galewa.

11Mahanana ne unai tamowai haiyona Sisaliya unai se hetamalidima se laoma ee se lage yogu kabamiya numana wa unai. 12Na Yaluwa Tabuna ye hededelaoma kaliguyena bena tabu ya laukwatakwata na maiyaguwao ka lau. Na teina kada kahao haligigi-kesega ta hinage maidamaiyao ka lau, na taudi haiyona wa tauhetamalidima yona numa unai ka mwalae. 13Na yomai ye hedehedede idohagi anelu hesau ye taumasalaha yona numa ne unai na ye wane, ‘Kalina ku hetamali ye lau Yopa, Simona hesana hesau ede Petelo, iya bena ye laoma. 14Iya kabo yom wasa ye leyawa, unai kabo kowa yo kam bodao maudoidi mauli kwa lobai.’

15Ya hetubu ya hedehedede, na Yaluwa Tabuna ye taludobi udiyedi, doha huya bagubagunana unai ye laoma kalidawai wa. 16Na kabo Guiyau yona hedehedede wa nuwaguyena ye sae, doha ye wane, ‘Yowane waila unai ye hebahebabatiso, na komiu kabo Yaluwa Tabuna unai kwa babatiso.’ (Apostolo 1:5) 17Unai, ena Yaubada yona kainauya ye mosei dagela tamowaidiyao udiyedi doha ede kita taukawamamohoi Guiyau Yesu Keliso unai, meta yau kaiteya na bena Yaubada yona paisowa ya gudugudui?”

18Hedehedede wa se lapui meta yodi haikawayagala wa se hekaiyawasi, na Yaubada se hedebasaei se wane, “Ye masalaha meta Yaubada yona talam ye ginauli meta dagela tamowaidi hinage gonowana se nuwabui yo se mauli.”

Ekalesiya Antiyoka unai

19Huyana Setepano se hekalaweku mulina ne unai hewahewaiunu ye tubu, ede taukawamamohoi wa se hailauyedi. Na hekadi se lau Penisiya, hekadi Saipulusi, yo hekadi se lau Antiyoka, na Yesu wasana se duwai Dius mo udiyedi. 20Na hekadiyo, siya Saipulusi yo Sailini tamowaidiyao, se lau Antiyoka na se hetubu Giliki tamowaidiyao udiyedi hinage Guiyau Yesu wasana namwanamwana se lauguguyaei. 21Guiyau yona gigibwali wa maiyadi, ede bodalakilaki se kawamamohoi yo se nuwabui Guiyau unai.

22Saha ye tubu wasana wa ye lau ekalesiya Yelusalema unai se lapui. Ede Banaba se hetamali ye lau Antiyoka. 23-24Iya meta tamowai namwanamwana. Yaluwa Tabuna iya ye hemwayau, yo yona sunuma ye bayao. Ye lage na ye kitalobaidi meta Yaubada ye hemaulidiko, ede ye gwauyala na ye hededehebayaodi bena se tolobayao ma nuwakohihaidi. Na bodalakilaki se patulau Guiyau unai.

25Na Banaba ye lau Tasusi bena Saulo ye loyai, 26na ye lobai ede ye woyai se lau Antiyoka. Na bolimai kesega menai se miya na ekalesiya boda lakilakina maiyadiyao se koikoigogo na se hekatadi.

Na Antiyoka unai se hetubu kabo Guiyau tauhemuliwatanina hesadi se katai Kilistiyani.*

27Huyadi ne unai peloweta hekadiyo Yelusalema unai se dobima Antiyoka. 28Hesauna hesana Agabasi ye tolo na Yaluwa Tabuna yona gigibwaliyena ye hededenonohai meta hasahasali lakilakina kabo ye tubu Loma yodi kabaloina magaidiyao udiyedi. Hasahasali ne ye tubu meta wasawasa Kolodiyasi yona huyaloina unai. 29-30Hasahasali huyana wa unai tauhemuliwatani Antiyoka unai yodi nuwatu se ginauli bena heledi taukawamamohoi Yudeya unai taumiya se saguidi. Na kesega kesega yona bayaoyena saha ye lobai meta yona kainauya ye tole. Kabo Banaba yo Saulo se hetamalidi na kainauya wa se bahelaei Yelusalema na se mosegabaei ekalesiya yodi tamowai lakilakidiyao udiyedi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index