Search form

Apostolo 12

Anelu hesau Petelo ye woyahepesa numatutugudu unai

1Huyana ne unai Heloda wasawasa ekalesiya tamowaidiyao hekadiyo ye haidi bena kabo ye hekamkamnadi. 2Ye hededelau yona tauꞌiyala udiyedi na Yowane kana kaha Yamesi se koihemwaloi kelepa unai. 3Ye kita meta saha ye ginauli wa Dius tamowaidiyao se kitahenamwa, ede hinage Petelo ye hai. Yona huyahaina meta Pwalawa nige Yistina henuwaisinina unai. 4Na Petelo ye pai na ye tole numatutugudu unai. Na tauꞌiyala boda hasi ye hetolodi, yo udiyedi tatao hasi hasi, na iya se kitakitahetete. Heloda yona nuwatu bena Taukiuli henuwaisinina mulina ne unai Petelo ye woyahepesa na ye helauhetala boda matadiyena. 5Unai Petelo numatutugudu unai ye miyamiya, na ekalesiya wa yona se tapwatapwalolo Yaubada unai ma nuwakohihaidi.

6Sola nige lauhetala mayadaina ye lage, na boniyaina ne unai meta Petelo nimana labui ne seni udiyedi se paidi na iyala tamowaidiyao labui duwaduwalidiyena ye kenokeno, yo hinage iyala tamowaidiyao hekadi bili wa kedana se tologudui.

7Makesega kabo Guiyau yona anelu ye taumasalaha, na mala ye sina bili wa unai. Anelu wa Petelo lisilisina ye koitagu na ye hanoi, ye wane, “Ku tolomwamwayau!” Ede Petelo nimana udiyedi seni wa se bekuhai. 8Na anelu wa ye hededelau unai ye wane, “Kam dagilolo me ku paimomosi yo kam buti ku likwadi!” Na Petelo ye ginauliwatanidi. Kabo anelu wa ye wane, “Kam kwama ku likwa, na ku hemuliwatanigau.” 9Petelo anelu wa ye hemuliwatani na numatutugudu wa se pesagabaei. Na saha ye tubutubu wa yona nuwatu bena tautau gaibu ye kita, na nige mamohoina. 10Na keda bagubagunana yo helabuina taukitahetetedi wa se laugabaedi ede keda ye lau magai wa meta kedaguduna bayabayaona unai se lage. Na ye bom ye tasoke ede se pesa na se sigilau, kabo anelu wa ye tauwadam.

11Kabo saha ye tubu wa Petelo nuwana wa unai ye sae, na ye wane, “Kabo ya nuwatulobai meta mamohoi Guiyau yona anelu ye hetamaliyama na ye gilihaigau Heloda yona gigibwali yo Dius tamowaidiyao yodi nuwatu yababadi maudoidi udiyedi.”

12Mulina ne unai ede ye lau Yowane sinana Maliya yona numa unai. Yowane hesana hesau se katai Maleko. Na numa wa unai bodalakilaki se lagegogoi na se tapwatapwalolo. 13Petelo numa ganana guduna wa unai ye koikoi ede heyayai tauhaina sinena hesau hesana Loda ye lau keda wa unai na ye henamai ye wane, “Kowa kaiteya?” 14Na Petelo kalinana wa ye lapulobai meta ye gwauyalakalili, ede keda wa nige ye soke, na ye heloi ye uyo tamowai hekadi wa yodi ye hedehedede ye wane, “Petelo ede dagela ne unai!”

15Na se hededelau waihiu wa unai se wane, “Ku yauyaulekalili!” Na iyamo ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Ya hededemamohoi!” Kabo se wane, “Nuwana Petelo yona anelu meta.”

16Na Petelo sola ma koikoina. Keda wa se soke ede iya se kita meta se siliyata. 17Na Petelo nimana ye lausini ede se mwanou. Na kabo yodi ye hedehedede idohagi Guiyau yona woyawoyahepesana numatutugudu wa unai. Na ye wane, “Saha ye tubu ta bena Yamesi* yo kada kahao hekadiyo yodi kwa hedehedede.” Na kabo ye dahalai ye lau teha hesau.

18Mala ye tom meta nuwapwanopwano lakilakina tauꞌiyala tamowaidiyao wa udiyedi matawuwuna Petelo unai saha ye tubu wa nige kabina se kata. 19Na Heloda ye hedede meta se loyanamwanamwaei, iyamo nige gonowana Petelo se lobai. Unai taukitakitahetetena wa ye henamaibuibuidi, na ye hedede meta kabo se koihemwaloidi.

Heloda yona boita

Muliyena Heloda Yudeya ye laugabaei ye lau Sisaliya unai ye miya.

20Heloda meta Taiya yo Sidona tamowaidiyao ye koikoipiliyedi. Na magai labui wa tamowaidiyao se hebodakesega na se kaipate bena Heloda se kita na se kaibwadai bena nuwadaumwali unai se miya, matawuwuna kadi kai wa iya yona kabaloina unai se laolaoma. Na se lau Heloda yona taupaisowa lakilakina Balastasi se kita ede ye saguidi na mayadai ye tole kabo se lau wasawasa wa se kita.

21Yodi kaisunuwa mayadaina wa unai Heloda kana kwama wasawasadi ye likwadi na yona kabatuli unai ye tuli, na ye hedehededelau magai labui wa tamowaidiyao udiyedi. 22Kabo kalina lakilakiyena se hedede yogayogahi se wane, “Teina ta meta yaubada hesau, na nige tamowai gaibu!” 23Mahanana ne unai Guiyau yona anelu Heloda ye koiheguli na mwatamwata se kai na ye mwaloi, matawuwuna nige Yaubada ye hekasisiyei.

24Na huya maudoina Yaubada wasana wa ye laki ye lau.

25Banaba yo Saulo yodi paisowa Yelusalema unai ye gehe ede maiyadi Yowane hesana hesau Maleko se uyo Antiyoka.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index