Search form

Apostolo 13

Banaba yo Saulo se hetamalidi se lau

1Antiyoka unai ekalesiya luwadi wa unai peloweta yo taulauhekata hekadiyo:

Banaba,

Saulo,

Simiyona, iya se katai Duba,*

Lusiyasi Sailini tamowaina,

yo Manaen, iya Heloda wasawasa maiyana se tubusae.

2Huyana se tabatabaꞌohu Guiyau unai yo se kaikaihudi meta Yaluwa Tabuna ye wane, “Yogu kaisunuwa tamowaidiyao Banaba yo Saulo kwa hetamalidi se lau na yogu paisowa ya moseidiko wa se ginauli.” 3Se kaihudi yo yodi se tapwalolo na nimadi se tolesaedi taudi labui wa udiyedi na se hetamalidi se lau.

Saipulusi unai

4Yaluwa Tabuna Banaba yo Saulo ye hetamalidi ede se dahalai se dobi Selusiya na se gelu se lau Saipulusi bwanabwanaluwana unai. 5Na Yowane* meta maiyadi na yodi paisowaena ye saguidi. Se lage Saipulusi magaina hesau hesana Salamisi, na Yaubada wasana se wasaduwaiyei Dius yodi sunago udiyedi.

6Taudi haiyona wa kabo bwanabwanaluwa maudoina se tauhetakikili ye lau ee se lage Paposi.* Temenai meta Dius tamowaina hesau se lobai hesana ede Bala-Yesu. Iya meta taukobakoba yo pelowetalupolupo, 7yo hinage gabana Segiusi Paulo maiyana se miya. Gabana wa iya tausonoga hesau. Ye henuwa bena Yaubada wasana ye lapui, unai yona taupaisowa hesau ye hetamali ye lau Banaba yo Saulo hesabadi. 8Na Elimasi—hesa te meta Bala-Yesu hesana kalina Giliki unai, kaniyona ede taukobakoba—ye hededeguduguduidi yo ye kaipate bena gabana ye hekaiyawasi tabu Yesu ye kawamamohoiyei. 9Na Saulo, meta kalina Giliki unai hesana ede Paulo, Yaluwa Tabuna iya ye hemwayau ede ye kaikewadudulai Elimasi unai na ye wane, 10“Kowa Satani natuna, yo laulaududulai maudoidi tauhewaiunudi. Laulaulupolupo maudoidi kalimyena se mwayau. Idohagi to nige ku kaiyawasi na Guiyau yona nuwatu dudulaidi ku toletolebuidi? 11Unai Guiyau kabo ye hekamkamnago, na matam ne ye hegibudi mahana kubwakubwa, meta nige gonowana mahana dawayana ku kita.” Mahanana ne unai matana se kamumu nige gonowana saha hesau ye kita, na ye kabikabidada taba tamowai hesau ye kabilobai to nimana ne unai ye kabi na ye woyai.

12Na gabana ye nokokalili Guiyau hedehededena wa unai, na saha ye tubu wa ye kita, ede ye kawamamohoi.

Antiyoka Pisidiya magaina unai

13Paulo ma kana kahao Paposi unai se gelu se lau Pega Pampiliya unai. Menai, Yowane Maleko ye laugabaedi na ye uyo Yelusalema. 14Na Banaba yo Paulo Pega unai se dahalai na se luwu se sae Antiyoka Pisidiya magaina hesau unai. Na Sabatiyena kabo se mwalae Antiyoka yodi sunago unai na se tuli. 15Na tamowai hekadiyo se tolo na Mose yona laugagayo yo peloweta yodi buka se hasilidi ye gehe ede sunago taukitahetetena wa yodi taupaisowa se hetamali ye lau Paulo yo Banaba udiyedi na ye wane, “Ena yomi hededehaisagusagu hesau tatao ta udiyedi, gonowana kabo kwa hedehedede.”

16Unai Paulo ye tolo na nimana ye lausini na kabo ye hedehedede ye wane, “Isalaela tamowaidiyao yo komiu dagela tamowaidiyao Yaubada tauhekasisiyeina, kwa lapulapui. 17Kita Isalaela tamowaidiyao yoda Yaubada, iya tamadao* ye kaisunuwaidi. Na huyana kadi isimulitao siya laolaoma Aikupito unai, Yaubada ye kitahetetedi ede kadi boda ye tadada. Na yona gigibwaliyena Aikupito unai ye woyahepesadi 18na bolimai 40 balabala wa unai yodi laulau yabayababadi ye nuwakasinidi. 19Kanana unai meta basileiya haligigi-labui tamowaidiyao ye unuhemwaloidi na yodi tano ye mosei yona tamowai wa udiyedi. 20Saha se tubutubu ta meta bolimai badona 450.

Mulina ne unai kabo Yaubada yodi tauhineli* ye mosedi ye lau ee Samuwela yona huyapeloweta. 21Na kabo se kaibwada bena yodi wasawasa, ede Yaubada Saulo ye mosedi, Kisa natuna, iya meta Beniyamina kana isimulita hesau, na ye woyaidi bolimai 40,* 22kabo Yaubada Saulo ye haigabaei. Mulina ne unai Dawida ye kaisunuwaei ye hemala yodi wasawasa. Yaubada Dawida ye hededehemasalaha ye wane, ‘Ya kita meta Dawida Yese natuna iya tamowai namwanamwana yau ya henuwa ede. Yogu nuwatu maudoidi kabo ye ginaulidi.’

23Dawida kana isimulita hesau Yaubada ye kaisunuwai bena Isalaela taugilihaidi, iya ede Yesu. Teina unai Yaubada yona hededehesunuma ye hemamohoiyei.

24Sola nige Yesu ye laoma na Yowane Babatiso ye lauguguya Isalaela tamowaidiyao udiyedi bena se nuwabui yo se babatiso. 25Na huyana Yowane yona paisowa yona paisowa bena ye gehe kabo ye wane, ‘Yomi nuwatu bena yau kaiteya? Yau nige tamowaina kwa nayanayaiꞌusei wa.* Na iya meta muliguyena kabo ye laoma, na yau nige gonowagu taba kana buti mainadi ya yailidi.’*

26Kagu kahao, komiu Abelahama natunao yo hinage komiu dagela tamowaidiyao Yaubada unai tautabaꞌohu, bena kwa lapulapui, kabihemauli wasana ta meta ye laoma kalidawai. 27Tamowai maudoidi Yelusalema unai taumiya yo yodi tauwoyawoya nige se nuwatulobai meta Yesu ede Yaubada yona kaisunuwa tamowaina, na iyamo peloweta yodi hedehedede Sabati kesega kesega udiyedi se hasihasilidi wa se hemamohoiyedi na iya se hegilu yo se hekamkamna. 28Nige kana mata hesau se lobai kabo unai se unui, na iyamo se kaibwada Pilato unai taba Yesu ye talamgabaei na ye boita. 29Yesu hedehededena maudoidi peloweta se kulidi wa se hemamohoihegehedi, kabo sataulo unai se haigabaei na se tole bwayabwayaena. 30Na boita unai Yaubada Yesu ye hetoloꞌuyoi 31na mayadai 40* solasoladi ne unai ye tautaumasalaha kaiteyadi iya maiyanao Galili unai tausaema Yelusalema wa udiyedi. Unai siya tauhemamohoina ede kada boda Isalaela udiyedi.

32Na kai yoma laoma inai meta wasa namwanamwana ta ka leyawa kalimiuyena: Yaubada yona hededehesunuma kama kulutubu udiyedi wa 33ye hemamohoiyei kadi isimulita kita kalidaena meta Yesu ye hetoloꞌuyoi boita unai. Doha Same helabuina unai se kuli,

‘Kowa natugu,

mayadai ta unai ya hemala tamam.’ (Same 2:7)

34Yaubada yona hededehesunuma meta boita unai kabo ye toloꞌuyo nige gonowana ye pwasa bwayabwayaena. Hedehedede ta buka tabuna unai ye hededeyako, ye wane,

‘Yogu henamwa tabudiyao yo mamohoidiyao ya hededehesunumadi Dawida unai wa

kabo ya lediwa kalimiuyena.’ (Aisaiya 55:3)

35Na Same hesau unai ye hemasalaha ye wane,

‘Nige gonowana yom tamowai tabuna ye pwasa bwayabwayaena.’ (Same 16:10)

36Teina ta meta nige Dawida hedehededena, matawuwuna ede Dawida yona huyaena Yaubada yona nuwatu maudoina ye ginauli ye gehe kabo ye boita, na kana kulutubu bwayabwayadi unai se tole na tauna wa ye pwasa. 37Na tamowai Yaubada ye hetoloꞌuyoi boita unai wa, iya tauna nige ye pwasa.

38Unai, kagu kahao, ya henuwa bena kabina kwa kata meta Yesu debanaena ede ka wasaduwaiyei kalimiuyena meta Yaubada yababa ye nuwatugabaedi. 39Mose yona laugagayo nige gonowana yoda yababa ye haigabaedi. Na kaiteyadi se kawamamohoi iya unai meta ye dudulai na nige kabahegiluna hesau. 40Unai, bena kwa kitakitanamwanamwa saha peloweta se hedehededei wa tabu se tubu kalimiuyena:

41‘Komiu tautalatalawasi, kwa kitanamwanamwa,

kabo kwa siliyata na kwa boita,

matawuwuna yomi huyaena kabo ya hekamkamnagomiu,

na taba tamowai hesau yogu nuwatu ta ye hededehemasalaha kalimiuyena,

meta nige gonowana kwa kawamamohoiyei.’ ” (Habakuku 1:5)

42Sunago wa unai Paulo yo Banaba se dahadahalai na tamowai wa se wane, “Ka henuwa bena Sabati hesau taba kwa uyoma hedehedede ta hekadiyo kwa hededeꞌuyoidi.” 43Koigogo wa ye gehe kabo Dius bodadiyao yo dagela tamowaidiyao Yaubada taukawamamohoiyena maiyadiyao se lau. Na Paulo yo Banaba boda wa se nuwakoidi bena Yaubada yona katekamkamna unai se miyakesegai.

44Sabati hesau unai magai wa bodana se lagegogoi bena Guiyau wasana se lapui, na hisahisadi mo se miyasuwala. 45Huyana Dius tamowaidiyao boda wa se kitadi meta se kaikalomagigili na Paulo se hededeheyababa yo saha ye hedede wa se kawalupolupoei.

46Na Paulo yo Banaba se hedehededebayao se wane, “Komiu Dius tamowaidiyao, ye namwa mo Yaubada wasana namwanamwana ta yomiu ka hedehededebaguna. Iyamo nige kwa henuwa, na kwa bom kwa toledobiyeiꞌuyoigomiu na mauli nige kana siga kwa laukwatakwataei. Unai kabo ka lau dagela tamowaidiyao udiyedi. 47Matawuwuna Guiyau yoma ye hedehededeko ye wane,

‘Ya tolego dagela tamowaidiyao yodi dawaya,

kalimyena kabo tanoubu tehana maudoina mauli nige kana se lobai.’ ” (Aisaiya 49:6)

48Dagela tamowaidiyao hedehedede wa se lapui meta se gwauyala yo Yaubada kalinana wa se nokoei yo se kawanamwanamwaei. Na kaiteyadi Yaubada ye kaisunuwaidi bena mauli nige kana siga tauhaina, meta siya se kawamamohoi.

49Na Yaubada wasana wa Antiyoka tehana maudoina ye hetakikili. 50Na Dius tamowaidiyao wa se tolo ede magai wa unai sinesinebadao saesaedi Yaubada tausunumaena yo magai wa babadadiyao se henuwasaedi na Paulo yo Banaba se hekamkamnadi na se hetamalidi magai wa tehana maudoina se laugabaei. 51Ede Paulo yo Banaba kaedi mukalidi se koinihinihiyedi,* na magai wa se laugabaei se lau Ikoniya. 52Na Antiyoka Pisidiya magaina unai tauhemuliwatani wa Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi yo se gwauyalakalili.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index