Search form

Apostolo 14

Ikoniya unai

1Ikoniya unai hinage Paulo yo Banaba se lau Dius yodi sunago unai na yodi hedehedede wa se namwakalili, ede Dius yo dagela tamowaidiyao* meta bodalakilaki se kawamamohoi. 2Na Dius hekadiyo wa, siya nige taukawamamohoi Yesu unai, kabo se tolo na magai unai taumiya dagela tamowaidi se henuwasaedi na taukawamamohoi Yesu unai wa se koipiliyedi. 3Na apostolo wa menai se bawa huyalohaloha na Guiyau wasana se duwai ma nuwabayaodi. Na Guiyau yona katekamkamna wasana wa ye hemamohoiyei meta gigibwali ye mosei udiyedi na laulau gigigigibwalidi se ginaulidi. 4Na Ikoniya tamowaidiyao maudoidi wa se bom se hebodalabuiyedi, ede hekadi se lau Dius na hekadi se lau apostolo wa udiyedi. 5Na dagela tamowaidiyao hekadi yo Dius tamowaidiyao yodi tauwoyawoya maiyadiyao nuwatu se ginauli bena Paulo yo Banaba se hekamkamnadi yo se hekalawekudi. 6Na taudi labui yodi koitalaliu wa wasana se lapui ede se wasabu se lau Likeoniya magaidiyao Listila yo Debi udiyedi. Na magaidiyao wa maudoina se tauhetakikili 7na wasa namwanamwana se laulauguguyai.

Listila yo Debi udiyedi

8Na Listila unai tamowai hesau sinana ye labasi meta kaeyabayababana nige gonowana ye laulau. 9Ye tutuli na ye lapulapui Paulo yona lauguguya wa unai. Paulo ye kitalau unai ede ye kitalobai meta Yesu ye sunumaei gonowana kabo ye henamwanamwa. 10Na kalinalakilakiyena ye hededelau unai ye wane, “Ku tolo!” Ede tamowai wa ye tolomwamwayau na ye hetubu ye laulau.

11Paulo saha ye ginauli wa boda wa se kita meta se yogahi na kalina Likeoniya unai se hedehedede se wane, “Yoda yaubadao wa se hemala doha tamowaimolosi na se dobima kalidaena!” 12Banaba hesana se tole Suus,* na Paulo Hemesi,* matawuwuna ede iya meta tauhedehedede. 13Suus yona numa tabuna meta magai wa ganana dagelana ne unai. Yona taukaitalasam bulumakau ye woyaidima yo pasa heiheigogoidiyao ye baheidima magai wa kawamatana unai na boda wa maiyanao se henuwa bena yodi kaitalasam se ginaulidi apostolo wa udiyedi.

14Banaba yo Paulo wasa wa se lapui meta yodi kaleko se pulisidi na se heloi se dobi ede se lulau boda wa udiyedi na se yogahi se wane, 15“Kama bodao, idohagi to doha teina kwa ginauli? Kai meta tamowai gaibu doha komiu. Na wasa namwanamwana ka leyama yo ka hededelaowa bena yomi laulau nige kaniyodi ta kwa tolehesuwaladi na kwa nuwabui Yaubada maumaulina unai. Galewa yo tanoubu yo gabwa yo hinage ginauli maudoidi udiyedi se bawa, ginauli maudoidi ta tauginaulidi ede iya. 16Beyabeyana meta boda maudoina ye kabigabaedi na se bom nuwadi se lauwatanidi. 17Na iyamo kabahemasalahana tanoubu ta unai, meta yona kabinamwa ye hekitada, iya ede galewa ne unai nabu ye hetaluyama na yomi koya ye hekinidi, yo kai ye haidiwa na nuwamiu ye henamwadi.” 18Hedehedede ta udiyedi se kaipatebayaokalili boda wa udiyedi, ede se hekaiyawasidi tabu se kaikaitalasamlau kalidiyena.

19Kabo Dius tamowaidiyao hekadi Antiyoka yo Ikoniya unai se laoma ede boda wa se nuwakoidi na Paulo se hekalaweku, na yodi nuwatu bena ye boitako, ede magai wa unai se niulihepesa se lae dagela. 20Na tauhemuliwatani wa se laoma Paulo se tolohetakikili, na ye tolo ede ye uyo magai wa unai. Mala ye tom kabo Paulo yo Banaba se lau Debi.

Paulo yo Banaba se uyo yodi kadau kabahetubuna magaina wa unai

21Debi unai Paulo yo Banaba wasa namwanamwana se lauguguyaei, na tauhemuliwatani bodalakilaki se haidi. Na mulina ne unai se uyo Listila, Ikoniya yo Antiyoka teha Pisidiya unai 22na magai maudoidi udiyedi tauhemuliwatani wa se hededehebayaodi bena yodi sunuma se tolekesegai Yaubada unai, se wane, “Pilipili yo yababa udoiꞌudoi udiyedi ta kamkamna, na kabo ta lusae Yaubada yona basileiya unai.” 23Na kabo dubu kesega kesega udiyedi Guiyau tausunumaena tamowaidiyao hekadi se kaisunuwaidi yodi tauwoyawoya, na se kaihudi yo yodi se tapwalolo Guiyau unai kabo ye kitahetetedi. 24Kabo Pisidiya se laugabaei se uyo Pampiliya. 25Wasa namwanamwana wa Pega unai se lauguguyaei na kabo se lau Ataliya.

26Ataliya unai se gelu se seuyo Antiyoka teha Siliya magaina wa. Huyana Antiyoka unai yodi kadau wa se hetubu meta ekalesiya tauwoyaidi Paulo yo Banaba yodi se tapwalolo Yaubada unai bena kabo ye kitahetetedi na kabo se lau paisowa wa se ginauli, ye lau ye gehe ede se seuyoma.

27Se lage Antiyoka unai, kabo ekalesiya bodadi wa se yogagogoidima na paisowa maudoidi Yaubada yona gigibwaliyena se ginaulidi wa se hededehemasalahadi, yo idohagi sunuma kedana ye soke dagela tamowaidiyao udiyedi na se kawamamohoi. 28Na menai tauhemuliwatani wa maiyadiyao se miya huyalohaloha.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index