Search form

Apostolo 20

Paulo ye lau Masedoniya yo Akaiya udiyedi taukawamamohoi wa ye hededehebayaodi, na ye uyo Tolowasi

1Huyana hetalagegagega wa ye gehe kabo Paulo tauhemuliwatani wa ye yogagogoidi na ye hededehebayaodi, na kabo ye laukaiyoniyedi na ye dahalai ye lau Masedoniya. 2Masedoniya tehana maudoina ye tauhetakikili, na tausunuma tamowaidiyao wa ye hededehebayaodi, na kabo ye kadau ye dobi teha Giliki. 3Temenai ye miya nawalai haiyona, na kabo ye kabinonoha na bena ye gelu ye lau Siliya. Na ye lapui meta Dius tamowaidiyao se koitalaliu bena kabo se unui, ede nuwana ye hineliꞌuyoi bena ye seuyo Masedoniya. 4Paulo tauhemuliwatanina kadau ta unai, siya ede teina: Sopatelo meta Pilusi natuna, iya Beleya tamowaina; Alistakasi yo Sikandas Tesalonika tamowaidiyao; Timoti; Gaiyasi Debi tamowaina; yo Tikikasi yo Tolopimasi siya teha Eisiya tamowaidiyao. 5Teina tamowai ta se baguna se lau Tolowasi unai se nayanayaigai.* 6Na kai Pilipi unai ka miya, na Pwalawa Nige Yistina Henuwaisinina mulinaena kabo ka gelu. Na mayadai haligigi ka kadauyei, kabo ka duna Tolowasi unai kama kahao wa ka lobaidi, ede temenai ka miya mayadai haligigi-labui.

Yutikas boita unai ye toloꞌuyo

7Yoma miya Tolowasi unai mayadaina gehegehenana meta Sabati,* na meimeilahina ne unai ka laomagogoi numa hesau unai bena Guiyau yona kaikaigogo henuwaisinina ka hai. Na Paulo ye lauguguya tamowai wa udiyedi, na ye hedehedede ye lau ee boniyai duwaduwalina, matawuwuna mala ye tom kabo ye dahalaiꞌuyo. 8Numa wa heisina hehaiyonana yoma kabakoigogo bilina unai meta lampa gwaudi se gabudi na se kalakalasi. 9Na bili wa windona unai hewali hesau ye tutuli hesana ede Yutikas. Paulo ye hedehedede ye lau ee hewali wa matana ye kenokeno ede ye keno. Na ye kenomwaloi ede ye beku ye dobi bwatano wa unai ye talu. Na se dobi se hai wa meta ye boitako. 10Paulo ye pesa ye dobi ede ye gulidobi hewali wa unai na kewanaena ye sapwali, na kabo ye hededelau tamowai wa udiyedi ye wane, “Tabu kwa nuwadubu! Hewali ta ye silasilawa, nige ye boita.” 11Na kabo Paulo maidanao tamowai wa se mwalae se seuyo bili wa unai na Paulo pwalawa ye hai ye kesi na maudoidi se kaikaigogo. Na ye hedehedede ye lau ee mala ye tom kabo ye lautokiyeidi na ye laugabaedi. 12Na hewali wa ye namwanamwa, unai nuwadi se talu na se lau magai.

Epeso dubu babadadiyao Paulo ye laukaiyoniyedi

13Tolowasi unai Paulo yona hineli ye ginauli meta ye bom ye yona ye lau Asosi, na kai meta wagaena ka gelu ka baguna ka lau magai wa unai iya ka nayai. 14Asosi unai ye lobaigai ede ka usaei na ka lau Mitilini. 15Mayadai helabuina Mitilini unai ka gelu ka lau Kaiyosi bwanabwanaluwana ka laugabaei, na mayadai hesauna unai meta Samosi unai ka duna ka kaiyawasi. Na mayadai hehasina unai Miletusi unai ka duna. 16Paulo ye nuwatuhekasanonohaiyako meta taba nige Epeso unai se duna, matawuwuna meta nige ye henuwa mahana ye gabaei teha Eisiya ne unai, na ye henuwa bena ye laumwamwayau ye lau Yelusalema na kabo Pentekosi mayadaina henuwaisinina.

17Miletusi unai Paulo wasa ye hetamalisaei Epeso, bena dubu babadadiyao se dobima na maiyadi se hedehedede. 18Se dobima Paulo se hailobai na kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Huya bagubaguna yogu lage teha Eisiya ta unai ye laoma ee teina mayadai ta unai meta yogu paipaisowa maudoidi kabidi kwa katako. 19Guiyau yona paisowa ta ya ginauli ma nuwadobidobigu yo ma matasulugu. Na laukita ya hekalodi meta Dius tamowaidiyao hekadi se koitalaliu bena se unuigau. 20Yo hinage kabina kwa katako meta ma nuwabayaogu kabasaguigomiu Guiyau wasana ta ya lauguguyaei boda matadiyena yo numa kesega kesega udiyedi. 21Huya maudoina ya hededelau Dius yo Giliki tamowaidiyao udiyedi bena taba se nuwabui yo se patulau Yaubada unai yo Guiyau Yesu se sunumaei.

22Na Yaluwa Tabuna yona lauheliligau ta unai kabo ya lau Yelusalema, na nige kabina ya kata menai kabo saha ye tubu kaliguyena. 23Na yogu kabalau magaidi lakilakidiyao maudoidi udiyedi meta Yaluwa Tabuna ye hekatagauko kabo Yelusalema unai se tolegau numatutugudu unai yo se hekamkamnagau. 24Na iyamo yogu mauli meta nige ya modei, na Guiyau Yesu paisowa ye haiyama ta taba ya hegehe. Na paisowana ede meta Guiyau yona katekamkamna yo yona gadosisi wasana hededehemasalahana tamowai maudoidi udiyedi.

25Teina huya ta kabina ya kata meta taba nige kwa kitaꞌuyoigau, na komiu ede tamowaidiyao Guiyau yona basileiya wasana ya lauguguyaeiyako kalimiuyena. 26Teina unai ya hededelaowa maudoimiu kalimiuyena: Ena kaiteya ye boita na ye lau kaiwa kalakalasina unai, giluna meta yau nige kaliguwai, 27matawuwuna yau nige ya matausi yo nige ya talutolo, na Guiyau yona nuwatu maudoidi meta ya hededehemasalahadiko kalimiuyena. 28Unai kwa kitaheteteꞌuyoigomiu yo hinage Yaubada yona mamoe yawoina* kwa kitahetetedi. Yaluwa Tabuna ye hetologomiu komiu tauwoyawoya, unai Yaubada yona ekalesiya bodadiyao iya kwasinana unai ye hemaisahaidiko wa kwa kitahetetedi. 29Kabina ya katakalili meta yau ya laugabaeigomiu ta mulina ne unai kabo taulauhekatalupolupo doha kedewa kaikaikalasidiyao se laoma luwamiuyena, na Yaubada yona mamoe yawoina kabo se hetatagwaligwalidi. 30Yo hinage bodamiu ta unai kabo tamowai hekadi se tolosaema na hedehededelupolupo se ginaulidi bena Yaubada yona tamowai se woyahesuwaladi. 31Unai bena matamiu se nega yo kwa kitanamwanamwakalili! Bena kwa nuwanuwatui meta bolimai haiyona udiyedi nige ya kaiyawasi na boniyai yo mayadai ya hedehededehasahasaigomiu ma matasulugu.

32Unai Yaubada nimanaena ya tolegomiu. Yona katekamkamna yo yona gadosisi wasana bena kwa nuwanuwatui. Wasa wa gonowana ye hebayaogomiu yo yona kainauya* ye mosehekawa kalimiuyena doha hinage ye mosei yona tamowai* maudoidi udiyedi.

33Yau sola nige tamowai hesau yona moni o yona gogo gole o siluba, yo kana kaleko ya henuwa na ya haigaibui. 34Komiu maudoimiu kabina kwa kata meta yau nimagu ta unai ya paisowa, na paisowa ya ginaulidi ta meta udiyedi yau yo kagu kahao ya saguigai. 35Ginauli maudoidi ya ginaulidi ta udiyedi ya hekatagomiu meta bena kwa paisowabayao na deha tamowaidiyao kwa saguidi. Ginauli ta kwa ginaulidi na Guiyau Yesu yona hedehedede kwa nuwanuwatuidi, doha ye wane, ‘Ta kaikainauya meta laulau namwanamwana, na kabo kainauya ta haidi.’ ”*

36Paulo ye hedehededegehe kabo maiyanao se tulibono na ye tapwalolo. 37Ye tapwalologehe kabo se haitalagadoi yo se sumtai na se dou. 38Saha ye henuwayababakaliliyeidi meta Paulo yona hedehedede ye wane, “Taba nige kwa kitaꞌuyoigau.” Na kabo maiyanao se laulaugogoi se dobi waga.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index