Search form

Apostolo 23

1Paulo ye kitadudulailau Sunedeli bodadi udiyedi na ye wane, “Kagu kahao, ya nuwatui yogu miya yo yogu paisowa ta Yaubada matanaena ye dudulai yo ye namwa, ye laoma ee teina mayadai ta unai.” 2Yona hedehedede wa unai ede taukaitalasam saesaena Ananiya ye hededelau kana kahao Paulo dedekanaena tautotolo wa udiyedi ede kawana wa nimadiyena se koigudugudui. 3Paulo ye hededelau Ananiya unai ye wane, “Kowa meta taukailupolupo mamohoi, unai Yaubada kabo ye hekamkamnago. Yom kabatuli me unai ku tuli na Mose yona laugagayo unai bena ku tolehedudulaigau, na kowa meta laugagayo ta ku utusikaliliyei matawuwuna ede ku hedede na kam kahao kawagu ta se koigudugudui.” 4Na Paulo dedekanaena tautotolo wa se hededelau unai se wane, “Idohagi to Yaubada yona taukaitalasam saesaena ku dilamatai?” 5Paulo ye hededelau udiyedi ye wane, “Kagu kahao, nige kabina ya kata meta iya taukaitalasam saesaena; doha kulikuli tabuna unai ye wane, ‘Tabu tauwoyawoya tamowaina hesau ku hededeheyaheyababa.’ ” (Esodo 22:28)

6Na Paulo ye nuwatulobai meta Dius babadadiyao bodadi wa unai meta hekadi Sadusiya yo hekadi Paliseya. Unai ye hededelakilaki ye wane, “Yau tamagu meta Paliseya tamowaina, na yau hinage Paliseya tamowaina hesau. Na yau kwa helauhetalagau ta matawuwuna ede yogu sunuma yo yogu kawamamohoi meta tauboiboita kabo se toloꞌuyo.” 7Yona hedehedede wa unai ede haikawayagala ye tubu Paliseya yo Sadusiya bodadi wa udiyedi, ede boda wa se hekoilabuiyei. 8Kaniyona ede Sadusiya bodadi se wane, taba nige tauboiboita se toloꞌuyo, nige anelu, yo hinage nige yaluyaluwa, na siya Paliseya bodadi meta se wane tauboiboita kabo se toloꞌuyo, yo hinage anelu yo yaluyaluwa meta mamohoi.

9Na haikawayagalalakilaki ye tubu na laugagayo taulauhekataena hekadi siya Paliseya se tolo na se hededebayao se wane, “Tamowai ta unai nige yababa hesau ka lobai. Taba yaluwa yo anelu hesau Yaubada yona nuwatuyena ye hededelau tamowai ta unai tabu ta haihaikawayagala unai.” 10Haikawayagala wa ye lakikalili na Paulo se tabetabeiꞌusei, ede iyala kapinana wa ye matausikalili madai Paulo se tabehemwaloi, unai ede ye hededelau yona tauꞌiyala tamowaidiyao wa udiyedi na se dobi Paulo se gilihai se laei yodi kabamiya numana wa unai.

11Boniyaina wa unai, kenosuwaiyena Paulo Guiyau ye kita dedekana wa unai ye totolo na ye hedehededelau unai ye wane, “Paulo, tabu ku matausi, na ku nuwabayao! Yelusalema unai ku hededehemasalahagauko, na gonogonowana doha kabo hinage Loma unai ku hededehemasalahagau.”

Dius tamowaidiyao hekadi se koitalaliu bena Paulo se unuhemwaloi

12Mala ye tom kabo Dius tamowaidiyao hekadi se laomagogoi na se koitalaliuwadawadam na se hededekaigwala se wane, “Taba nige kai ta kai yo waila ta numa kana sigana ee Paulo ta koihemwaloi.” 13Badodiyao ede tatao-labui-se-mate (40) yo hinage kadi kahao hekadi maidadiyao. 14Maudoidi se lau taukaitalasam tauwoyaidi yo Dius babadadiyao udiyedi na se wane, “Ka kaigwalako meta taba nige kai ka kai yo waila ka numa, kana siga ee Paulo ka koihemwaloi. 15Unai komiu yo Sunedeli maudoina maidamiyao kwa lau iyala kapinana kwa lupoi na kabo Paulo ye leyawa bena kabo kana mata kwa wasenamwanamwaei. Na kai kabo keda ne unai ka nayai na yona laoma ne unai kabo ka koihemwaloi.”

16Yodi koitalaliu wa Paulo louna natuna ye lapui ede ye lau tauꞌiyala yodi kabamiya numana wa unai na yona bada wa yona ye hedehedede. 17Ede Paulo sentuliyo hesau ye yoganeiyama na ye hededelau unai ye wane, “Teina hewali ta nuwatu hesau iya unai. Ku woyalaei iyala kapinana unai, na hewali ta kabo yona nuwatu ye hededehemasalaha na ye lapui.” 18Se lau ede sentuliyo wa ye hededelau kana tanuwaga unai ye wane, “Paulo, iya numatutugudu unai taumiya wa, ye hededelaoma ede hewali ta ya woyaiyama bena nuwatu hesau ye hededehemasalaha kalimwai.” 19Iyala kapinana wa hewali wa nimana ye kabi na ye woyahesuwala na ye henamaiyei ye wane, “Nuwatu saha bena ku hedede kaliguwai?” 20Hewali wa ye wane, “Dius tamowaidiyao se koitalaliuko meta kabo se lupoigo na bena Paulo kabo ku hetamalidobiyei Sunedeli unai bena kana mata se wasenamwanamwaei. 21Yodi nuwatu ta meta nige mamohoina, matawuwuna ede tamowai badodi tatao-labui-se-mate yo hekadi hinage se nonohako yo se hededekaigwalako meta taba nige se kaikai yo waila se numa kana siga Paulo se koihemwaloi. Siya meta se nonohako, na se nayanaya mo kalimyena bena ku talamyei.” 22Iyala kapinana wa ye hededelau hewali wa unai ye wane, “Tabu tamowai hesau unai ku hededelau meta yodi nuwatu ta ku hededeyako kaliguyena!” Na kabo hewali wa ye hetamali ye lau.

23Na kabo sentuliyo labui ye yoganeidima na ye wane, “Tauꞌiyala tamowaidiyao badodi 200 kwa haidi, yo hinage hosi taugeluidi badodi 70, yo taukabiwamali badodi 200, se kabinonoha na boniyai 9 kiloki kabo kwa dahalai kwa lau Sisaliya. 24Paulo yona kabagelu hosidi kwa kabinonohaidi na unai kabo kwa laei gabana Peliki* unai. Na Paulo kwa kitahetetenamwanamwaei.” 25Na kabo gabana Peliki yona leta ye kuli ye wane,

26“Yau Kolodiyasi Lisiyasi, ya kulikulilaowa kowa Peliki kalimwai: Yauwedolakilaki yogu wasawasa.

27Teina tamowai ta meta Dius tamowaidiyao se hai na bena se koihemwaloi, na yau yo yogu iyala tamowaidiyao ka dobi ede ka gilihai, matawuwuna ede hedehededena ya lapui meta iya Loma yona laugagayo logulogunaena taumiya tamowaina hesau. 28Na ya henuwa bena kabina ya kata yababa saha ye ginauli to bena se koihemwaloi ne, unai ka laei Sunedeli unai na kana mata ka wasenei. 29Ya lobai meta Dius yodi laugagayo debanaena tamowai ta se hai, na nige kana mata hesau ya lobai unai taba se koihemwaloi o se tole numatutuguduyena. 30Na hedehedede ya lapui meta tamowai ta se koitalaliuyei bena kabo se koihemwaloi, unai ede ya hetamalimwamwayauyei ye laowa kalimwai, yo ya hedede meta tauhegiluna tamowaidiyao bena hinage se laowa na kadi mata saha se hededehemasalahadi kalimwai. Yauwedo yo kaiyoni.

31Unai tauꞌiyala tamowaidiyao meta iyala kapinana wa yona hedehedede wa se lauwatani na boniyaina ne unai Paulo maiyadi se lau ee magai hesau hesana Antipatilisi unai se lage. 32Mala ye tom kabo hosi taugeluidi wa maiyadi Paulo se lau Sisaliya na hekadi wa se uyo Yelusalema. 33Se lage Sisaliya unai ede leta wa yo Paulo se moselaedi gabana Peliki unai. 34Leta wa ye hasili na Paulo ye henamaiyei ye wane, “Kowa kaiteya teha unai ku laoma?” Na Paulo ye wane, “Yau teha Silisiya tamowaina.” 35Na ye hededelau Paulo unai ye wane, “Tauhegilugo se laoma kabo kowa yo siya kwa lauhetala na ya lapulapui.” Kabo ye hedede Paulo se laei Heloda numa ye ginauli wa unai* se tole na se kitahetetenamwanamwaei.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index