Search form

Apostolo 25

Paulo yo Dius babadadiyao Pesitasi unai se lauhetala

1Pesitasi iya teha Yudeya yodi gabana hauhauna ye lage Sisaliya unai yona paisowa ye hetubu, na mayadai haiyona mulidiyena kabo ye sae Yelusalema. 2Na temenai taukaitalasam tauwoyaidi yo Dius babadadiyao se laomagogoi na Paulo yodi kabahegiluna hedehedededi se hededegabaedi Pesitasi unai, 3yo hinage Pesitasi se kaibwadai bena taba Paulo Sisaliya unai se seuyoi Yelusalema. Na yodi nuwatu meta Paulo yodi saeyamana ne unai kabo kedaena se nayai na se koihemwaloi. 4Na Pesitasi ye hededelau udiyedi ye wane, “Paulo meta Sisaliya unai numatutuguduyena se tole, na nige bayaona kabo ya dobiꞌuyo menai. 5Taba yomi tamowai lakilakidiyao hekadi se laoma maidaguwao ka dobi menai kabo Paulo yomi kabahegiluna hedehededediyao udiyedi se hedehedede, na kabo ya lapuhekasa Paulo saha ye ginaulipwanoli o nige.”

6Yona miya Yelusalema unai meta nuwana mayadai haligigi-haiyona o saudoudoi se gehe kabo ye dobiꞌuyo Sisaliya. Na mala ye tom kabo ye yogagogoidima kabalauhetala numana wa unai, na kabo ye hedede Paulo se woyaiyama. 7Se woyahemasalahayama, na Dius tamowaidiyao Yelusalema unai taudobima wa Paulo se tolohetakikili na yodi kabahegiluna hedehedededi yabayababadi maudoidi wa se hedededi. Na iyamo yodi hedehedede maudoidi wa nige kabahemamohoiyedi.

8Kabo Paulo ye bom ye hededehemasalahaꞌuyoi na ye wane, “Yau meta nige Dius yodi laugagayo ya utusi yo nige numa tabuna laugagayona hesau ya utusi, yo Loma yodi laugagayo nige hesau ya utusi.” 9Pesitasi ye henuwa bena Dius tamowaidiyao ye henuwanamwadi ede Paulo ye henamaiyei ye wane, “Gonowana ku sae Yelusalema? Na ya saewa kabo lauhegilu hedehedededi maudoidi ta hesabadi kwa lauhetala kaliguwai.” 10Na Paulo ye wane, “Ya totolo ta meta Loma yodi kabahelahelauhetala logulogunaena, unai ye namwa mo taba unai ku tolehedudulaigau. Na kabigu ku katakalili meta yau nige saha hesau yababana ya ginauli o Dius yodi laugagayo hesau ya utusi. 11Ena laugagayo hesau ya utusi na unai taba ya boita meta gonowana, yau nige boita ya laukwatakwataei. Na ena lauhegilu maudoidi kaliguyena ta nige hesau mamohoina meta nige gonowana kowa o tamowai hesau ye moselaegau Dius ta udiyedi. Na ya henuwa taba ya lau Sisa ye helauhetalagau.”

12Pesitasi yo yona tamowai lakilakidiyao wa maidanao se hedehededegogoi, na se hedede ye gehe kabo ye hededelau Paulo unai ye wane, “Kowa ku henuwa Sisa ye helauhetalago. Gonowana! Kabo ku lau Sisa unai.”

Wasawasa Agilipa ye laoma Pesitasi ye kaitaumanai

13Mayadai hisa mulidiyena kabo wasawasa Agilipa ma louna Benisi se dobi Sisaliya bena Pesitasi se kaitaumanai, matawuwuna iya gabana hauhauna. 14Mayadai hisa maidadi se miya, kabo Pesitasi Paulo wasana ye hededehemasalaha wasawasa Agilipa unai ye wane, “Peliki tamowai hesau numatutugudu ne unai ye tole na ye laugabaei kaliguwai. 15Huyana ya sae Yelusalema meta taukaitalasam tauwoyaidi yo Dius babadadiyao yodi lauhegilu hedehededediyao se hedededi, yo se hededelaoma kaliguwai bena taba Paulo ya hekilaino. 16Na ya hededelau udiyedi ya wane, ‘Teina nige Loma yodi laugagayo kabikabina.’ Na ya hedede bena tabu tamowai hesau ta mosegabaei na se hekilainogaibui, na bena tauhegiluna maidanao se lauhetalabaguna. 17Huyana maidaguwao ka dobima inai ka lage yodi lauhetala wa hesabana, meta nige mahana ya gabaei, na mala ye tom ede ya yogagogoidima kabahelauhetala numana wa unai, ya hedede Paulo se woyaiyama na ya helauhetaladi. 18Huyana tauhegiluna wa se hedehedede, meta yogu nuwatu kabo laugagayo hesau utusina hedehededena unai se hedehedede, na iyamo nige. 19Na kadi mata ede siya Dius se bom yodi sunuma kabikabidi yo laugagayodi udiyedi se hedehedede, yo hinage tamowai hesau hesana Yesu iya ye boitako, na Paulo ye hedede meta iya ye silasilawa. 20Yodi hedehedede wa unai meta nige saha hesau gonowana ya nuwatulobai. Unai Paulo ya henamaiyei ya wane, ‘Taba gonowana ku sae Yelusalema na temenai lauhegilu ta udiyedi se helauhetalago?’ 21Na Paulo ye hededelaoma ye wane, ‘Yau kabo ya lau Sisa unai ye helauhetalagau!’ Unai ya hedede Paulo ka tole numatutuguduyena, na muliyena kabo ya hetamalilaei Sisa unai.” 22Na Agilipa ye hededelau Pesitasi unai ye wane, “Ya henuwa taba tamowai ta yona hedehedede ya lapuidi.” Ede Pesitasi ye wane, “Ye namwa, malaitom kabo Paulo kalinana ku lapui.”

Paulo wasawasa Agilipa unai ye lauhetala

23Malaitom kabo Agilipa yo Benisi kadi leli se didigakalili se likwa yo yodi wasawasa hekihekinoidi se bahedi na se laoma boda yodi kabahekohekoikesega numana unai, na tauꞌiyala kadi tanuwaga lakilakidiyao yo magai wa babadadiyao maiyadiyao. Se tuli, na kabo Pesitasi ye hedede Paulo se woyaiyama. 24Na kabo ye hedede ye wane, “Wasawasa saesaena Agilipa yo boda maudoimiu inai maidamaiyao ta, teina tamowai ta kwa kita! Yelusalema yo Sisaliya unai Dius tamowaidiyao se kaibwada kaliguyena se wane, ‘Teina tamowai ta ye namwa mo tabu ye maumauli.’ 25Na ya nuwatulobai meta teina tamowai ta unai nige yababa hesau ye ginauli na debanaena bena taba se hekilaino na ye mwaloi. Na ye hededelaoma meta taba ya hetamalilaei Sisa unai. Ede kabo ya hetamalilaei Loma. 26Na nige kabina ya kata saha kabo ya kuli ye lau Sisa unai na yona ya hedehedede, matawuwuna ede nige kabahegiluna hedehededena mamohoina hesau ya lobai. Unai ya laeyama boda maudoimiu yo kowa wasawasa Agilipa kalimiuwai, bena kana mata mamohoina kwa wasenei na kwa lobai, kabo gonowana ya kulikulilau Sisa unai, na yona ya hedehedede. 27Ya nuwatui meta nige ye dudulai bena tamowai hesau nige kana mata mamohoina ya lobai na taba ya hetamaligaibuilaei Sisa unai bena ye helauhetala.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index