Search form

Apostolo 3

Petelo taubunibuni hesau ye henamwanamwa

1Mayadai hesau meimeilahi yona tehaena tapwalolo mahanana ne unai* Petelo yo Yowane se lau numa tabuna unai. 2Na numa tabuna kawamatana hesana “Keda namwanamwana” unai meta taubunibuni hesau. Iya sinana ye labasi meta bunibunina, na mayadai maudoina tamowai ta se baheiyama se hetuli kawamata wa unai na ye kaikaibwadamoni taumwalamwalae wa udiyedi. 3Huyana Petelo yo Yowane bena se mwalae na ye kitadi ede hinage udiyedi ye kaibwadamoni. 4Taudi labui wa se kitalau iya unai, na Petelo ye wane, “Sola ku kitalaoma kai kalimaiyena.” 5Ede tamowai wa ye kitalau udiyedi, na yona nuwatu bena kabo yona kainauya saha hesau se mosei. 6Na Petelo ye hededelau unai ye wane, “Yau nige moni hesau kaliguyena, na saha kaliguyena ta meta kabo ya leyawa. Yesu Keliso Nasaleta tamowaina hesanaena ya hededelaowa, ku tolo na ku laulau.” 7Na Petelo ye kabilau tamowai wa nimatutuna unai na ye kabihetolo. Mahanana ne unai kaena tubeidiyao wa se bayao, 8ede ye tolomwamwayau na ye hetubu ye laulau. Na maiyadi se lusae numa tabuna wa unai ye laulau yo ye kamkamposi na Yaubada ye hedehedebasae. 9Na boda wa iya se kita ye laulau yo Yaubada ye hedehedebasaei 10na se kitalobai meta iya taukaikaibwada numa tabuna kawamatana unai ye tutuli wa, meta se siliyata yo se nokokalili.

Petelo ye hedehededelau boda wa udiyedi

11Na kabo taubunibunina se henamwanamwaꞌusei wa Petelo yo Yowane maidanao se hainimakabi na numa tabuna wa unai se pesa se lau teha hesauna hesana Solomona yona Logulogu unai. Na boda maudoidi saha se tubu wa se kita yo wasana se lapui ede se siliyata na se heloigogoi se lau udiyedi. 12Petelo ye kitadi ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Isalaela tamowaidiyao, idohagi to kwa siliyatakalili? Yo idohagi to kwa kaikewaigai kana kao doha ka bom yoma gigibwali yo yoma namwa debanaena tamowai ta ye laulau.

13Abelahama, Isako, Yakobo yo kada kulutubu maudoidi yodi Yaubada yona taupaisowa Yesu ye lausini na kabatuli namanamalina unai ye tuli. Huyana Yesu sola tanoubu ta unai meta komiu iya kwa mosegabaei na se unuhemwaloi. Pilato ye henuwa bena ye yailigabaei, na komiu kwa hedede meta Yesu nige kwa henuwa. 14Tamowai tabuna yo namwanamwana kwa subu na kwa kaibwada bena taba taukaikaiunu wa ye yailigabaei. 15Mauli wuwuna tamowaina kwa unui, na boita unai Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi, na tauhemamohoiyena ede kai.

16Tamowai maiyada ta totolo ta kwa kitalobai meta iya taubunibunina wa. Na Yesu iya ye hebayao matawuwuna ede Yesu ka sunumaei. Mamohoi, yoma sunuma Yesu unai debanaena tamowai ta ye namwanamwa matamiuyena.

17Na kehaguwao, kabina ya kata meta komiu yo tauwoyaigomiu Yesu nige kabina kwa kata meta iya Keliso ede, unai iya kwa unui. 18Na teina laulau ta udiyedi meta Yaubada kalinana peloweta se hededenonohaidiko wa se laoma se mamohoi, doha ye wane Keliso meta kabo ye kamkamna. 19Unai taba kwa nuwabui na kwa lau Yaubada unai, na yomi yababa kabo ye deuligabaedi yo yaluwamiu ye hehauhaudi 20na yona kaisunuwa tamowaina Keliso ye hetamali ye uyowa kalimiuyena, tamowaina ede Yesu. 21Na Yesu sola kabo ye miya galewa ne unai kana siga Yaubada ye hetubu bena ginauli maudoidi ye hehauhauꞌuyoidi, doha beyabeyana ye hedehededehesunuma yona peloweta tabudiyao yodi hedehedede udiyedi. 22Doha peloweta Mose ye hedede ye wane, ‘Guiyau Yaubada kabo luwamiuyena peloweta hesau ye kaisunuwai doha yau. Kwa lapulapulau yona hedehedede maudoidi udiyedi! 23Ena kowa kaiteya nige ku lapulapulau peloweta ne unai meta kabo Yaubada yona tamowai luwadiyena ye boligabaego na ye tolehesuwalakaliliyego.’ (Dutelonomi 18:15 yo 18 yo 19) 24Yo hinage Samuwela unai ye hetubu ye laoma meta peloweta maudoidi ginauli sahasahadi se tubutubu mayadai ta udiyedi meta se hededebagunaidiko. 25Yo hinage Yaubada yona talam ye ginauli na ye hededehesunuma Abelahama unai ye wane, ‘Kam isimulita kabo tanoubu ta tamowaidiyao yodi kabanamwa.’ (Genese 22:18 yo 26:4) Peloweta yodi hedehedede wa yo Yaubada yo Abelahama yodi talam wa kaniyodi tauhaidi ede komiu kadi isimulita. 26Huyana Yaubada yona heyayai tauhaina ye hetolo meta ye hetamalibagunaiyawa komiu Dius tamowaidiyao kalimiuyena na unai ye henuwa bena ye hededehenamwagomiu yo ye saguigomiu bena yomi miyamiya kwa buidi na yomi laulau yabayababadi kwa hekaiyawasidi.”

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index