Search form

Apostolo 4

Petelo yo Yowane Sunedeli unai se helauhetaladi

1Petelo yo Yowane sola ma hedehedededi boda wa udiyedi na taukaitalasam hekadi yo numa tabuna yona polisi kadi tanuwaga yo Sadusiya tamowaidiyao hekadi se lage. 2Se koipilikalili matawuwuna apostolo labui wa se lauguguya na se lauhekata tamowai wa udiyedi meta Yesu boita unai ye toloꞌuyoko, yo tauboiboita kabo hinage boita unai se toloꞌuyo. 3Se haidi, na mahana ye laoko ede se toledi numatutuguduyena ye lau ee mala ye tom. 4Na iyamo Petelo yona lauguguya wa taulapui tamowaidiyao gwaudi meta se kawamamohoi. Na loheloheyao taukawamamohoi maudoidi badodi ye sae ede nuwana 5,000 ye lobai.

5Mala wa ye tom meta Dius tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yo laugagayo taulauhekataena tamowaidi se lagegogoi Yelusalema unai.* 6Luwadi ne unai meta taukaitalasam saesaena Anase, yo Kaiyapasi, Yowane, Alekisenda yo taukaitalasam saesaena kehanao tatao hekadiyo. 7Se hedede meta Petelo yo Yowane se woyaidima na se hetolodi duwaduwali wa unai, na se henahenamaiyedi se wane, “Kaiteya yona gigibwali yo hesana unai laulau ta kwa ginauli?” 8Yaluwa Tabuna Petelo ye hesibasiba ede ye hededebui ye wane, “Tauwoyawoya yo babadao! 9Kwa henamaiyegai laulau namwanamwana ka ginauli taubunibuni wa debanaena. Na kwa henuwa bena kabina kwa kata idohagi na ye namwanamwa. 10Unai bena ya hemasalaha kalimiuyena yo Isalaela maudoidi udiyedi: Tamowai ta matamiuyena ye totolo ta, iya Yesu Keliso Nasaleta tamowaina yona gigibwaliyena ye namwanamwa. Yesu meta kwa hesataulo na ye boita, na Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi boita unai. 11Na kulikuli tabuna unai Yesu hedehededena ta hasili ye wane,

‘Iya meta duu komiu taukabinuma kwa subu na kwa tolehesuwala wa,

na iyamo iya duu salibebe yo numa tauhebayaona ede.’* (Same 118:22)

12Nige tamowai hesau gonowana ye hemaulida, matawuwuna kaiyaulina ta unai Yaubada nige hesa hesau ye leyama unai kabo gonowana ye gilihaida.”

13Tauwoyawoya wa Petelo yo Yowane se kitadi se hedehedede ma nuwabayaodi, yo hinage kabina se kata meta siya tamowai gaibu nige se sonoga, meta se siliyata. Na se nuwatulobai meta taudi labui wa Yesu tauhemuliwatanina. 14Na nige gonowana saha hesau se hedede, matawuwuna ede tamowai se henamwanamwaꞌusei wa Petelo yo Yowane maiyadi se totolo. 15Na se hededelau udiyedi Sunedeli numana wa se pesagabaei se lau dagela, na kabo se bom se koitalaliu 16se wane, “Kabo saha ta ginauli tatao ta udiyedi? Yelusalema maudoina unai meta laulaugigibwali saesaena se ginauli wa kabina se katako, na nige gonowana ta uhalaei. 17Na sunuma ta hedehededena bena ta hekaiyawasi tabu ye laki ye lau boda udiyedi. Unai kabo ta hededebayao yodi labui ta udiyedi tabu Yesu hesanaena se hedehededeꞌuyo tamowai hesau unai.”

18Na kabo se yoganeiꞌuyoidima na se hededelau udiyedi bena tabu Yesu hesanaena se hedehedede yo se laulauhekata. 19Na Petelo yo Yowane se hedede se wane, “Komiu kwa bom kwa hineli saha ye dudulai Yaubada matanaena, yomi hedehedede ta ka lauwatani o Yaubada? Taba Yaubada mo ka kawakabiyei! 20Unai nige gonowana ka mwanomwanou, na ginauli namwanamwadi ka kitadi yo ka lapuidi wa kabo ka hededehemasalahadi.” 21Na kabo tatao lakilakidiyao wa apostolo wa se hededehemahematausidi na se hetamalidi se lau. Na nige keda hesau se lobai taba unai kabo se hekamkamnadi, matawuwuna laulau saha ye tubu wa unai ede tamowai maudoidi Yaubada se hedehedebasaei. 22Yodi hedehedebasae kaniyona ede laulau gigigigibwalina wa unai taubunibunina se henamwanamwaꞌusei wa yona bolimai meta 40 ye laugabaeiyako.

Taukawamamohoi yodi tapwalolo

23Huyana Petelo yo Yowane se hededegabaedi ede se uyo kadi boda wa udiyedi, na taukaitalasam tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yodi hedehedede wa se hededehemasalahadi udiyedi. 24Na wasa wa se lapui ede taukawamamohoi maudoidi ma nuwakesegadi se tapwalologogoi se wane, “Guiyau saesaekalilina, kowa galewa, tanoubu, gabwa, yo ginauli maudoidi tauginaulidi. 25Yaluwa Tabuna yona hekata unai yom heyayai tauhaina kama kulutubu Dawida ye hedede ye wane,

‘Idohagi to dagela tamowaidiyao se koipilikalili,

yo boda lakilakidiyao nuwanuwatu yabayababadi se koitalaliugaibuidi?

26Tanoubu wasawasadiyao se nonoha,

yo tauwoyawoya se lagegogoi

bena Guiyau se lului

yo se haikabi yona kaisunuwa tamowaina* unai.’ (Same 2:1-2)

27Ye mamohoikalili, Heloda yo Pontiusi Pilato, yo Isalaela yo dagela tamowaidiyao maudoidi se tupagogoi magai ta unai bena yom heyayai tauhaina tabuna Yesu unai se haikabi. Iya ede yom kaisunuwa tamowaina. 28Saha se ginauli wa meta yom gigibwaliyena beyabeyana ku hinelinonohaiyako meta kabo ye tubu. 29Unai ede ka kaibwadaigo, Guiyau, bena yodi hedehededehemahematausi wa ku nuwatuidi na yom taupaisowa ta ku hebayaodi bena wasam se duwai ma nuwabayaodi. 30Nimam ku heleledobiyeiyama na ku hegigibwalidi to taukasiyebwa se henamwanamwadi yo laulau gigigigibwalidi se ginaulidi yom heyayai tauhaina tabuna Yesu hesanaena.”

31Tapwalolo wa ye gehe meta yodi kabakoigogo numana wa ye nukunuku na Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi, na kabo se lau Yaubada wasana se duwai ma nuwabayaodi.

Taukawamamohoi se haihaisagusaguꞌuyoidi

32Taukawamamohoi maudoidi wa nuwadi kesega. Yodi gogo wa udiyedi meta se haihaisagusaguꞌuyoidi, na nige hesau ye hedede bena ye bom mo yona gogo. 33Na apostolo wa Guiyau Yesu yona toloꞌuyo boita unai wasana se hedehededehemasalaha ma gigibwalidi. Na Yaubada yona kabinamwa meta taukawamamohoi maudoidi wa udiyedi.

34Taukawamamohoi wa udiyedi nige hesau ye deha, matawuwuna ede kaiteyadi yodi tano yo numa, meta se lokuneidi 35na monidiyao wa se baheidima na se mosedi apostolo wa udiyedi, kabo se soiyedi kaiteyadi se deha wa udiyedi.

36Taukainauya hesau meta Yosepa. Iya Lewi kana isimulita hesau, Saipulusi bwanabwanaluwana unai ye laoma. Na apostolo wa hesana se tole ede Banaba, kaniyona ede tauhedehededehebayao. 37Iya yona tano hesau ye lokunegabaei na monina wa ye baheiyama na ye mosegabaei apostolo wa udiyedi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index