Search form

Apostolo 9

Saulo ye nuwabui

1Yelusalema unai Saulo sola Guiyau tauhemuliwatanina wa ye hededehemahematausidi bena ye koihemwaloidi. Ye lau taukaitalasam saesaena unai 2na ye hededelau taba yona talam ye ginauli na leta ye kuli na ye mosei Saulo kabo ye laei Damaseko Dius tamowaidiyao ye hekitadi, na ena menai Guiyau tausunumaena hekadi ye lobaidi meta kabo ye haidi ye laedi Yelusalema na ye toledi numatutugudu unai.

3Saulo ye dahalai ye lau Damaseko hesabana. Magai wa ye hanahanawui, na makesega mala lakilakina galewa ne unai ye sinadobima Saulo kewana ne unai. 4Ede Saulo ye gulidobi bwatano wa unai na kalina hesau ye lapui ye wane, “Saulo! Saulo! Idohagi to ku hekamkamnagau ta?” 5Saulo ye wane, “Guiyau, kowa kaiteya?” Na kalina wa ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Yau ede Yesu ku hekamkamnagau ta. 6Ku tolo na ku lau Damaseko, unai kabo tamowai hesau ye hededelaowa saha bena kabo ku ginauli.”

7Saulo kana bodao wa se siliyatakalili na nige gonowana saha hesau se hedehedede, matawuwuna kalina wa daguguna se lapui na tamowaina nige se kita. 8Saulo se kabihetolo na matana ye helaladi, iyamo nige gonowana saha hesau ye kita. Ede se kabinimai na se woyai se lau Damaseko. 9Menai mayadai haiyona unai nige gonowana saha hesau ye kita, nige kai ye kai, yo nige waila ye numa.

10Damaseko unai Yesu tauhemuliwatanina hesau hesana Ananiya. Kenosuwaiyena Guiyau ye hedehededelau unai ye wane, “Ananiya!” Na Ananiya ye wane, “Guiyau, yau ede teina.” 11Na Guiyau ye wane, “Ku tolo Keda Dudulaina unai ku lau Yudasi yona numa na menai kabo Tasusi tamowaina hesau hesana Saulo ku kita. Iya ede menai ye tapwatapwalolo. 12Saulo yona tapwaloloyena na tautau hesau ya hekita meta tamowai hesau hesana Ananiya kabo ye lau iya unai na nimana ye tolesaedi kewana ne unai, kabo matana wa se namwanamwaꞌuyo.” 13Na Ananiya ye wane, “Guiyau, tamowai se bado udiyedi hedehedede ya lapuidi meta teina tamowai ta Yelusalema unai laulau yabayababadi udoiꞌudoi ye ginaulidi Guiyau yom tamowai* kalidiyena. 14Na taukaitalasam tauwoyawoya udiyedi gigibwali ye hai na ye laoma Damaseko bena Guiyau hesam yena tauyogayogasaewa* maudoidi kabo ye haidi na ye toledi numatutugudu unai.” 15Guiyau ye hedehededelau Ananiya unai ye wane, “Ku lau, matawuwuna ede yau yogu kaisunuwa tamowaina ede iya, kabo wasagu ta ye laei dagela tamowaidiyao yo yodi wasawasa udiyedi, yo hinage Isalaela tamowaidiyao udiyedi. 16Na iya kabo ya hekita meta hesagu ta debanaena kabo ye kamkamna.”

17Ede Ananiya ye lau Yuda yona numa unai ye mwalae na nimana ye tolesaedi Saulo kewanaena na ye wane, “Kagu kaha Saulo! Guiyau Yesu, yom laoma wa unai ye taumasalaha kalimyena wa, iya ye hetamaligau ya laoma kalimwai ta, kabo matam ta se namwanamwaꞌuyo yo hinage Yaluwa Tabuna kabo ye hemwayaugo.” 18Mahanana ne unai ginauli hesau kana kao doha yama konahidi Saulo matana wa udiyedi se bekuhai, na gonowana ye kaikewaꞌuyo. Ede ye tolo na ye babatiso. 19Ye kaikai kabo yona bayao ye haiꞌuyoi.

Saulo Damaseko yo Yelusalema unai

Kabo Damaseko unai Yesu tauhemuliwatanina wa maidadi Saulo se miya mayadai hisa, 20na Saulo ye hetubu ye lauguguya sunago udiyedi ye wane, “Yesu meta iya Yaubada natuna.” 21Taulapulapui maudoidi wa se siliyata yo se nuwapwanopwano na se wane, “Teina tamowai ta meta Yelusalema unai taukawamamohoi Yesu unai ye kabikabihenayaidi, yo hinage ye laoma inai bena Yesu tauhemuliwatanina ye haidi na ye laedi taukaitalasam tauwoyaidi udiyedi.” 22Na Saulo yona guguya ye bayao ye lau, na ye hededehemasalahanamwanamwaei meta Yesu iya Yaubada yona kaisunuwa tamowaina.* Ede Dius Damaseko unai taumiya wa nuwadiyao se pwanopwano na nige gonowana kalinana se bui.

23Saulo ye babawa huyalohaloha, na kabo Dius tamowaidiyao se koitalaliu bena iya se koihemwaloi. 24Na iya yodi talaliu wasana ye lapui. Mayadai yo boniyai magai wa kedadiyao se kaikaikewaguduidi bena unai kabo Saulo se unuhemwaloi. 25Ede boniyai hesau unai Saulo tauhemuliwatanina hekadiyo se hededelau Saulo unai bosaena ye gelu na magai wa ganana windona unai se hedalolodobiyei na ye dahalai ye lau Yelusalema.

26Saulo ye lage Yelusalema na ye kaipate bena ye lusae tauhemuliwatani wa udiyedi, iyamo se matausei matawuwuna ede nige se kawamamohoiyei meta iya tauhemuliwatani hesau. 27Na Banaba Saulo ye woyaiyama apostolo wa udiyedi yo ye hededehemasalaha kalidiyena meta Damaseko kedana unai Saulo Guiyau ye kita yo Guiyau ye hededelau Saulo unai. Yo hinage ye hededehemasalaha meta Damaseko unai Yesu hesanaena ye lauguguya ma nuwabayaona. 28Ede Saulo maiyadi se miya. Na Yelusalema magaina maudoina ye tauhetakikili, na Guiyau hesanaena ye laulauguguya. 29Yo hinage Dius hekadi taukalina Giliki maiyanao se haikawayagala. Na se koitalaliu bena se koihemwaloi. 30Na taukawamamohoi hedehedede wa se lapui ede se woyai se laei Sisaliya na menai se hetamali ye lau yona magai Tasusi.

31Kabo Yudeya, Galili yo Samaliya udiyedi ekalesiya meta nuwadiyao se talu na daumwaliyena se miya. Yaubada yodi sunuma wa ye hebayaodi. Na Guiyau matausina unai se miya yo Yaluwa Tabuna ye henuwabayaodi, ede kadi boda wa ye laki ye lau.

Petelo Eneyasi ye henamwanamwa

32Na Petelo ye taihile ye lau teha maudoina udiyedi taukawamamohoi ye kaitaumanaidi. Yona taihile wa unai ye lage magai hesau hesana Lida, unai Guiyau yona tamowai* ye kitadi. 33Na temenai tamowai hesau bunibunina ye lobai hesana ede Eneyasi. Bolimai haligigi-haiyona (8) unai nige gonowana yona kabakeno ye pesagabaei. 34Petelo ye hededelau Eneyasi unai ye wane, “Yesu Keliso ye henamwanamwago. Ku tolo na yom kabakeno ne ku gwaugogoi.” Mahanana ne unai ye namwanamwa. 35Unai boda maudoidi Lida yo Salona udiyedi taumiya Eneyasi se kita ede se kawamamohoi Guiyau unai.

Petelo Dolekasi ye hetoloꞌuyoi boita unai

36Yopa unai tauhemuliwatani sinena hesau hesana ede Tabita (kalina Giliki unai ta wane Dolekasi).* Huya maudoina yona laulau se namwa tamowai udiyedi yo taudehadeha ye sagukaliliyedi. 37Na ye kasiyebwa ede ye boita. Na sinalena wa se deuli na se tole numa wa heisi helabuina bilina hesau unai. 38Lida meta Yopa dedekanaena. Na tauhemuliwatani wa wasa se lapui meta Petelo iya Lida unai, ede tatao labui se hetamalidi se lau Petelo unai se wane, “Ku laoma ta laumwamwayau!” 39Ede Petelo maiyadi se lau se lage meta se woyaei se sae bili wa unai. Na wabuwabu hekadi Petelo se tolohetakikili na se doudou yo kadi kwama yo kaleko hekadi Dolekasi ye ginaulidi wa se hekita.

40Petelo maudoidi wa ye hetamalidi bili wa se pesagabaei, na ye tulibono yo ye tapwalolo. Kabo ye kaikewalau Dolekasi unai na ye wane, “Tabita, ku tolo!”, na sinebada wa matana ye helaladi na Petelo ye kita ede ye tolo na ye tuli. 41Kabo Petelo ye kabilau nimana wa unai na ye kabihetolo, na ye yoga taukawamamohoi yo wabuwabu wa se mwalae na se kita meta Dolekasi boita unai ye toloꞌuyoko. 42Yopa unai taumiya maudoidi wasa wa se lapui meta se kawamamohoi Guiyau unai, na hekadiyo nige se kawamamohoi. 43Na Petelo kabo Yopa unai ye miya, Simona yona numa unai. Simona kana paisowa ede suisui dahidiyao se kopadi na se mosedi iya ye heꞌaꞌadi yo ye kabinonohaidi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index