Search form

Apostolo int

Buka ta hededehemasalahana

Teina buka ta taukulina Lukasi, na ye kulilae tamowai hesau hesana Teopilo unai. Lukasi yona buka hesau meta ewaneliya, na temenai ye kulihemasalaha meta Yesu yona mauli unai saha ye tubutubu wa ye kitahekasa na kabo ewaneliya wa ye kuli. Teina buka ta meta yona ewaneliya ye tubei. Yesu yona toloꞌuyo mulina ne unai ye hetubu, na kabo ye hededehemasalaha idohagi ekalesiya bodadi Yaluwa Tabuna se hai na idohagina se tadada, Yelusalema yo Antiyoka yo Loma basileiyana tehana hekadiyo udiyedi na ye lau ee Paulo apostolo ye lage Loma magaina lakilakina unai.

Nuwanuwatuna saesaedi

1. Yesu ye seuyo galewa (1:1-26)

2. Yaluwa Tabuna ye taluma ekalesiya udiyedi na dubu ye laki ye lau Yelusalema unai (2:1-6:7)

3. Setepano se unui (6:8-8:3)

4. Pilipo ye lauguguya dagela tamowaidiyao udiyedi (8:4-40)

5. Saulo ye nuwabui (9:1-31)

6. Petelo yo tamowai hekadiyo yodi paisowa Yudeya yo hinage dagela tamowaidiyao udiyedi (9:32-12:25)

7. Paulo yona lauwasi kadauna bagubagunana (13:1-14:28)

8. Yelusalema unai dubu babadadiyao taunuwabui dagela tamowaidiyao udiyedi yodi se hineli, yodi sunuma kabikabina bena doha saha (15:1-35)

9. Paulo yona lauwasi kadauna helabuina (15:36-18:22)

10. Paulo yona lauwasi kadauna hehaiyonana (18:23-21:16)

11. Yelusalema unai Paulo se hewaiunu na se na se helauhetala, na kabo se lae Sisaliya unai se helauhetala (21:17-26:32)

12. Paulo yona kadau ye lau Loma magaina lakilakina yo yona miya Loma unai (27:1-28:31)

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index