Search form

Kolose 1

1Yau Paulo, Yesu Keliso yona nuwatu unai ye kaisunuwaigau yona apostolo. Kada kaha Timoti maiyagu leta ta ka kuliyawa 2komiu kama kahao sunuma unai Kolose unai kalimiuwai. Komiu Yaubada yona tamowai tabudiyao,* yo kwa tolobayao sunuma unai. Taba tamada Yaubada yona kabinamwa yo yona nuwadaumwali ye lediwa kalimiuwai.

Lautoki yo tapwalolo

3Huya maudoina yomiu ka tapwatapwalolo meta Yaubada, iya Guiyau Yesu Keliso Tamana, ka laulautokiyei, 4matawuwuna ede wasamiu ka lapui meta yomi sunuma Yesu Keliso unai ye bayao, yo yona tamowai maudoidi kwa gadosisiyedi. 5Yomi sunuma yo yomi gadosisi ta wuwudi ede kainauya Yaubada ye tolenonohaiyako galewa ne unai na kwa nayanayaei ma nuwabayaomiu. Kainauya ta wasana wa kwa lapuiyako huyana wasa mamohoina ye laowa kalimiuwai, iya ede wasa namwanamwana.* 6Tanoubu ta maudoina unai wasa namwanamwana ta ye kini ye laki ye lau, yo ye kaniyo, doha ede saha ye tubu komiu kalimiuyena ta. Yona kabahetubu meta huyana wasa namwanamwana ta kwa lapui na Yaubada yona kabinamwa wasana mamohoina kwa nuwatulobai. 7Wasa ta tauhekatagomiu ede Epapalasi, yoma hali taupaisowa* namwanamwana, na ka gadosisiyei. Iya meta Keliso yona taupaisowatahitahi tamowaina hesau, iya ede yomai ye paipaisowa. 8Yomi gadosisi Yaubada Yaluwana ye haiyawa wa kada kaha wa ye hededehemasalaha kalimaiyena.

9Unai ede huyana wasamiu ka lapui na ye laoma meta nige ka kaiyawasi na huya maudoina yomiu ka tapwatapwalolo. Ka kaikaibwadasae Yaubada unai bena Yaluwa Tabuna yona sibasiba yo nuwamasalaha maudoina unai ye hemwayaugomiu na Yaubada yona nuwatu kabina kwa kata. 10Yoma tapwalolo ta kaniyona ede bena yomi mauli miyamiyana maudoina kwa miyaei doha Guiyau tausunumaena yodi miyamiya, na iya nuwana kwa henamwa yomi laulau udoiꞌudoi udiyedi, kana kao ede doha teina: Yomi paisowa namwanamwadi udiyedi bena kaniyodiyao se tubu, yo Yaubada nuwatulobaina kalimiuyena bena ye laki ye lau; 11Yaubada yona gigibwali saesaena unai bena ye hebayaogomiu na kwa nuwabayao yo nuwamiu se talu; na ma gwaugwauyalamiu 12Tamada kwa laulautokiyei. Iya dudulai ye leyawa na yona kainauya yona tamowai udiyedi gonowana kabo kwa hai, galewa ne unai. 13Yo hinage iya masigili yona gigibwali unai ye gilihaida na ye tolelaeda natuna ye gadosisiyeiꞌusei yona basileiya unai, na yona kitahetete yo yona woyawoya unai ta miyamiya. 14Na natuna wa ye hemaisahaida na ye yailihaida, na yoda yababa ye nuwatugabaedi.

Keliso ye saekalili

15Yaubada nige gonowana ta kita, na natuna mo gonowana ta kita. Iya kana kao gonogonowana doha tamana, ye baguna na kabo Yaubada nimana ginaulidi maudoidi, 16matawuwuna Yaubada ginauli maudoidi iya kalinawai ye hetubudi, galewa yo tanoubu ginaulidiyao, ginauli masamasalahadiyao yo ginauli wadawadamdi, doha wasawasa yo gigibwali yo tanutanuwagao yo tauloina udoiꞌudoi. Ginauli maudoidi ta iya ye ginaulidi, yo ginauli maudoidi meta iya yona. 17Iya ye tububaguna na kabo ginauli maudoidi, yo iya debanaena ginauli maudoidi se miyamiya yo se namwanamwa.

18Iya meta kulukulu, na iya tauna ede ekalesiya bodana. Iya mauli kabahetubuna, yo tauboiboita udiyedi ye toloꞌuyobaguna, bena ginauli maudoidi udiyedi ye baguna. 19Matawuwuna Yaubada ye hineli ede bena iya ye bom kana kao mamohoina maudoina ye miyahai Keliso unai, 20yo iya unai ginauli maudoidi tanoubu ta yo galewa ne udiyedi ye uyoidima kalinawai, na nuwadaumwali ye ginauli Keliso kwasinana unai, iya ede sataulo ne unai ye didima wa.

21Huya bagubagunana unai meta komiu Yaubada kwa miyasuwalaei yo nuwamiu ne unai kwa hemala kana waiunu, kabahemasalahagomiu ede yomi laulau yababadi wa udiyedi. 22Na teina huya ta unai Keliso yona boita yo bulumana debanaena Yaubada ye kawakehaꞌuyoigomiu. Yona nuwatu ede bena ye haigomiu na matanaena kwa hemala tamowai tabudiyao, nige yababa hesau, yo nige kabahegilugomiu hesau, 23ena yomi sunuma unai kwa tolobayao na wasa namwanamwana hededehesunumana wa nige kwa sigigabaei. Teina wasa namwanamwana ta, iya ede kwa lapuiyako yo se lauguguyaeyako tanoubu ta tamowaidiyao maudoidi udiyedi. Na yau Paulo wasa ta taupaisowaina yo tauwasaduwaiyeina ede.

Paulo yona paisowa dubu debanaena

24Ya gwauyalakalili meta taugu ta unai hesabamiu ya kamkamna. Kamkamna udoiꞌudoi ta, siya meta Keliso debanaena, na ya hekalodi kana siga hekamkamna ta se gehe, na unai Keliso tauna ya saguidi, siya ede yona dubu.* 25Yau dubu yodi taupaisowa. Na Yaubada paisowa ta ye leyama bena iya wasana maudoina ya hededehemasalahanamwanamwaei kalimiuyena. 26Yaubada wasana ta, iya ede yona nuwatu wadawadamna nige ye hemasalaha isi bagubagunadi udiyedi, na teina mayadai ta unai ye hemasalaha yona tamowai tabudiyao* udiyedi. 27Yaubada ye henuwa bena yona nuwatu wadawadamna saesaekalilina yo wasawasana ye hemasalaha siya kalidiyena. Yona nuwatu te meta komiu dagela tamowaidiyao nuwanuwatudi, iya ede: Keliso meta hinage komiu dagela tamowaidiyao maidamiu. Na Keliso debanaena komiu hinage gonowana kwa nuwabayao meta kabo Yaubada yona namanamali kwa lobai.

28Na kai meta Keliso wasana ta ka hededehemasalaha, na sibasiba Yaubada ye leyama ta unai tamowai maudoidi ka guguyaidi yo ka hekatanamwanamwaedi, bena maudoidi se bayao, Keliso debanaena. 29Teina nuwatu ta unai ya kaipatebayao na Keliso yona bayao yena ya paisowa, iya ede gigibwalina yogu mauli unai ye paipaisowa ma bayaona.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index