Search form

Kolose 2

1Komiu yo Laodisiya unai taumiya yo hinage tamowai hekadiyo siya sola nige kagu kao se kita, ya henuwakalili bena kabina kwa kata meta ya kaipatebayao hesabamiu, 2bena nuwamiyao se bayao yo gadosisi unai kwa hebodakesega, yo bena ginauli maudoidi kwa nuwatulobainamwanamwaedi, na Yaubada yona nuwatu wadawadamna kabina kwa kata, iya ede Keliso. 3Iya kalinawai meta sibasiba yo sonoga maudoidi doha wasawasa wadawadamdi.

4Nuwatu ta ya hedededi kalimiuyena, na tabu tamowai hesau yona hededesonoga udiyedi ye lupohaigomiu. 5Buluma unai ya miyasuwalaegomiu, na iyamo yogu nuwanuwatu ta unai yau ede maidamiu. Ya gwauyala matawuwuna ya kitagomiu meta yomi miyamiya se dudulai yo yomi sunuma Keliso unai ye bayao.

Mauli mamohoina ede Yesu unai

6Yesu Keliso kwa haiyako yomi Guiyau, unai iya bena kwa hemuhemuliwatani. 7Kaiwa lamdi se dobi bwatano unai na kabo kaiwa ne se kinilakilaki, meta doha komiu bena Keliso unai kwa tolobayao.* Yomi sunuma se hekatagomiu wa unai bena kwa bayao, yo huya maudoina kwa laulautoki Yaubada unai.

8Kwa kitakitanamwanamwa tabu tamowai hesau tanoubu ta sonogadi hedehedede lupolupodi udiyedi ye woyahaigomiu. Yodi lauhekata ta meta kulutubu kabikabidiyao yo tanoubu ta laugagayodi lakilakidiyao udiyedi se tolo na nige Keliso unai. 9Na iyamo Yaubada meta Keliso unai ye miya. Iya kana kao maudoina ede ta kita Keliso tauna unai. 10Na Keliso unai sonoga maudoidi kwa henuwadi wa meta kwa haidiko. Na Keliso meta gigibwali yo tanuwaga maudoidi ye saedikwaidi.

11Keliso unai komiu pelitome kwa haiyako,* kaniyona ede mauli beyabeyana kwa tolehesuwala. Pelitome ta meta nige tamowai nimadiyena se ginauli, na Keliso ye ginauli 12huyana babatiso unai Keliso maidamiu se puluhikesegaigomiu.* Yo iya maidamiu kwa toloꞌuyo matawuwuna yomi sunuma Yaubada yona gigibwali unai, iya Keliso boita unai ye hetoloꞌuyoi. 13Beyabeyana komiu meta boita unai, yomi laulau yababadi debadiyena, matawuwuna yomi mauli beyabeyana nige kwa boligabaei.* Na huyana komiu boita unai meta Yaubada Keliso maidamiu ye hemauligomiu, na yoda yababa maudoidi ye nuwatugabaedi. 14Kabahegiluda pepwana ye haigabaei na ye tutuhepatulaei sataulo ne unai. 15Tanoubu ta gigibwalidiyao yo tanuwagadiyao yodi gigibwali Yaubada ye haigabaei ede boda matadiyena ye hemwadinedi, yo ye hekitadi meta sataulo wa unai ye saedikwaidiko.

Tabu kwa kitalau miyamiya yo kabikabi laugagayodi udiyedi

16Unai tabu kwa lapulau tamowai udiyedi ena se hegilugomiu kabikabi udoiꞌudoi debadiyena, doha kai yo numanuma hekahekasisidi, yo henuwaisini mayadaidi udoiꞌudoi, yo nawalai ye poehauhau kaikaigogodi yo Sabati hekasisina unai. 17Teina laulau ta meta tautaugaibu yo ginauli matadaena se laolaoma ne kabakitadi; na mamohoina ede Keliso unai. 18Tamowai hekadi kadi kao se ginaulidi doha taunuwadobidobi, yo se tabaꞌohu anelu udiyedi. Se hedede meta nige gonowana yomi kainauya kwa hai. Tabu kwa lapulapulau udiyedi! Siya tautau udiyedi ginauli maudoidi se kitadi meta se hedehededehemasalahadi, na nuwadiyao ne tanoubu nuwanuwatudi udiyedi se mwayau ede se henuwasaesaedi. 19Siya nige se patulau kulukulu unai, iya ede Keliso. Na kulukulu unai ye dobi yauna maudoidi meta iya wanowanogalana bayabayaodi udiyedi ye kabihekahinidi, na se patukesega kulukulu unai, na se hemala tau kesega na se kini Yaubada yona gigibwaliyena.

20Komiu Keliso maidamiu kwa boitakesegako, unai tanoubu ta laugagayona meta nige yodi gigibwali kalimiuyena. Na idohagi to sola kwa miyamiyawatanidi kana kao doha komiu sola tanoubu ta tamowaidiyao? Yodi laugagayo doha se wane, 21“Tabu ku hepahepaisowa! Tabu ku kaikai! Tabu ku kabikabitonogi!” 22Teina laugagayo ta meta tamowaigaibu yodi sonoga yo yodi lauhekata. Na tanoubu ginaulidi se laugagayoidi wa meta ta hepaisowadi na kabo se gehe. 23Laugagayo ne kadi kao doha sonoga, matawuwuna ede se hededehemasalaha meta idohagi bena ta tabaꞌohu Yaubada unai, yo idohagi bena ta nuwadobidobi, yo idohagi bena tauda ta hekamkamna na unai kabo yoda laulau se dudulai. Laugagayo maudoidi ta nige yodi namwa hesau, kaniyona ede tamowai yodi buluma gadosisidi nige gonowana se hekaiyawasidi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index