Search form

Kolose 3

Mauli hauhauna miyamiyana

1Keliso maidamiu Yaubada ye hemauligomiuko. Unai nuwamiu kwa tudi se lau galewa ginaulidiyao udiyedi. Temenai Keliso ye tuli Yaubada nimatutuna unai. 2Galewa ginaulidiyao kwa nuwanuwatuidi, na tabu yomi nuwatu se lau tanoubu ta ginaulidiyao udiyedi, 3matawuwuna kwa boitako na yomi mauli mamohoina ede wadawadamyena Keliso unai, iya ede Yaubada maiyana. 4Keliso iya yomi mauli mamohoina ede, na huyana ye masalahaꞌuyoma meta komiu kabo hinage maidamiu kwa masalaha yona namanamali unai.

5Unai bena tanoubu laulaudi kalimiuyedi ne kwa hekaiyawasikaliliyeidi, siya ede: ganawali,* laulaubiki, nuwatubiki, gadosisi yabayababadi, yo gogo gadosisidi kalimyena ye lakikalili, iya meta yaubadalupolupo tabaꞌohuidi. 6Teina laulau ta debadiyena Yaubada taukawayagala ne ye kouyalayalaedi yo kabo ye hekamkamnadi, 7na yomi mauli beyabeyana unai meta teina miyamiya ta udiyedi kwa miyamiya. 8Iyamo teina huya ta meta laulau doha teina bena kwa hekaiyawasidi: kouyalayala, kabikabisokosoko, yababa ta ginauli tamowai hesau unai, tamowai ta hededeheyaheyababagaibui, yo tabu hedagwali yababa kawamiuyedi kwa hedehededeidi. 9Tabu kami kahao udiyedi kwa laulaulupolupo, matawuwuna taumiu beyabeyadi yo yodi kabikabi maudoidi kwa tolehesuwaladiko, 10na taumiu hauhaudi kwa luwuidi. Taumiu hauhaudi ta meta huya maudoina Yaubada ye hehauhaudi ye lau ee kami kao doha tauhetubugomiu, yo hinage iya kabo kabina kwa katanamwanamwa. 11Unai taba nige tamowai ta hinehinelidi bena siya Giliki o Dius tamowaidi, taupelitome o nige taupelitome. Tabu laolaoma yo bubutuma tamowaidiyao* ta kitadobidobiyeidi. Yo tabu heyayai tauhaina tamowaidi o tamowai yaiyailihaidi* ta hinelidi. Na nuwanuwatuna lakilakina ede Keliso, na iya meta maudoida kalidaena ye miya.

12Komiu meta Yaubada yona kaisunuwai tamowaidiyao, ye tolehesuwalagomiu komiu iya yona,* yo ye gadosisikaliliyeigomiu. Unai laulau te udiyedi kwa sumagomiu,* doha katekamkamna, kabinamwa, nuwadobidobi, hedehededebigabiga, yo nayatautaubiga. 13Bena kwa nuwatalu na tabu kwa tautausiꞌolologaibu, yo yababa saha kalimiuwai se ginaulidi bena kwa nuwatugabaedi. Yababa kwa nuwatugabaedi gonogonowana doha Guiyau yomi yababa ye nuwatugabaediko. 14Na laulau namwanamwadi maudoidi ta udiyedi meta gadosisi kwa hai. Matawuwuna iya laulau maudoidi ta ye kabigogoinamwanamwaedi.*

15Maudoimiu ta meta Keliso tauna. Ye yoganegomiu bena nuwadaumwali unai kwa miya. Unai Keliso yona nuwadaumwali bena nuwamiu ye tanuwagaidi, yo bena kwa laulautoki. 16Keliso hedehededena bena nuwamiu ye hemwayaudi: Yomi sibasiba unai kwa lauhekata yo kwa guguyaꞌuyoigomiu, yo Same yo hedebasae wanadi yo wana tabudiyao kwa wanaidi ma laulautokimiu Yaubada unai. 17Na ginauli maudoidi kwa ginaulidi yomi hedehedede yo laulau udiyedi, bena kwa ginaulidi Guiyau Yesu hesanaena, na iya unai Yaubada Tamada kwa laulautokiyei huya maudoina.

Ekalesiya yodi numa laugagayodi

18Sinesineo maitawasola, bena mwanemiyao kwa hekasisiyeidi. Laulau ta meta Guiyau tauhemuliwatanina yodi miyamiya dudulaina ede.

19Tatao maitawasola, mwanemiyao kwa gadosisiyedi, na tabu kwa sinasinakalaedi.

20Wawayao, sinamiyao yo tamamiyao kwa kawakabiyedi ginauli maudoidi udiyedi, matawuwuna laulau ta Yaubada ye kitahenamwa.

21Tama, tabu huya maudoina natumiyao kwa henuhenuwayababadi, na madai nuwadiyao se basabasa.

22Heyayai tauhaidi, kami tanuwagao tanoubu ta unai kwa kawakabiyeidi huya maudoina ginauli maudoidi udiyedi, ena se kitakitagomiu o nige se kitagomiu, yo nige bena unai kabo se kitahenamwagomiu. Na kwa kawakabiyeidi ma nuwamamohoimiu yo Yaubada hekasisina unai. 23Yomi paisowa maudoidi bena kwa ginaulidi ma nuwakohihaimiu, doha Yaubada yona kwa paipaisowa, na nige tamowai mo yodi, 24matawuwuna kabina kwa kata meta yomi paisowa maisana kabo Guiyau unai kainauyana kwa hai. Kaniyona ede Guiyau Keliso yona kwa paipaisowa. 25Na ena tamowai hesau laulau yababana ye ginauli kabo yona laulau yababana ne maisana ye hai, matawuwuna Yaubada nige tamowai ye gadosisihineli yo ye kitahenamwagaibui.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index