Search form

Kolose 4

1Tanutanuwagao, yomi heyayai tauhaidi kwa kitahetetenamwanamwaedi yo kwa hemiyanamwanamwaedi, matawuwuna komiu hinage kami Tanuwaga ede galewa ne unai.

Guguya udoiꞌudoi

2Yomi tapwalolo bena se laulau, na udiyedi kwa silasilawa yo kwa laulautoki. 3Yomai hinage kwa tapwatapwalolo bena Yaubada keda ye soke na wasa namwanamwana, iya ede Keliso wasana wadawadamna Yaubada ye hemasalahayama wa* ka wasaduwaiyei. Teina wasa ta debanaena se kaugau na numatutuguduyena se tolegau. 4Yo taba kwa tapwalolo bena wasa ta ya hededehemasalahanamwanamwaei tamowai udiyedi, matawuwuna teina ta yogu paisowa ede.

5Na komiu, yomi laulau bena se namwa yo se sibasiba nige taukawamamohoi udiyedi. Maiyamiyao yomi miya mahanadiyao bena kwa hepaisowanamwanamwaedi na Keliso wasana kwa wasaduwaiyei. 6Yomi hedehedede udiyedi tamowai bena kwa katekamkamnaedi, yo yomi hedehedede bena se namwa,* na bena kabina kwa kata yodi hedehedede idohagi kabo hededebuinamwanamwaedi kwa moseidi.

Lautoki

7Wasagu maudoina meta Tikikasi kabo yomiu ye hedehedede. Iya meta kada kaha ka gadosisiyei, yo taupaisowatahitahi, yo yoma hali taupaisowa Guiyau yona paisowa ta unai. 8Iya ya hetamali ye laowa kalimiuwai, na bena wasamai yomiu ye hedehedede, yo hinage bena nuwamiu ye hededehebayaodi. 9Onesimo* maidana kabo se laowa. Iya kehamiu hesau, sunuma unai taumiyatahitahi yo iya ka gadosisiyei. Siya kabo wasamai maudoidi se hedededi kalimiuwai.

10Alistakasi, iya ede maidagu numatutugudu ta unai, yo hinage Maleko, iya Banaba nubaina, yodi lautoki se hetamalidiwa kalimiuwai. Maleko hedehededena ye laowako kwa lapui, na ena ye laowa meta kwa hailobai. 11Kada kaha Yesu, hesana hesau ede Diyasitasi, iya hinage ye lautokiyeigomiu. Yaubada yona basileiya paisowana unai yogu hali taupaisowa luwadiyena meta yodi haiyona ta siya se bom mo Dius tamowaidiyao. Na yodi haisagusagu kaliguyena meta nuwagu se hebayaokaliliyei.

12Kami kaha Epapalasi, iya Yesu Keliso yona taupaisowa hesau, hinage yona lautoki ye hetamaliyawa. Iya meta huya maudoina hesabamiu ye tapwalolobayao, bena taba Yaubada yona nuwatu maudoidi kabidi kwa katanamwanamwa na unai kwa tolobayao. 13Komiu yo Laodisiya yo Hiyelapolisi udiyedi taumiya, ya hededemamohoi kalimiuyena meta iya yomiu ye paisowabayao. 14Doketa Luka, iya yoda gadosisi tamowaina, yo Demasi, siya hinage yodi lautoki se hetamalidiwa. 15Yogu lautoki kwa mosei kada kahao Laodisiya unai taumiya udiyedi, yo hinage louda Nimpa unai yo yona numaena tauhekohekoikesega udiyedi.

16Leta ta kalimiuyena se hasiligabaei ye gehe kabo hinage kwa laei Laodisiya unai ekalesiya bodana ne udiyedi se hasili, na hinage leta ya kulilaei Laodisiya udiyedi wa bena se haiyawa na kwa hasili.

17Na kwa hededelau Akipasi unai kwa wane, “Paisowa saha Guiyau ye haiyawa wa ku ginaulihegehenamwanamwaei!”

18Yau Paulo, lautoki ta yau nimaguyena ya kuli.*

Kwa nuwatuigau yau ede numatutuguduyena.

Yaubada yona kabinamwa komiu kalimiuyena!

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index