Search form

Galatiya 3

Kabatolehedudulaida ede saha—laugagayo o sunuma?

1Komiu Galatiya meta tamowai yauyaulediyao. Kaiteya ye lupohaigomiu? Komiu kalimiuyena meta Keliso yona boita Sataulo ne unai kaniyona maudoina ya hededehemasalaha. 2Ya henuwa bena yogu kwa hedehedede: Idohagi na Yaluwa Tabuna kwa hai, laugagayo miyawatanina debanaena, o Keliso wasana kawamamohoiyeina debanaena? 3Sola ma yauyaulemiu? Yomi ekalesiya maulina Yaluwa yona gigibwali unai kwa hetubu, na idohagi to kwa kaipate bena kwa bom yomi bayao yena kwa miyai? 4Beyabeyana wasa namwanamwana debanaena kwa kamkamnakalili. Mamohoi kwa kamkamnagaibu e nige? Ya nuwatui nige. 5Hage, yogu kwa hedehedede: Yaubada iya Yaluwana Tabuna ye haiyawa yo laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi kalimiuyena meta laugagayo miyawatanina debanaena, o Keliso wasana kawamamohoiyeina debanaena?

6Gonogonowana doha Abelahama wasana ta hasili buka tabuna unai: “Iya Yaubada ye sunumaei, debanaena Yaubada ye hedede meta Abelahama iya miyamiyadudulai tamowaina.” (Genese 15:6) 7Unai bena kwa nuwatulobai meta Abelahama natunao mamohoidi ede Yaubada tausunumaena. 8Beyabeyana kulikuli tabuna ye hededenonohaiyako meta dagela tamowaidiyao Yaubada kabo ye tolehedudulaidi yodi sunuma debanaena, doha wasa namwanamwana hedehededena ye hededehemasalahanonohai Abelahama unai ye wane, “Tanoubu maudoina kalimyena kabo hededehenamwa se hai.” (Genese 12:3 yo 18:18 yo 22:18) 9Unai siya tausunuma meta Yaubada ye hededehenamwadi gonogonowana doha Abelahama sunuma tamowaina wa.

10Kaiteyadi se kitalau laugagayo miyawatanina unai bena kabatolehedudulaidi, siya meta hededeheyababa logulogunaena se miya. Matawuwuna kulikuli tabuna unai ye wane, “Laugagayo bukana unai ginauli maudoidi se kulidi ne, ena tamowai hesau nige ye miyawataninamwanamwaedi, meta iya hededeheyababa logulogunaena ye miya.” (Dutelonomi 27:26) 11Ye masalahakalili meta laugagayo nige gonowana tamowai hesau ye tolehedudulai Yaubada matanaena, matawuwuna ede, “Taumiyamiyadudulai meta sunuma debanaena kabo se mauli.” (Habakuku 2:4) 12Na laugagayo meta nige sunuma unai ye tolo, iya meta udoi. Na buka unai ta hasili meta “Laugagayo hedehedededi taumiyawatanidi, iya yona laulau debadiyena kabo ye mauli.” (Lewitikasi 18:5) 13Laugagayo ye hegiluda na kita hededeheyababa logulogunaena. Na huyana Keliso se hekabasi sataulo unai meta kada hededeheyababa wa iya ye haidi, unai ede ye hemaisahaida. Doha kulikuli tabuna unai se kuliyako se wane, “Ena tamowai hesau sataulo unai se hekabasi meta iya hededeheyababa tamowaina.” (Dutelonomi 21:23) 14Yesu Keliso ye hemaisahaida na iya debanaena hededehenamwa ye mose Abelahama unai wa bena ye laoma dagela tamowaidiyao udiyedi. Kaniyona ede bena sunuma debanaena Yaubada Yaluwa Tabuna ye hededehesunuma wa kabo ta hai.

Yaubada yona hededehesunuma Abelahama unai meta laugagayo ye saedikwai

15Kagu kahao, mayadai maudoina maulina miyamiyana heyaheyasonina hesau ya hai na ya hedehededei: Taba tamowai labui ginauli saha hesau se koitalaliuyei na se talamyei, meta nige gonowana tamowai hesau yodi nuwatu ne ye tolehesuwala o unai saha hesau ye hedede. Gonogonowana doha Yaubada yona hededehesunuma: 16Hededehesunuma wa ye hedede Abelahama maidana kana isimulita kalidiyena. Nige ye hedede ye wane, “kam isimulitao udiyedi”, kabo hededehesunuma tauhaina ne se bado, na ye wane “kam isimulita tamowaina unai”. Hedehedede ta kaniyona ede tamowai kesega mo, iya ede Keliso. 17Yaubada yona hededehesunuma Abelahama unai na bolimai 430 se lau, kabo laugagayo ye masalahama. Laugagayo ta ye mulitama, unai nige gonowana hededehesunuma wa ye tolehesuwala. 18Taba ena Yaubada yona kainauya ta hai laugagayo yoda miyawatanina debanaena, meta nige gonowana Yaubada yona hededehesunuma debanaena kainauya ne ta lobai. Iyamo huyana yona katekamkamna unai Yaubada yona kainauya wa ye mosei Abelahama, meta nige laugagayo unai, na hededehesunuma unai.

19Ena doha teina, kabo laugagayo ne kana paisowa saha? Yaubada ye leyama kabo ye hekitalobaida meta yababa ta ginauli. Laugagayo yona paisowa ta ye ginauli ye lau ee kana sigana Yaubada yona hededehesunuma tamowaina wa ye lagema.

Laugagayo ta meta Yaubada ye mosei anelu udiyedi na se mosehekawalaei Mose unai, iya meta Yaubada yo tamowai duwaduwalidiyena tautolo. 20Ena tamowai labui bena yodi talam se ginauli, meta tautoloduwaduwali se henuwa. Na huyana Yaubada hededehesunuma ye mosei Abelahama, meta iya ye bom ye ginauli.*

21Ta hededeyako meta Yaubada yona hededehesunuma debanaena tamowai ye tolehedudulaidi na mauli se lobai. Unai ede hage idohagi, laugagayo meta Yaubada yona hededehesunuma ye tolehesuwala? Nige kalikalili! Ena taba Yaubada laugagayo hesau ye leyama unai kabo mauli ta lobai, meta kabo kabatolehedudulaida ede laugagayo. 22Na kulikuli tabuna ye hededehemasalaha meta tanoubu maudoina ta yababa yona kaukau tamowaidiyao. Unai Yaubada saha ye hededehesunuma wa meta bena Yesu Keliso ta sunumaei na ta hai, na tausunumaena maudoidi gonowana yona kainauya ne se hai.

23Huyana sola nige sunuma ta ye masalahama meta kita laugagayo kaukauna unai ta miya. Ye kabihekahinida ye lau ee kana sigana sunuma ta ye masalahama. 24Laugagayo wa ye tole meta kabo ye kitaheteteda na ye woyaida ta lau Keliso unai, na kabo ye tolehedudulaida sunuma debanaena. 25Na sunuma wa ye laomako, debanaena meta kita nige laugagayo yona kitahetete unai ta miyamiya, 26matawuwuna komiu maudoimiu ta Yaubada natunao Yesu Keliso yomi sunumaena debanaena. 27Kaniyona ede maudoimiu ta Yesu Keliso unai se hebabatisoigomiu meta Keliso kwa luwui doha luwuluwu. 28Unai ede bodamiuyena meta nige hekasana hesau, bena Dius o Giliki, heyayai tauhaina tamowaina o yailihai tamowaina, loheya o waihiu, matawuwuna ede Yesu Keliso unai maudoimiu ta meta boda kesega. 29Ena komiu Keliso yona, meta komiu Abelahama kana isimulitao yo Abelahama lauhedamainao hededehesunuma wa debanaena.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index