Search form

Galatiya 4

1Saha ya hededeꞌusei ta meta doha teina: Ena tamowai hesau ye boita meta natuna kabo iya tamana lauhedamaina yo yona gogo maudoidi tanuwagadi. Na ena iya sola ma gagilina na tamana ye boita meta iya yo yona taupaisowa tamowaidiyao maidanao gonogonowadi. 2Wawaya ne meta iya taukitahetetena yo gogo ne taukitahetetedi yodi gigibwali logulogunaena ye miyamiya kana sigana ye lakilaki yo tamana yona hekasa mayadaina ye tole wa ye sae ye lobai. 3Gonogonowana doha hinage, huyana kita sola nige Keliso kabina ta kata na kada kao doha wawayao supusupudi, meta kita kaiyaulina ta miyamiyadiyao logulogudiyena ta miyamiya.

4Na huyana Yaubada yona kaisunuwa mayadaina mamohoina ye lage meta Yaubada natuna ye hetamaliyama. Waihiu unai ye tubu na ye labasi laugagayo logulogunaena, 5bena laugagayo logulogunaena taumiya maudoida ye hemaisahaida, yo hinage bena natu yona dudulai mamohoina ta hai. 6Komiu meta Yaubada natunao, unai Yaubada natuna yaluwana ye hetamaliyama nuwada ta udiyedi na ye hekatada na ta yogayogasae Yaubada unai ta wane, “Aba,* Tamagu!” 7Unai komiu meta nige taupaisowa tamowaidiyao, na komiu meta natu. Na kwa hemala natu ta unai ede Yaubada ye hetologomiu yona hededehesunuma tauhaidi.

Tabu kwa uyoꞌuyo

8Huyana sola nige Yaubada kabina kwa kata meta komiu kaiyaulina ta yaubadadi* yodi taupaisowa tamowaidiyao, siya nige yaubada mamohoidi. 9Na teina huya ta komiu Yaubada kabina kwa katako, o taba ya wane, Yaubada kabimiu ye katako. Na idohagi to kwa kitakitabuiꞌuyo kaiyaulina ta yona kabikabi basabasadi ta udiyedi. Idohagi, kwa henuwa bena kwa uyo kwa hemala siya yodi heyayai tauhaidi? 10Komiu meta mayadai, nawalai, huya yo bolimai saesaedi hekasisidi yo kabikabidi sola udiyedi kwa miyamiya. 11Debamiuyena ya matausikalili matawuwuna kana kao doha yogu paisowabayao kalimiuyena meta kabo nige kaniyona.

12Kagu kahao yo louguwao, ya hedehededebayao kalimiuyena bena yomi mauli kwa buidi doha yau, matawuwuna huyana ya lagewa meta yau yogu mauli doha komiu.*

13Kabina kwa kata meta yogu huyalage bagubagunana unai ya kasiyebwa, na debanaena ya miya kalimiuwai na wasa namwanamwana wa ya lauguguyaei kalimiuyena. Na iyamo nige saha yababana hesau kwa ginauli kaliguyena. 14Kagu kasiyebwa ta ye henuwatupilipiligomiu, na nige unai kwa subugau o kwa kitaheyababagau, na kwa yogaisinigau doha Yaubada yona anelu hesau, o yau doha Yesu Keliso ede. 15Beyabeyana yomi gwauyala maudoina meta haedi se lauko. Huyana ne unai yomi gadosisi ye lakikalili. Ena gonowamiu meta kabo hinage matamiu kwa lamohaidi na kwa haidima—saha ya hedede ta meta mamohoi! 16Hage idohagi, hedehedede mamohoina yogu hededehemasalahana ta unai ede ya hemala kami waiunu?

17Siya taulauhekatalupolupo ne meta se kaipatekalili bena se henuwanamwagomiu na bena kwa patulau udiyedi, iyamo nige yomi namwa o dudulai hesau hesabana. Saha se henuwa ede bena kalimaiyena komiu se tolehesuwalagomiu, na kabo kwa patulau siya udiyedi. 18Ye namwa mo taba huya maudoina kwa kitalaoma kaliguwai, huyana yau maidamiu ta miyagogoi yo hinage yogu miyasuwala udiyedi.*

19Natuguwao, debamiuyena meta kamkamna lakilakina ya hekaloꞌuyoi doha labalaba kamkamnana, na kamkamna ta kabo ye lau ee Keliso kana kao ye masalaha yo ye tubu kalimiuyena. 20Na ya henuwakalili bena yau taba maidamiu metai, to kabo gonowana ya hedehededenamwanamwa kalimiuwai, na iyamo kedagu ye lohakalili. Unai nuwagu ye pwanopwano yo nige kabina ya kata saha kabo ya ginauli hesabamiu.

Hega yo Sala meta talam beyabeyana yo hauhauna heyaheyasonidi

21Hage yogu kwa hedehedede, komiu kaiteyadi kwa henuwa bena Mose yona laugagayo logulogunaena kwa miya, na laugagayo* wa hedehededena maudoidi kabidi kwa kata o nige? 22Matawuwuna kulikuli tabuna unai ta hasili meta Abelahama natunao labui. Natuna hesau meta heyayai tauhaina waihiuna* wa ye labasi, na natuna hesauna ne meta Abelahama mwanena mamohoina* iya ye labasi. 23Na heyayai tauhaina waihiuna wa natuna ye labasi meta Abelahama yona nuwatu unai ye tubu, na Abelahama mwanena mamohoina meta hededehesunuma debanaena natuna ye labasi.*

24Teina sinesinebadao labui ta meta Yaubada yona talam labui heyaheyasonidi. Hega meta ye hemala talam bagubagunana Yaubada ye mosei Mose Sinai kudulina unai wa, na teina talam ta unai meta tamowai maudoidi laugagayo ye heyayaiyedi. 25Hega heyaheyasonina ede Sinai kudulina teha Alabiya unai, na teina huya ta unai kana kao doha Yelusalema magaina lakilakina, matawuwuna iya yo natunao laugagayo unai meta ma kaukaudi. 26Na sinebada Sala, iya nige heyayai tauhaina wa, meta iya sinada. Iya meta Yelusalema hauhauna galewa ne unai ye heyaheyasoniyei. 27Iya ede kulikuli tabuna unai se kuliyako se wane,

“Kowa waihiu kobokobosina nige natum,

bena ku gwauyala.

Kowa nige labalaba kamkamnana hesau kamnana ku lapui,

bena ku wana yo ku gwauyala,

matawuwuna waihiu miyamiyagologolowana natunao kabo se badokalili

na kabo waihiu tawatawasolana.”* (Aisaiya 54:1)

28Unai kagu kahao, komiu meta doha Isako, Yaubada yona hededehesunuma wa unai kwa tubu. 29Abelahama yona huya unai wawaya buluma unai ye tubuma wa meta wawaya Yaluwa yona gigibwali unai ye tubuma wa ye hekamkamna. Teina laulau ta iya ede gonogonowana doha teina kalidaena. 30Na kulikuli tabuna unai saha ta hasili? Ye wane, “Heyayai tauhaina waihiuna ne ma natuna ku tolehesuwaladi, matawuwuna waihiu yaiyailihaina ne natuna meta tamana yona dudulai maudoina kabo ye haidi, na heyayai tauhaina waihiuna ne natuna taba nige saha hesau ye hai.” (Genese 21:10)

31Unai kagu kahao yo louguwao, kita meta nige heyayai tauhaina waihiuna natunao, yo nige laugagayo logulogunaena ta miya. Na kita meta waihiu yaiyailihaina natunao, yoda sunuma debanaena Yaubada ye kawanamwanamwaeda yo ye haida ta hemala natunao.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index