Search form

Galatiya 5

Keliso unai yailihai miyana unai bena ta miya

1Keliso iya ye yailihaidako, unai kita meta yailihai tamowaidiyao. Unai kwa tolobayao na tabu tamowai hesau ye hepilipiliꞌuyoigomiu laugagayo miyamiyadi udiyedi.

2Kwa lapulapui, yau Paulo ya hededelaowa: Ena kwa henuwa bena se hepelitomeigomiu, meta Keliso nige gonowana ye saguigomiu. 3Na ya hededeꞌuyo kalimiuyena: Ena tamowai hesau ye henuwa bena se hepelitomei, meta iya bena laugagayo kabikabidi maudoidi ye miyawatanidi. 4Ena ku henuwa bena Yaubada ye kitahenamwago laugagayo miyawatanina debanaena, meta kowa Keliso ku patugabaiyako yo yona gadosisi yo kabinamwa udiyedi meta kowa nige. 5Na kai Yaluwa unai taumiya meta ma nuwabayaomai ka nayanayakalili bena Yaubada yona hededehesunuma kalidawai wa ye hemamohoiyei na ye tolehedudulaigai sunuma debanaena. 6Matawuwuna Yesu Keliso unai taupelitome o nige taupelitome meta nige yona udoi hesau. Na saha ye saekalili ede sunuma, na sunuma ta kabahemasalahana ede gadosisi miyamiyana unai.

7Yomi huyanuwabui unai ye laoma meta kwa paisowanamwanamwakalili,* na kaiteya ye hededelaowa bena wasa mamohoina hemuliwatanina ta kwa hekaiyawasi? 8Temeta hedehedede me meta Yaubada tauyoganeigomiu iya nige yona nuwatu. 9Taba pwalawa lakilakina na yisti gagilina unai ta hebwali meta kabo pwalawa ne maudoina ye sese. Unai, taba luwamiuyena lauhekatalupolupo gagilina, meta maudoimiu kabo ye woyahesuwalagomiu. 10Iyamo yau nuwagu ta ye bayao Yaubada unai meta nige gonowana komiu kabakitalau hesau unai kwa kitalau. Na tauhenuwapwanopwanogomiu ne meta kabo hekamkamna ye lobai, matawuwuna Yaubada nige gonowana tamowai hesau ye hekasisigaibui.

11Kagu kahao yo louguwao, taulauhekatalupolupo wa se hedede bena yau hinage pelitome kabikabina ya lauguguyaei. Na ena taba pelitome kabikabina ya laulauguguyaei, meta idohagi to Dius tamowaidiyao se hekamkamnagau? Na ena taba pelitome kabikabina ya laulauguguyaei, meta sataulo lauhekatana ne nige koipilina hesau. 12Na siya taupelitome tamowaidiyao se henuhenuwasaegomiu ne, ye namwa mo taba se lau se nigwahaimolosiyei.*

13Kagu kahao, laugagayo unai Keliso ye yailihaigomiu. Na tabu yomi yailihai yona dudulai ne kwa hepaisowa na nuwatu yabayababadiyao kwa ginaulidi. Ye namwa mo taba gadosisiyena kwa haisagusaguꞌuyoigomiu. 14Laugagayo maudoidi meta hedehedede lakilakina kesega ye kabigogoihegehedi, iya ede, “Kam kaha ku gadosisiyei doha kowa ku bom ku gadosisiꞌuyoigo.” 15Ena kwa bom kwa hewahewaiunuꞌuyoigomiu, doha suisui se bom se lulululuꞌuyoidi, bena kwa kitakitanamwanamwa, matawuwuna ede kami boda kabo kwa hetatagwaligwali.

Tauda gadosisidi laulaudiyao

16Unai ya hededelaowa bena Yaluwa Tabuna yona hesibasiba unai kwa miya, kabo taba nige gonowana taumiu ta yona gadosisi maudoidi kwa lauwatanidi. 17Matawuwuna tauda ta yona gadosisi meta ye kaipate bena Yaluwa yona gadosisi ye hekaiyawasi, yo Yaluwa yona gadosisi meta ye kaipate bena tauda ta yona gadosisi ye hekaiyawasi. Se hewahewaiunuꞌuyoidi, unai nige gonowana kwa bom yomi nuwatu namwanamwadi kwa ginauliwatanidi. 18Na ena Yaluwa ye woyawoyaigomiu meta komiu nige laugagayo logulogunaena kwa miya.

19Tauda ta yona gadosisi ginaulidiyao se masalahakalili, siya ede teina: nuwatubiki kabikabidiyao yo laulau yabayababadiyao udoiꞌudoi, 20koitau tabaꞌohudi, kalawai yo taubalau yo kabikabidiyao udoiꞌudoi, haihewahewaiunu, miyagegagega, kaikalomagigili, koukouyalayala, mahimahihi, haihaikawayagala, kabikabiboda, 21gadolelehi, numanumayauyaule, gwauyalabikibiki, yo laulaudiyao se bado. Lahinaidi ya hededelaowako kalimiuyena, na teina hinage ya hededeꞌuyoi kalimiuyena: Ena tamowai hesau miyamiya ta udiyedi ye miyamiya meta taba nige ye lusola Yaubada yona basileiya unai.

Yaluwa Tabuna yona woyawoya kaniyodi

22Na yaluwa kaniyona ede teina: gadosisi, gwauyala, nuwadaumwali, nuwatalu, kabinamwa, haisagusagu, tolotahitahi, 23nuwadobidobi, yo kitaheteteꞌuyoida. Teina nuwanuwatu maudoidiyao ta meta nige laugagayodi hesau. 24Na kaiteyadi se patulau Yesu Keliso unai meta taudi ta nuwatudi yababadi yo yodi lelehi bikibikidi se hesataulodiko. 25Na kita Yaluwa unai taumiya meta bena Yaluwa yona nuwatu maudoidi udiyedi ta laulau. 26Tabu ta haihaisaesae, tabu ta hekohekoipiliꞌuyoida, yo tabu hesau yona gogo ta gadolelehiyeidi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index