Search form

Galatiya 6

Taba ta haisagusagu

1Kagu kahao, ena luwamiuyena tamowai hesau baꞌaya hesau ye hekalo meta komiu Yaluwa unai tautolobayao bena nuwadobidobiyena kwa sagui na kwa tolehedudulai. Na kwa kitaheteteꞌuyoigomiu tabuna yababa kesekesegana ta unai hinage kwa kalabesibesi. 2Yomi pilipili udiyedi bena kwa sagusaguꞌuyoigomiu na teina kabikabi ta unai Keliso yona laugagayo kwa hemamohoiyei.

3Na tabu ta nuwasaesae,* matawuwuna ede, ena tamowai hesau ye nuwatui meta iya ye saekalili, na iyamo nige yona dudulai hesau, meta ye bom ye lupoꞌuyoi. 4Tamowai kesega kesega bena yona miyamiya unai ye bom ye kitasipwaiꞌuyoi na tabu yona mauli ne tamowai hesau unai ye hekaigonogonowa. Ena yona laulau se namwa kabo gonowana ye gwauyala. 5Matawuwuna tamowai kesega kesega bena ye bom polohena ye bahei.

6Ena tamowai hesau Yaubada wasana unai se hekahekata yo se hedehedede hesibasiba meta yona gogo maudoidi udiyedi bena tauhekatana ne ye sagusagui.

Saha ta kumai meta kaniyona kabo ta keli

7Tabu kwa lupoꞌuyoigomiu. Yaubada nige gonowana ta lupoi. Like saha ta kumai meta kabo like ne kaniyona ta keli. 8Kaiteya kaiyaulina ta miyamiyana unai ye miya meta kabo yona laulau ne kaniyona ye lobai, iya ede boita nige kana siga. Na kaiteya yaluwa miyamiyana unai ye miya kabo Yaluwa unai yona laulau ne kaniyona ye hai na ye lau mauli nige kana siga unai. 9Unai miyamiya namwanamwadi udiyedi tabu kamnada se yababa, matawuwuna mahanana dudulaina ye lagema unai kabo namwa ta lobai, ena nige paisowa te ta hekaiyawasi. 10Unai teina yoda huya namwanamwana ede bena yoda laulau se namwa tamowai maudoidi udiyedi, na iyamo tausunuma bodana meta bena ta nuwatukaliliyeidi.

Paulo wasa ta ye bom yona nimaena ye kuli: Pelitome nige kaniyona, na Yaubada bena ye hehauhauda

11Nuwanuwatu gehegehediyao ta udiyedi meta kulikuli lakilakidiyao ya hepaisowadi na yomi leta ta ya bom nimaguyena kabo ya kulihegehe.

12Kaiteyadi se henuwagomiu bena taba pelitome kwa hai, meta yodi nuwatu ede taba tamowai se kitahenamwadi, yo hinage nige se henuwa bena Yesu Keliso yona sataulo lauguguyana debanaena se hewaiunudi. 13Na siya taupelitome ne meta Mose yona laugagayo nige se miyawatanidi, na iyamo se henuwagomiu bena pelitome kwa hai. Na teina unai kabo se hededetausaeꞌuyoidi yo kabo se hedede meta komiu siya tauhemuliwatanidi. 14Na yau meta nige ya henuwa bena ginauli hesau debanaena ya hededesaesae, na saha kabo ya hededetausaeꞌusei ede Yesu Keliso yona sataulo. Sataulo ta debanaena kaiyaulina ta nuwanuwatudi maudoidi kaliguwai se gehe, na sataulo ta wasana ya laulauguguyaei debanaena kaiyaulina ta nige se modelau kaliguwai. 15Keliso yona sataulo mo ya hededetausaei matawuwuna pelitome o nige pelitome meta nige kaniyona hesau, na saha ye saekalili ede bena Yaubada ye hehauhauda.

16Nuwamiu se daumwali yo Yaubada yona katekamkamna yo gadosisi ye laowa teina laugagayo hauhauna ta tauhemuliwatanina maudoimiu kalimiuwai—komiu Yaubada yona Isalaela tamowaidiyao ede.*

17Gehena ta unai, nige ya henuwa bena tamowai hesau ye hepilipiligau laugagayo nuwanuwatudi ta udiyedi, matawuwuna Yesu Keliso debanaena hekamkamna ya hekalo, na leleyadi wa siya ede taugu ta unai.

18Kagu kahao yo louguwao, yoda Guiyau Yesu Keliso yona kabinamwa taba maudoimiu nuwamiu ne udiyedi ye miya. Mamohoi.*

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index