Search form

Hebelu 13

Hededehebayao gehegehena

1Bena kami kahao maiyamiyao kwa haigadosisiꞌuyoigomiu na kwa miya. 2Tabu kwa nuwaluluhi laolaoma bena kwa yogaisinidi. Teina laulau ta unai tamowai hekadi anelu se yogaisinidi, na nige kabidi se kata meta siya anelu. 3Numatutugudu taumiyaidi yo kaiteyadi se kabihenayaidi kwa nuwatuidi doha komiu maiyamiyao kwa kamkamnagogoi.

4Maudoimiu bena yomi tawasola kwa hekasisiyeidi, yo tabu kwa ganaganawali. Matawuwuna Yaubada tauganawali yo laulaubikibiki tamowaidi kabo ye hekamkamnadi. 5Moni tabu kwa gadosisikaliliyei, na saha kwa hai gonogonowamiu wa unai kwa miya, matawuwuna Yaubada ye hedede ye wane,

“Yau taba nige ya laugabaego

yo taba nige ya nuwagabaego.” (Dutelonomi 31:6)

6Unai gonowada ma nuwabayaoda ta wane,

“Guiyau iya tausaguigau ede; nige gonowana ya matausi.

Tamowai meta kabo saha se ginauli kaliguwai?” (Same 118:6-7)

7Yomi tauwoyawoya bagubagunadi kwa nuwatuidi. Siya Yaubada yona hedehedede tauhedededi kalimiuwai ede. Yodi mauli kaniyodi kwa kitadiko na yodi sunuma miyamiyadi bena kwa laulauyedi. 8Yesu Keliso meta kana kao kesekesegana lahi, wau teina, malaitom yo ye lau huya nige kana siga.

9Na tabu lauhekata udoiꞌudoi se woyahesuwalagomiu. Ye namwa mo taba Yaubada yona kabinamwa unai nuwamiu ye hebayaodi. Na kaihekahekasisi udoiꞌudoi nige gonowana namwa hesau se haiyama. 10Kita yoda kabakaitalasam milana hesau,* na Dius tamowaidi yodi taukaitalasam tanoubu ta unai logulogu tabuna* unai se paipaisowa nige yodi dudulai gonowana bena kaina se kai.*

11Dius yodi kabikabi unai taukaitalasam saesaena suisui kwasinadi ye bahelaedi teha tabukalikalilina unai bena baꞌaya kaitalasamdi, na suisui yaudi se laedi magai dagelanawai se gabudi. 12Doha hinage Yesu magai lakilakina ganana dagelanawai ye kamkamna yo ye boita bena kwasinana unai tamowai ye tolehesuwaladi Yaubada yona. 13Na kita taba ta lau kalinawai magai dagelana ne unai, to saha taumwadimwadinena ye bahei wa hinage bena ta bahei. 14Matawuwuna teina tanoubu ta kita nige yoda magai, na yoda magai lakilakina ta nayanayai meta iya ede sola kabo ye laoma.

15Yesu debanawai huya maudoina bena hedebasae kaitalasamna ta mosemosei Yaubada unai, na sopada ta unai Yesu hesana ta hededehemasalaha. 16Kabinamwa yo tamowai hekadi kaikainauyaidi hinage tabu nuwamiu se luluhidi. Teina kaitalasam ta udiyedi Yaubada nuwana kwa henamwa. 17Kami tanuwagao kwa kawakabiyeidi yo yodi loina gigibwalidi udiyedi kwa miya. Se kitahetetegomiu na saha se ginaulidi wa meta bena kabo se tolehemasalahadi Yaubada unai. Kwa kawakabiyeidi kabo yodi paisowa unai nuwadi se namwa. Tabu nuwadiyao kwa heyababadi. Ena nuwadiyao kwa heyababadi meta taba nige se sagunamwanamwaegomiu.

18Yomai kwa tapwalolo. Kabina ka kata meta nige kama gilu, yo yoma gadosisi ede bena ginauli maudoidi udiyedi dudulai mo unai ka miya. 19Ya kaibwadaigomiu bena yogu kwa tapwalolo to kabo ya lagemwamwayaowa kalimiuwai.

20Nuwatalu Yaubadana yoda Guiyau Yesu boita unai ye hetoloꞌuyoi. Kita iya yona mamoe na iya taukitaheteteda saesaena, yo iya kwasinana unai Yaubada talam miyamiyahaina ye hemamohoiyei. 21Na ka kaibwada Nuwatalu Yaubadana unai taba ginauli namwanamwadi maudoidi ye lediwa na udiyedi kabo yona nuwatu kwa ginauliwatanidi. Yo ginauli saha Yaubada nuwana se henamwa meta taba kalidawai ye ginaulidi Yesu Keliso debanawai. Lautoki yo hedebasae ta mosei Yesu Keliso unai ye lau huya nige kana siga. Amen.

22Kagu kahao, ya kaibwadaigomiu bena kwa lapulapuinamwanamwa yogu hededehebayao ta unai, matawuwuna teina leta ta nige ye loha.

23Ya henuwa bena kabina kwa kata meta kada kaha Timoti numatutugudu unai se hepesayako. Ena ye lagemwamwayauma inai kabo maiyagu ka laowa ka kitagomiu.

24Yogu lautoki ye laowa yomi tauwoyawoya udiyedi yo hinage taukawamamohoi maudoimiu kalimiuwai. Yo ekalesiya Italiya unai hinage yodi lautoki se hetamaliyawa kalimiuwai.

25Yaubada yona kabinamwa ye laowa maudoimiu kalimiuwai.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index