Search form

Hebelu 2

Wasa namwanamwana ta bena ta lapunamwanamwaei

1Unai teina wasa namwanamwana Yesu ye leyama ta, taba ye namwa mo bena ta lapunamwanamwaei. Ena nige, kabo ta lausuwalaei. 2Huya bagubagunana Yaubada yona laugagayo anelu se mosei Mose unai Sinai koyana unai wa meta ma gigibwalina. Na ena tamowai hekadi laugagayo anelu se mosei wa se utusi yo nige se kawakabiyei kabo hekamkamna dudulaina se lobai. 3Unai, ena Yesu yona kabihemauli saesaena ta ta kitahegagili, taba nige Yaubada yona hekamkamna lakilakina ta kaihalei! Teina kabihemauli ta bagubaguna unai Guiyau ye hededegabaei na kaiteyadi se lapui meta se hemamohoiyei kalidawai, 4yo hinage Yaubada ye hemamohoiyei hekihekinoi yo laulau gigigigibwalidi udoiꞌudoi udiyedi, yo kabahemamohoiyena hesau ede Yaluwa Tabuna ye mosei tamowai udiyedi yona hineli unai.

Yesu ye hemala doha kita

5Tanoubu hesau matada ne unai ta hetahetala ta Yaubada taba nige ye mosei anelu se tanuwagai. 6Buka Tabuna tehana hesau unai tamowai hesau ye hededelau Yaubada unai ye wane,

“Tamowai nige ye sae, na iyamo ku nuwatui,

yo tamowai natuna ku kitahetete.

7Huya kubwakubwa unai iya ku tole anelu gunidiwai,

na kabo hedebasae yo hekasisi unai ku hepasa.

8Ginauli maudoidi ku mosediko iya ye tanuwagaidi.” (Same 8:4-6)

Na teina hedehedede ta “ginauli maudoidi” kaniyona ede “nige ginauli hesau ye kabihebeku”. Na sola nige ta kita meta tamowai ginauli maudoidi ye tanuwagaidi. 9Na saha ta kita ede Yesu. Huyakubwakubwawai Yaubada iya ye toledobiyei anelu gunidiwai, na kabo hedebasae yo hekasisi udiyedi ye hepasa, matawuwuna ede Yesu ye boita kita hesabada. Mamohoi, Yaubada yona kabinamwa unai Yesu ye boita tanoubu maudoina hesabadi.

10Yaubada iya tanoubu tauginaulina yo ginauli maudoidi tanuwagadi. Unai ye dudulai mo Yaubada natuna Yesu yona kamkamna unai ye hai ye tolehedudulaimamohoiyei. Matawuwuna ede Yesu yoda kabihemauli yona kabalaoma yo Yaubada natunao maudoidi ye laedima yona namanamali unai. 11Ede Yesu iya tamowai tautolehesuwaladi, yo tamowai ye tolehesuwaladi ta meta siya maidadi tamadi kesega. Temeta unai Yesu nige ye mwadine bena ye kataidi kana kahao yo lounao. 12Doha ye hededelau Yaubada unai ye wane,

“Kabo kam kao namwanamwana ya hededehemasalaha kagu kahao yo louguwao udiyedi.

Yo ya hedebasaego yom tamowai matadiwai.” (Same 22:22)

13Iya hinage ye wane,

“Yogu sunuma kabo ya tole iya unai.” (Aisaiya 8:17)

Na nuwanuwatu gonogonowana ta unai ye wane,

“Yau ede teina, na Yaubada natunao ye ledima wa maiyaguwao.” (Aisaiya 8:18)

14Yaubada natunao ne buluma yo kwasina unai ye ginaulidi, unai Yesu hinage ye hemala buluma yo kwasina gonogonowana doha siya, meta kabo gonowana yona boita unai boita tanuwagana, iya ede Satani, yona gigibwali ye koigwaligwali, 15yo tamowai ye yailihaidi. Siya ede boita taumatausiyena yo yodi mauliyena meta siya Satani yona heyayai tauhaidi. 16Ye masalahakalili meta Yesu ye laoma nige bena anelu ye saguidi, na bena Abelahama kana isimulitao ye saguidi. 17Unai ede Yesu ye hemala tamowai doha kita, bena iya taukaitalasam saesaena namwanamwana. Unai iya ye katekamkamnaeda yoda basabasa udiyedi, yo hinage Yaubada yona ye paisowanamwanamwa, na kaitalasam ye ginauli tamowai yodi yababa kabanuwatugabaedi. 18Iya laukita ye hekalo na unai ye kamkamna, unai iya gonowana ye saguida huyana laukita ta hekalo.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index