Search form

Hebelu 4

Yaubada natunao yodi kabakaiyawasi hededehesunumana

1Yaubada yona kabakaiyawasi magaina lusolana hededehesunumana sola ye totolo, unai kita bena ta kitanamwanamwa, madai hesau luwadaena Yaubada ye kitalobai taba nige gonowana ye lusola. 2Na wasa namwanamwana meta Yaubada kabakaiyawasi magaina ye kabinonohaiyako, kita hinage ta lapuiyako gonogonowana doha siya. Na wasa se lapui wa meta nige ye saguidi, matawuwuna saha Yaubada ye hedede kalidiwai wa nige se kawamamohoiyei. 3Na kita taukawamamohoi gonowana ta lusola yona kabakaiyawasi magaina unai. Na kaiteyadi nige se kawamamohoi kalidiwai Yaubada ye wane,

“Yogu kouyalayala unai ya hededekaigwala,

‘Taba nige se lusola yogu kabakaiyawasi magaina unai.’ ” (Same 95:11)

Iyamo Yaubada yona kabakaiyawasi magaina ye nonohaiyako huyana tanoubu yona huyahetubuna wa unai. 4Doha kulikuli tabuna teha hesau unai mayadai hehaligigi-labuina ne hedehededena ye hedede ye wane,

“Yaubada yona paisowa maudoidi udiyedi ye kaiyawasi mayadai hehaligigi-labuina unai.” (Genese 2:2)

5Na kulikuli hesauna wa unai ye wane,

“Taba nige se lusola yogu kabakaiyawasi magaina unai.”

6Tamowai bagubagunadi wasa se lapui wa nige se lusola yodi kawayagala debanawai, na kabakaiyawasi magaina wa sola ye totolo tamowai hekadi hesabadi bena se lusola. 7Tenem unai Yaubada huya hesau ye tole kabakaiyawasi magaina lusolana hesabana na hesana ye katai ede “Teina mayadai ta”, huyana yona hedehedede ye mosei Dawida* unai. Na Dawida ye hedede ye wane, doha ya kuliyako wa:

“Teina mayadai ta unai, ena kalinana kwa lapui,

tabu nuwamiu kwa hekwailolodi iya unai.”

8Ena taba Yosuwa Isalaela tamowaidi wa ye woyalaediko kabakaiyawasi magaina ne unai, meta Yaubada huya mulinawai taba nige mayadai hesau ye kaisunuwaiꞌuyoi. 9Unai kaiyawasi mayadaina wa sola ye totolo Yaubada yona tamowai yodi. 10Na ena tamowai hesau ye lagelau Yaubada yona kabakaiyawasi magaina unai, meta kabo ye kaiyawasi yona paisowa maudoidi udiyedi, doha ede Yaubada yona paisowa maudoidi mulidiyena hinage ye kaiyawasi. 11Unai bena ta kaipatebayao na ta lusola kabakaiyawasi magaina ne unai, na tabu Yaubada ta kawayagalaei doha Isalaela tamowaidiyao wa. Ena yoda laulau doha siya meta kabo ta beku na nige ta lusola.

12Matawuwuna Yaubada yona hedehedede meta maumaulina yo gigigigibwalina yo ye matakalili na kabo kelepamatatehalabulabui. Nuwada ye bolilapaidi ye luwu ye lau yoda nuwanuwatu yo yoda hineli mamohoidiyao udiyedi ye lage na ye hinelidi yo ye kitasipwaidi. 13Yaubada matanawai ginauli maudoidi nige hesau wadawadamna, na se masalahakalili matanawai. Laulau sahasahadi ta ginaulidi meta bena ta hededehemasalahadi iya kalinawai.

Yesu yoda taukaitalasam saesaena

14Yoda sunuma ta hedehededehemasalaha ta unai bena ta tolobayao, matawuwuna yoda taukaitalasam saesaena ye saeko galewa. Iya ede Yesu, Yaubada natuna. 15Yoda taukaitalasam saesaena ta yoda basabasa maudoidi kabidi ye katakalili, matawuwuna laukita maudoidi ta hekalodi ta meta iya hinage ye hekalodi. Na iyamo nige ye baꞌaya. 16Unai bena ta laoma Yaubada yona telona ta hanahanawui ma nuwabayaoda, kabo yona katekamkamna yo kabinamwa ta lobaidi na yoda huyayababa unai kabo ye saguida.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index