Search form

Hebelu 5

1Dius tamowaidi yodi taukaitalasam saesaena tamowai luwadiwai Yaubada ye hetolo yo yona paisowa meta tamowai yodi tautolo Yaubada matanawai na kainauya yo kaitalasam ye mosei tamowai yodi yababa hesabadi. 2Na ye taubigakalili tausupusupu yo taugege tamowaidiyao udiyedi, matawuwuna ede iya taubasabasa hesau. 3Teina unai kaitalasam ye ginauli iya yona yababa yo tamowai maudoidi yodi yababa hesabadi.

4Nige tamowai hesau teina paisowa hekahekasisina ta yona nuwahineliwai ye hai, na Yaubada yona yoga mo unai, doha Aloni. 5Tenem unai Keliso hinage nige ye bom ye hesaeꞌuyoi na ye hemala taukaitalasam saesaena, na Yaubada iya ye toleisini na ye wane,

“Kowa yau natugu;

mayadai ta unai ya hineli yau tamam.” (Same 2:7)

6Yo kulikuli tehana hesau unai ye wane,

“Kowa taukaitalasam tamowaina ye lau ee huya nige sigana doha Melekisedeka.” * (Same 110:4)

7Huyana Yesu tanoubu ta unai ye miyamiya meta tapwalolo yo kaibwada ye moseidi Yaubada unai ma kalina lakilakina yo ma matasuluna, na Yaubada ye bom gonowana boita unai ye hemauli. Yaubada Yesu kalinana ye lapui matawuwuna Yesu iya ye hekasisiyei yo yona gigibwali unai ye miya. 8Iya Yaubada natuna mamohoina, na iyamo kamkamna unai kawakabi ye kaipatei. 9Na Yaubada Yesu ye hai ye tolehedudulaimamohoiyei, ede ye hemala taukawakabi yodi kabihemauli nige sigana yona kabalaoma. 10Yo Yaubada iya ye kaisunuwai taukaitalasam saesaena doha Melekisedeka.

Hedede bayabayaona ye lau Yaubada tautolehesuwalana udiyedi

11Yesu ye hemala taukaitalasam saesaena hedehededena se bado taba ka hedededi, na hekatagomiu ye pilipilikalili, matawuwuna ede yomi lapulobai ne se pahili. 12Kwa kawamamohoi huyalohaloha, unai komiu taba taulauhekata hekadiyo, na nige gonowamiu, na taba yomi sunuma yona kabahetubu lauhekatana unai ka hekataꞌuyoigomiu. Komiu sola doha wawayao gagilidi meta susu mo kwa numanuma, na nige gonowana kai kwaikwailolona kwa kai. 13Ena hesau susu mo ye numanuma, meta laulaududulai lauhekatana sola nige kabina ye kata, matawuwuna iya sola wawaya gagilina. 14Na kai kwaikwailolona meta tamowai lakilakidi siya kadi. Yodi kaikaipate debanawai gonowana namwa yo yababa se kitahinelidi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index