Search form

Hebelu 6

1Unai bena yoda sunuma Keliso unai yona kabahetubu lauhekatadi bagubagunadi ta laugabaeidi, na ta dudu ta lau bena nuwamasalaha saesaena ta hai. Na tabu yoda sunuma kabahetubuna lauhekatadi ta lauhekataꞌuyoidi, siya ede: nuwabui laulau yabayababadi udiyedi yo yoda sunuma Yaubada unai, 2babatiso yo nimatolesaena kulu unai, boita toloꞌuyona yo hekasa mayadaina. 3Yaubada yona yali unai ta sigilau nuwamasalaha saesaena ta hai.

4-6Tamowai hekadiyo nige gonowana se nuwabuiꞌuyo. Siya wasa namwanamwana se lapuiyako, galewa kainauyadi se miyalobaidiko, Yaluwa Tabuna unai yodi tupwa se haiyako, yo Yaubada yona hedehedede yona namwa yo basileiya ye laolaoma matadawai gigibwalina se nuwatulobaidiko. Na ena Yaubada se lausuwalaei meta nige gonowana se uyoma se nuwabuiꞌuyo, matawuwuna yodi lausuwala ne unai siya Yesu se hesahesatauloꞌuyoi na tamowai matadiwai iya se hemwadineꞌuyoi.

7Bwatano namwanamwana unai meta ena nabu ye taludobi kewanawai kabo ye mumusi na koya kaidi kaniyodi ye toledi na koya tanuwagana unai namwa ye lobai. Tano ne Yaubada unai henamwa ye hai. 8Na bwatano unai gwaligwali yo lagau mo se kini na nige yona namwa saha hesau, tano ne tanuwagana kabo tano ne ye hededeheyababa. Na gehena unai kabo ye gabu.

9Kehamaiyao, ka hededebayaolaowa kalimiuwai doha teina, na iyamo kabina ka kata meta komiu laulau namwanamwadi kwa ginaginaulidi, siya ede Keliso yona kabihemauli unai se masamasalaha. 10Yaubada yona hekasa se dudulai, unai yomi paisowabayao yo yomi gadosisi kalinawai taba nige ye nuwaluluhiyeidi. Siya ede doha yomi hali taukawamamohoi meta beyabeyana kwa saguidi yo iya ede sola kwa sagusaguidi. 11Laulauna gonogonowana ka henuwagomiu bena komiu kesega kesega kwa miyamiyanamwanamwaei ye lau ee huya kana siga, na unai bena yomi sunuma se bayao. 12Nige ka henuwagomiu bena kwa matakenokeno. Sunuma yo taubiga tamowaidi kabo saha Yaubada ye hededehesunumaedi wa se haidi. Unai ka henuwa bena yodi laulau kwa lauwatanidi!

Yaubada yona hededehesunuma taba nige ye bui

13Huyana Yaubada yona hededehesunuma ye mosei Abelahama unai, meta ye bom hesanawai ye hededekaigwala, matawuwuna nige hesau ye saekalili doha iya. Na ye kaigwala 14ye wane, “Mamohoi yau kabo ya kainauyaigo yo kam isimulita ya hebadodi.” (Genese 22:17) 15Na Abelahama ye nayatautaubiga na mulinawai saha Yaubada ye hededehesunuma wa ye lobai.

16Tamowai maudoidi wa tamowai saesaedi hesadiyao udiyedi se hededekaigwala. Na tamowai hesau taba saha ye hededeyako, meta hededekaigwala unai ye hemamohoiyei. Unai kabo haikawayagala maudoidi ye hekaiyawasidi. 17Yaubada ye henuwa bena yona hededehesunuma tauhaidi kalidiwai ye hemasalaha meta taba nige yona hineli ye bui, unai kaigwala wai ye hemamohoiyei. 18Teina ginauli labui ta, Yaubada yona hededehesunuma yo yona hededekaigwala, kabo nige gonowana ye buidi, matawuwuna nige gonowana ye kailupolupo. Kita taulaoma Yaubada unai sagu ta lobai, iya ede teina ginauli labui ta udiyedi ye henuwa bena ye hebayaoda na yona hededehesunuma udiyedi bena ta tolobayao. 19Na yoda tolobayao Yaubada yona hededehesunuma udiyedi meta doha lowo, yaluwada taukabihekahinina bayabayaona. Yoda sunuma ta woyo ye kabigigili na ye lusolalau teha tabukalilina unai.* 20Menai Yesu taukedabagunaeda debadawai ye lusolalaoko yo ye hemala yoda taukaitalasam saesaena ye lau ee nige sigana doha Melekisedeka.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index