Search form

Hebelu 8

Yesu yoda taukaitalasam saesaena talam hauhauna wa unai

1Kai saha ka hedehededei ta meta iya ede teina: Kita yoda taukaitalasam saesaena ye tutuli Yaubada namanamalikalilina yona telona nimatuutuunawai galewa ne unai, 2yo kabatabaꞌohu unai ye paipaisowa. Kabatabaꞌohu ta logulogu tabuna mamohoina Guiyau ye ginauli na nige tamowai se ginauli.

3Laugagayo ye hedede meta bena taukaitalasam saesaedi maudoidi yodi kainauya yo kaitalasam se moseidi. Gonogonowana doha hinage teina yoda taukaitalasam saesaena ta bena kaitalasam hesau ye mosei Yaubada unai. 4Ena taba iya tanoubu ta unai, taba nige ye hemala taukaitalasam, matawuwuna tanoubu ta unai meta taukaitalasam tamowaidiyao nonohadi, siya ede kaitalasam se moseidi Yaubada unai, doha laugagayo ye hededehemasalahayako wa. 5Yo siya yodi kabapaisowa, iya ede logulogu tabuna ne, meta galewa ne unai logulogu tabuna mamohoina kabakitana yo tautauna. Unai ede huyana Mose bena logulogu tabuna ta ye ginauli, Yaubada ye hededebayaolau unai ye wane, “Ku kitalau kabikabina tautauna maudoina kuduli ne unai ya hekitago wa meta ku ginauliwatani.” (Esodo 25:40) 6Na taukaitalasam saesaena paisowana Yesu ye hai wa ye namwakalili na kabo Lewi tamowaidiyao yodi paisowa, gonogonowana doha talam iya ye haiyama wa ye namwakalili na kabo talam bagubagunana wa. Na talam hauhauna ta yona kabatolo ede hededehesunuma namwanamwadiyao. Hededehesunuma ta se namwakalili na kabo hededehesunuma bagubagunadi wa.

7Taba ena talam bagubagunana wa unai nige laupwano, meta Yaubada taba nige talam helabuina ye leyama. 8Na Yaubada Isalaela tamowaidi udiyedi laupwano ye lobai ede ye wane,

“Guiyau ye wane: Huyana ye laolaoma,

yau kabo talam hauhauna ya ginauli

Isalaela yo Yuda tamowaidiyao udiyedi.

9Kadi mumugao nige yogu talam beyabeyana wa se sunumaei,

ede ya lausuwalaedi.

Unai talam hauhauna ta kabo nige doha siya udiyedi ya ginauli wa,

huyana nimadi udiyedi ya kabi na Aikupito unai ya woyahepesadi wa.

10Na Guiyau ye wane: Teina talam ta kabo ya ginauli Isalaela tamowaidi udiyedi,

tenem huya ne mulinawai.

Yau yogu laugagayo kabo ya toledi kuludi ne udiyedi

yo ya kulidi nuwadi ne udiyedi.

Yau kabo yodi Yaubada,

yo siya yau yogu tamowai.

11Huyana ne taba nige tamowai hesau helena taumiya ye hekata

yo taba nige ye hededelau kana kaha unai ye wane, ‘Guiyau taba kabina ku kata,’

matawuwuna siya maudoidi gagilidi ye sae lakilakidi

kabo kabigu se kata.

12Yau yodi laulau yabayababadi kabo ya hededegigilidi

yo yodi baꞌaya taba nige ya nuwatuꞌuyoidi.” (Yelemaiya 31:31-34)

13Na teina talam ta Yaubada ye katai Talam hauhauna, unai talam bagubagunana wa ye beyabeyako. Na saha ye beyabeyako yo nige yona gigibwali meta kabo ye tauwadam.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index