Search form

Hebelu 9

Yaubada kaihelahuina logulogu tabuna wa unai

1Talam bagubagunana wa meta yona kaihelahui laugagayodi yo kabikabidi, yo hinage tanoubu ta unai kabatabaꞌohu se ginauli. 2-3Kabatabaꞌohu ta meta logulogu tabuna kaleko unai se ginauli, na kalona ne unai meta kaleko unai se woyoꞌutusi na ye hemala dahala labui. Na dahala bagubagunana wa unai meta lampa haligigi-labui yodi kabatolo ye totolo, yo hinage pwalawa tabudi ma hatahatana* menai. Teina dahala ta hesana ede Teha tabuna. Na woyo kalekona dagelanawai meta dahala hesau hesana ede Teha tabukalikalilina.* 4Dahala ta unai kabakaitalasam hatahatana gole unai se ginauli, meta mulamula panepanedi kabagabuna. Yo talam keisina* gole unai se suma wa hinage temenai. Teina keisi ta kalonawai meta mana * kabaꞌusaedi gole unai se ginauli wa, yo Aloni yona tuke ye bwagu wa, yo laugagayo saudoudoi wekudi tabatabadiyao labui* wa. 5Keisi wa kewanawai selubim* namanamalidi se tutuli. Pepedi se kaladi na baꞌaya kabahededegigilina tehana wa se helogulogu. Na ginauli maudoidi ta hedehedededi se badokalili, na nige gonowana ta hetalahegehedi.

6Huyana ginauli maudoidi se tolehekasanonohaidi doha teina, kabo taukaitalasam se mwalae dahala bagubagunana unai, mayadai badobado temenai yodi paisowa se ginaginaulidi. 7Na taukaitalasam saesaena ye bom mo kabo bolimai kesega kesega luwadiwai mayadai kesega mo unai ye mwalaesae teha tabukalikalilina unai, na yona mwalaesae ne unai meta bena kwasina ye bahei. Teina kwasina ta meta iya yo tamowai maudoidi yodi yababa nige se nuwatulobaidi wa hesabadi menai Yaubada matanawai ye lausibusibuyei. 8Taukaitalasam saesaena ye bom mo gonowana ye mwalaesae dahala teha tabukalikalilina unai. Teina unai Yaluwa Tabuna ye hemasalaha kalidawai meta huyana logulogu tabuna bagubagunana sola ye totolo meta kabalusae teha tabukalikalilina kedana nige sola ye tasoke. 9Teina talam bagubagunana kabikabidiyao ta meta teina huya ta kita yoda kabakita. Ye hekitada meta tautabaꞌohu yodi kainauya yo kaitalasam se mosemoseidi Yaubada unai wa, meta taba nige gonowana nuwadiyao se heꞌaꞌadi. 10Matawuwuna teina kainauya yo kaitalasam ta meta siya ede kai, numanuma, taudi yo gogo deuliheꞌaꞌadi kabikabidi mo. Tamowai teina kabikabi ta se ginaulidi meta dagelagaibudi mo se heꞌaꞌadi, na nuwadiyao meta nige se buidi. Na Yaubada yona nuwatu meta bena tamowai tenem kabikabi ne se ginaginaulidi ye lau ee kabikabi hauhauna ta ye lage.

Keliso kwasinana hedehededena

11Keliso ye laoma ye hemala ginauli namwanamwadi se laomako wa yodi taukaitalasam saesaena, na logulogu tabuna unai ye lusolako. Teina logulogu tabuna ta ye saekalili yo ye namwakalili na kabo tanoubu unai ta. Nige tamowai nimadiwai se ginauli, yo iya meta nige doha tanoubu ta ginaulina hesau. 12Yesu yona lusola ne unai meta nige gouti o bulumakau natuna hakiyana kwasinana ye hepaisowa, na ye bom kwasinana mo ye bahei na ma kesega mo ye lusola teha tabukalikalilina wa unai, na unai yoda kabihemauli miyatahitahina ye ginauli. 13Kabikabi bagubagunana unai ena Yaubada matanawai tamowai taudiyao nige se aꞌa* meta kabo taukaitalasam ne gouti o bulumakau hakiyadi kwasinadi unai se lausibusibuyedi, o bulumakau baisinana saehauna kahusana se hesulusae kewadiwai. Unai kabo se aꞌaꞌuyo. Iyamo teina ta meta dagelagaibudi mo se aꞌa. 14Na Yaluwa Tabuna Miyamiyahaina Yesu ye hebayao na ye bom ye kainauyaiꞌuyoi Yaubada unai. Na iya meta nige yababana hesau. Unai ede Keliso kwasinana ye gigibwalikalili na kabo suisui kwasinadi. Kabahemwaloida laulaudiyao udoiꞌudoi udiyedi Keliso kwasinana nuwadao ye heꞌaꞌadi, na ta hemala Yaubada Maumaulina yona taupaisowa.

15Keliso yona kaitalasam debanawai talam hauhauna ta ye haiyama, unai kaiteyadi Yaubada ye yoganeidi wa bena Yaubada yona hededehesunuma gogodi miyamiyahaidiyao se haidi. Matawuwuna talam bagubagunana wa unai na tamowai saha se ginaulipwanolidi wa baꞌayadi maudoidi debadiwai Keliso ye boita, unai ye hemaisahaidi yo yailihai ye moseidi.

16Na huyana tamowai hesau yona gogo hekasana pepwana ye kulikauli na ye boitagabaei, meta nige gonowana tamowai hesau ye kabilau gogo ne udiyedi kana siga se hemamohoiyei meta pepwa ne taukulina ede ye boitako. 17Ena taukulina ta ma miyana meta nige gonowana tamowai hesau gogo hekasana pepwana ta ye hepaisowa na unai ginauli saha ye hededehesunuma wa ye hai. Teina pepwa ta nige gonowana ye paisowa kana siga ee taukulina ta ye boita. 18Doha hinage talam bagubagunana wa nige yona gigibwali ye lau ee kwasina unai se hemamohoiyei. 19Mose Yaubada yona laugagayo maudoidi ye hededegabaedi tamowai udiyedi, na muliyena bulumakau natudiyao yo gouti kwasinadi yo waila ye haidi na mamoe wiyana pulupululuna yo hisopa* lagadi ye hepaisowadi na Yaubada yona laugagayo bukana yo tamowai maudoidi udiyedi ye lausibusibuidi 20na ye wane, “Teina kwasina ta meta Yaubada yona talam kalimiuwai wa kabahemamohoiyena. Na Yaubada ye hededebayao bena yona laugagayo kwa kabihekahinidi.” (Esodo 24:7-8) 21Yo laulau kesekesegana unai kwasina ye lausibusibuyei logulogu tabuna unai yo kabakaihelahui gogodi maudoidi udiyedi. 22Mamohoi, laugagayo ye hedede meta ginauli se bado bena kwasina unai se heꞌaꞌadi. Taba bena kwasina nige ye bwalili, nige yababa kabahededegigilina hesau.

23Teina ginauli ta meta siya ede galewa gogodiyao tautaudi, yo kabaheꞌaꞌadi meta suisui kwasinadi. Na galewa ginaulidi kabaheꞌaꞌadi meta ye saekalili na kabo suisui kwasinadi. 24Matawuwuna Keliso nige ye lusae logulogu tabuna tamowai nimadiwai se ginauli wa unai. Na ye lusae galewa ne unai logulogu tabuna mamohoina ne unai. Temenai ye masalahalau Yaubada matanawai kita hesabada. 25Hinage ye lusae galewa ne unai nige bena huya badobado ye bom ye kaikaitalasamyeiꞌuyoi, doha taukaitalasam saesaena bolimai kesega kesega ye lusae teha tabukalikalilina unai ye kaikaitalasam, na kwasina ye bahei wa meta nige iya ye bom kwasinana. 26Ena taba Keliso yona kaitalasam ne ye ginaginauliꞌuyoi, meta huyana Yaubada tanoubu yona hetubuna wa unai ye laoma ee teina kabo ye kamkamna ma gwauna. Na huya gehena ta unai ye laoma ma kesega mo ye kaitalasamꞌuyoi bena baꞌaya ye tolehesuwaladi. 27Doha ede tamowai ye boita ma kesega mo na mulinawai kabo ye masalaha hekasa mayadaina unai, 28hinage Keliso ye boita ma kesega mo na kaitalasam ye ginauli tamowai gwaudi yodi yababa kabalaehesuwalana. Na kabo ye uyoma nige bena taubaꞌaya hesabadi, na tenem huyana ne unai kabo mauli nige sigana ye moseidi iya taunayawatanina tamowaidiyao ne udiyedi.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index