Search form

Yamesi 3

Memena hemanasana hedehededena

1Kehaguwao, taba nige maudoimiu kwa hemala taulauhekata dubu udiyedi. Matawuwuna kabina kwa kata meta kai taulauhekata Yaubada kabo yoma miyamiya ye kitasipwaikaliliyeidi na kabo tamowai hekadi. 2Kita maudoida baꞌaya udoiꞌudoi udiyedi ta beku. Ena tamowai hesau yona hedehedede maudoidi udiyedi nige baꞌaya hesau ye hedede meta iya tamowai dudulaina na gonowana tauna maudoina ne ye kitahetetedi.

3Ena hosi kabaheyaisiyeina* ta tole kawana ne unai, na unai hosi ne ta heyaisiyei, kabo ye kawakabi. Teina kabaheyaisiyeina ta meta ginauli gagilina, na unai kabo hosi ne yona kabalau maudoina unai gonowana ta kitahetete. 4Yo hage, wagakuke lakilakidi ta haidi se hemala yoda kabakita. Se lakikalili yo yaumai bayabayaona kabo ye baheidi se lau. Iyamo kana heyaisi gagilina ne unai kabo tauheyaisi ne ye bui haedi yona nuwatu ne unai, kabo ye lauwatani. 5Gonogonowana doha memena. Ye gagilikalili tauda ta unai, iyamo kabo gonowana nuwasaesae hedehedededi ye hedededi yo ye ginaulidi. Doha hinage kaiwa ginahana gagilina unai nukula lakilakina gonowana kabo ye kalasi. 6Memena ne meta doha kaiwa ginahana. Iya meta ye gagilikalili yauda ta udiyedi, na iyamo gonowana yababa lakilakidi ye ginaulidi. Tamowai yona nuwanuwatu maudoina yo yona mauli maudoina gonowana ye heyababadi, na memena yona paisowayababa ne wuwuna ede diyabolo.

7Tamowai gonowadi suisui kadi kao udoiꞌudoi, doha yada manuwadi, yo bwatano yo gabwa suisuidi se hemanasadi, 8na memenadi meta nige gonowana se hemanasadi. Memena ne iya yababa tauginaginaulina, iya nige yona kabakaiyawasi, yo kaikailewalakilaki meta kalinawai ye mwayau.

9Na memenada ta unai meta yoda Guiyau yo Tamada ta hedebasae, yo memenada kesegana ta unai tamowai ta hededeheyababadi. Na siya meta Yaubada kana kao unai ye ginaulidi. 10Kawa kesega ne unai hedebasae yo hededeheyababa se pesama. Kehaguwao, tabu teina doha kwa ginaginauli! 11Taba mamohoi gonowana waila namwanamwana yo waila kalikalitana bonobonowasi kesega unai se didipesama? 12Kehaguwao, nige gonowana piyohu kaiwana unai dulubi kaniyona ye tole, yo wine unai kabo piyohu kaniyona ye tole. Na doha hinage kalita bonobonowasina unai taba nige waila namwanamwana ye didipesa.

Sibasiba Yaubada unai ye laoma

13Ena luwamiu ne unai tamowai hesau ye sibasiba, bena yona sibasiba ne ye hemasalaha yona miyamiya namwanamwana unai, na kabikabi ne meta nuwadobidobiyena ye ginaulidi. Na nuwadobidobi ne yona kabalaoma ede sibasiba. 14Na ena komiu nuwamiu ne udiyedi kaikalomagigili yababakalilina yo kwa bom kwa nuwatuꞌuyoigomiu, tabu kwa hededetausaeꞌuyoigomiu bena kwa sibasiba, yo hedehedede mamohoina tabu kwa uhaꞌuhalaei. 15Sibasiba doha teina ne meta nige galewa ne unai se laoma, na tamowai yodi nuwanuwatu mo udiyedi. Iya nige Yaluwa Tabuna unai ye laoma, na yona kabalaoma ede diyabolo. 16Ena kaikalomagigili nuwamiu ne udiyedi yo kwa bom kwa nuwatuꞌuyoigomiu, meta hinage kawayagala yo laulau yabayababadi kadi kao udoiꞌudoi ede kalimiuwai.

17Na ena tamowai yodi sibasiba ne Yaubada unai ye laoma, kabo tamowai ne yodi laulau meta se aꞌakalili. Kabo nuwadaumwali unai se miya, yo tamowai hekadi gadosisidi nuwanuwatuna kalidiwai. Siya meta gonowana se kawakabi yo se lapulapui, yo tamowai katekamkamnaedi yo haisagusagu meta kalidiwai. Siya nige tamowai se gadosisihinelidi, yo nige se kaokaolupolupo. 18Teina laulau dudulaidi ta meta sibasiba Yaubada unai se laoma ne kaniyodi ede. Na gonowana kabo se masalaha ena tamowai udiyedi nuwadaumwali. Tauhenuhenuwadaumwali yodi paisowa ta kana kao doha like se kumaidi, na se kinilakilaki, kabo se kaniyo. Na kaniyodi ede teina laulau dudulaidi ta.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index