Search form

Yowane 1

Yaubada yona Hedehedede ye hemala tamowai

1Ginauli maudoidi huyahetubudi unai Yaubada yona Hedehedede wa ye miyamiya, yo Hedehedede wa Yaubada maiyana, yo Hedehedede wa ede Yaubada. 2Ginauli maudoidi huyahetubudi wa unai Hedehedede wa meta Yaubada maiyana.

3Ginauli maudoidi Yaubada ye hetubudi wa iya maiyana se hetubudi, yo Hedehedede wa meta ginauli maudoidi tauhetubudi. 4Iya mauli yona kabalaoma ede, na mauli ne ye hemala tamowai yodi mala. 5Na mala wa ye sina masigili unai, na masigili nige gonowana ye saedikwai.*

6Yaubada tamowai hesau ye hetamaliyama, hesana ede Yowane. 7Iya ye laoma meta mala wa tauhededehemasalahana. Na yona hedehedede debanawai tamowai maudoidi bena se kawamamohoi. 8Iya nige mala wa, na ye laoma mala wa ye hededehemasalaha. 9Na mala mamohoina kabo ye laoma tanoubu ta unai, na Yaubada kana kao mamohoina ye hededehemasalaha tamowai maudoidi udiyedi.

10Iya Yaubada maiyana tanoubu se hetubu, yo ye miya tanoubu ta unai, na iyamo tanoubu ta tamowaidiyao nige se kitalobai. 11Ye laoma yona tanoubu ye ginauliꞌusei wa unai, na iyamo yona tamowai wa nige se hailobai. 12Na kaiteyadi iya se hailobai yo hesana se sunumai, meta dudulai ye mosedi se hemala Yaubada natunao. 13Na nige labalaba unai, o tamowai yodi gadosisi wai o maitawasola loheya yona nuwatu wai, na Yaubada yona hineli unai se hemala Yaubada natunao.

14Hedehedede wa ye hemala tamowai, na maiyamai ka miya. Yo kana kao saesaena mamohoina ka kitayako, iya ede Yaubada natukesekesegana mo kana kao saesaena mamohoina. Natu ta meta tamana Yaubada unai ye laoma yo kalinawai kabinamwa yo mamohoina se mwayau.

15Yowane ma kalina lakilakina ye hededehemasalaha ye wane, “Tamowaina ede teina lahinaidi ya hededehemasalahayako wa, ‘Iya ede dagelagu ne unai kabo ye laoma, iya meta ye saekalili na kabo yau, matawuwuna iya ye tububaguna.’ ” 16Iya kalinawai kabinamwa ye mwayau. Na kita maudoida iya unai kabinamwa ta haidi na sola ta haihaiꞌuyoidi. 17Mose unai laugagayo wa se laoma, na Yesu Keliso unai kabinamwa yo mamohoina se laoma.

18Sola nige tamowai hesau Yaubada ye kita, na natukesekesegana ye bom mo. Iya meta Yaubada, yo Tamana maiyana se kawakeha, yo iya Tamana ye hemasalahayako kalidawai.

Yowane Babatiso ye hedede meta iya nige Keliso

19Dius tauwoyaidi Yelusalema unai taumiyamiya wa, taukaitalasam yo Lewi tamowaidiyao se hetamalidi se lau Yowane unai na se henamaiyei iya meta kaiteya. Teina ta meta Yowane yona hededehemasalaha. 20Iya nige ye uhala na ye hededehemasalahaꞌuyoi ye wane, “Yau nige Keliso.”

21Na se henamaiyei, “Ena kowa nige Keliso, meta kowa kaiteya? Kowa Eliya?”

Ede ye wane, “Yau nige.”

“Nuwana kowa peloweta ka nayanayaiꞌusei wa?”*

Na ye wane, “Nige.”

22Na kabo se wane, “Na kowa kaiteya? Yoma henamai ta buina ku leyama, na kabo ka uyo tauhetamaligai wa yodi ka hedehedede. Taba ku bom ku hededehemasalahaꞌuyoigo meta kowa kaiteya.”

23Ede Aisaiya peloweta yona hedehedede unai Yowane ye hededebui ye wane, “Yau tamowaina ede tauyogayoga balabala ne unai ya wane, ‘Guiyau yona keda kwa kabinonohai.’” (Aisaiya 40:3)

24Kabo Paliseya tamowaidiyao hekadi se hetamalidima wa 25Yowane se henamaiyei se wane, “Ena kowa nige Keliso, nige Eliya, yo nige tenem peloweta ne, matawuwuna saha to ku hebahebabatiso?”

26Yowane ye wane, “Waila unai ya hebahebabatiso. Na tamowai hesau meta nige kabina kwa kata ye totolo luwamiu ne unai. 27Iya ede muligu ne unai kabo ye laoma, na yau nige ya namwakalili kabo gonowagu kana buti mainadi ya yailidi.”

28Teina laulau maudoidi ta se tubu Yowane yona kabahebahebabatiso Betaniya, Yolidani hali tanakawasina unai.

Yaubada yona mamoe natuna ede Yesu

29Na mayadai hesauna unai Yowane Yesu ye kitalaei ye laolaoma hesabana ede ye wane, “Kwa kitalau, Yaubada yona mamoe natuna ye laolaoma. Iya tanoubu yona baꞌaya tauhaigabaeina. 30Teina iya ede lahinaidi ya hedehededei wa ya wane, ‘Tamowai hesau yau dagelagu unai kabo ye laoma meta ye saekalili na kabo yau, matawuwuna iya ye tububaguna.’ 31Yau nige ya kitalobai meta iya Keliso. Na ya laoma ya hebabatisoigomiu waila unai meta bena iya ya hemasalaha Isalaela tamowaidiyao kalimiuwai.”

32Kabo Yowane ye hededehemasalaha ye wane, “Yaluwa Tabuna ya kita doha bunebune galewa ne unai ye dobima, na ye talu iya kewana ne unai. 33Iyamo iya meta nige ya kitalobai, na Yaubada ye hetamaligauma waila unai ya hebahebabatiso na ye hededelaoma kaliguwai ye wane, ‘Tamowai hesau kabo ku kita Yaluwa kabo ye dobima na kalinawai ye talu meta iya Yaluwa Tabuna unai kabo ye hebahebabatiso.’ 34Ya kitayako yo ya hemamohoiyei meta iya Yaubada natuna.”

Yesu yona hekahekatao bagubagunadi

35Mayadai hesauna unai Yowane maiyana hekahekatao labui se totolo Yowane yona kabahebahebabatiso magaina wa unai. 36Na Yowane ye kaikaikewalau Yesu ye kita ye laulau ede ye wane, “Kwa kita, tenem meta Yaubada yona mamoe natuna!”

37Yona hekahekatao labui wa yona hedehedede se lapui ede Yesu se hemuliwatani. 38Na Yesu ye kaikewabui ye kitadi se hemuhemuliwatani, ede ye henamaiyedi ye wane, “Saha kwa henuwa?”

Se hededelau unai se wane, “Labi” (kalina Hebelu unai kaniyona ede Taulauhekata), “haedi ku miyamiya?”

39Kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa laoma na kabo kwa kita!”

Unai se lau yona kabamiya wa se kita. Na yodi huyalau ne meta meimeilahi mahanana 4 kiloki unai. Na tenem mayadaina ne unai iya maiyadi se miya.

40Simona Petelo kana kaha Andeleya, iya Yowane yona hekahekatao labui wa hesauna, na Yowane yona hedehedede wa ye lapui ede Yesu ye hemuliwatani. 41Na kabo Andeleya ye lau kana kaha Simona ye lobai na yona ye hedehedede ye wane, “Mesaiya wa ka lobaiyako.” (Mesaiya Giliki kalinadi unai kaniyona ede Keliso.)* 42Ede ye woyaiyama Yesu unai.

Yesu ye kitalau iya unai na ye wane, “Kowa Simona, Yowane natuna. Kabo hesam se katai Kipasi.”* (Na kalina Giliki unai se wane Petelo.)

Yesu Pilipo yo Natanaela ye yoganedi

43Mayadai hesauna unai Yesu nuwana ye hineli bena kabo ye lau Galili. Na Pilipo ye lobai ede ye hededelau unai ye wane, “Ku laoma ku hemuliwatanigau.”

44Pilipo meta Betesaida unai ye miyamiya doha hinage Andeleya yo Petelo.

45Pilipo ye lau Natanaela ye lobai na yona ye hedehedede ye wane, “Kulikuli tabuna unai Mose yo peloweta tamowai se hetahetalaꞌusei wa ka lobaiyako. Hesana ede Yesu, Nasaleta tamowaina, iya Yosepa natuna.”

46Na Natanaela ye henamai ye wane, “Mamohoi Nasaleta? Ginauli saha namwanamwana kabo temenai ye laoma?” Pilipo ye wane, “Ku laoma na ku kita.”

47Huyana Yesu Natanaela ye kita ye laolaoma ede iya ye hededehemasalaha ye wane, “Teina tamowai ta meta Isalaela tamowaina mamohoina, iya nige gonowana tamowai hesau ye lupoi.”

48Kabo Natanaela ye henamai ye wane, “Idohagi na kabigu ku kata?”

Yesu ye hededebui ye wane, “Huyana kaiwa* guninawai ku miyamiya meta ya kitagoko, na kabo Pilipo ye yoganeigo.”

49Ede Natanaela ye hededelau unai ye wane, “Taulauhekata, kowa Yaubada natuna, Isalaela yoma wasawasa.”

50Yesu ye wane, “Yom kawamamohoi ne matawuwuna ede ya hededelaowa kalimwai meta ya kitago kaiwa guninawai ku miyamiya. Na sola kabo ginauli saesaedi ku kitadi na kabo teina.” 51Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai kabo galewa kwa kita ye tasoke, na Yaubada yona anelu se dobidobima Tau Natuna unai yo se seuseuyo.”*

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index